Acts 5

Ananaias ma Sapaira

Tel seilon axan Ananaias hetekie tel axoan Sapaira, tin lalu hangaini teik hepekeunaulalu. Ti lalu kewa moni, lalu akeni kongini aliake teik ape ti liai, lalu atoheni hani tesol *aposel.

Pita ukek, “Ananaias, nake lahan o hani lioi *Satan kapiti namilom ape o aile puluti *Holi Spirit ti akeni kongini aliakei teik moni ti kahi hepekeun? Imat ti o hangaini, hepekeun liai tetam ape moni ti o uke liai tetam. Alahan o puputa? Kumahe o pupuluti mewenae seilon, o puluti hehetekie Haeu.”

Ti Ananaias hongoa, i put mat. Ape teka seilon mamata hawane ti laha hongoa waliko ti i sohot hani Ananaias. Teka seilon uluha nahima, puxui auni tupuan, lato kau hasohotu ape tihini.

Ti muhi aua toluhu tamusua, tel axoan hehin nahima. I kum tioi waliko ti i sohotuen. Ape Pita kamei i, “Kaxi hanima nga, nakon moni se hatesol lapan ie amulu akeni ti kahi hepekeunaumulu?”

Sapaira pahoi ukek, “Se mewenae ien.”

Pita kakane i ukek, “Alahan o ma tel axoam hahelehele Holi Spirit? Tesol seilon lato tihini tel axoam lato tutu aweing, tin lato apepeas kaui tupuam!”

10 Tataen wanen ien i put mat hani itan. Tesol seilon uluha nahih sohoa ningahi i maten, lato kau hasohotu tupuan ape tihini i pape tel axoan. 11 Ti hatesol kahikahi *Jises ma teka liai hongoa waliko ti i sohot hani Ananaias ma Sapaira, pate laha mamata.

Teka aposel haewia kilan seilon tinun

12 Teka aposel aile hasohotu kilan kolakol tenen pate lalap ape teka seilon ningahi pohe Haeu. Hatesol *kahikahi Jises lawe lato apuha hetekie ti tesol Totone Solomon pape *Ingi Haeu. 13 Tap seilon melal ti lato pahalaha saupa kapi lato, kalak pate laha sasameni lato. 14 Tuahe seilon to kila ahe tatale teteka laha soh ti Jises Krais ape laha soh palahi teka kahikahi Jises. 15 Ti teka seilon paxaiwa puase teka aposel, laha kau teka tinun hani he aweisal ape hana laha patul he sau ma he tahi lehe tuahe lihui hosai Pita i halihu laha na i nahih sahiwa. Ien i tapai ti haewiai teka tinun. 16 Ape kilan seilon ti lawe taon kakalini Jerusalem tin laha kau teka seilon tinun ma teka ti *spirit lialun kapiti hahalialu ape Haeu haewia laha hatesol.

Teka masiwi ti teka *Ju pahalato telei teka aposel

17 Tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon ma hatesol tuaun laha ti teka *Sadusi, laha lohaini tesol aposel nake kilan seilon sameni lato. 18 Laha xoti teka aposel ape hana hani tehu ing ti kalabusiai lawe seilon lialun. 19 Tuahe ti ipong tetehu ien, tel *engel ti Haeu i hei kahip ti aweingi kalabus ape hasohotu lato. 20 Ape i hone lato ukek, “Nahih haniwa Ingi Haeu ape kaxi tatale haniwa teka seilon *meng solian sale *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan.”

21 Ti i letule lato nahih hani Ingi Haeu ape hahanau teka seilon ien.

Letuan tin tetehu, tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon ma hatesol masiwi ti *Israel lato apuha hetekie. Lato talo teka unaualato nahih waxiai tesol aposel lehe teka masiwi kamei lato hina kamekame.
22 Ti teka unaualato tahia haniwa ingi kalabus lato tai tunahi tesol aposel ape lato nahih alia hani kapi teka masiwi. 23 Lato ukek, “Ti amite tahiawa, tewau kahip ti aweingi kalabus konginan xoxoan. Teka peteniai kalabus tin laha tutu aweing. Tuahe ti amite heiwa kahip, tap seilon ien.”

24 Ti tel masiwi ti teka peteniai ingi kalabus ma teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon hongoa, lato tataxini ape lato ukek, “Waliko la sohotuen?” 25 Tataen ien tel seilon tahia hani kapi lato ape i ukek, “Hongoa! Tesol seilon amuto hahana leili kalabus lato tutu ulea mate Ingi Haeu hahanau teka seilon sale Jises!”

26 Kakanua tel masiwi ti teka peteniai kalabus hetekie tesol unauan lato nahih waxi aliake tesol aposel. Lato aile hakokol nake lato mamata uke teka seilon hokai lato pot. 27 Ape lato hakahita tesol aposel hani kapi teka masiwi lehe tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon kamei lato hina kamekame. 28 I ukek, “Amite halini hawanewen amuto hanaui teka seilon waliko ti Jises hanauen. Tuahe amuto kaxi sawateni kaliniwen Jerusalem ape amuto tieni amite teleiai Jises.”

29 Pita tuke awe tesol aposel, i ukek, “Amite hong usiusi kakai Haeu, kumahe kakai seilon. 30 Tel Tamakako Haeu xahateni aliakewen Jises ti matean, tetel amuto tahi hakea hani he *kros ape i mat. 31 Haeu waxi i hani papan tepaun manau ape i sohot tel Masiwi ti neiniai seilon ma tel ti awaiai seilon ti lengei Haeu ti saun lialun ti kaha. Haeu aile ukek ien lehe kako teka seilon ti Israel hina aweisal ti towiahu ti saun lialun ape Haeu oxoxi kako ti kawatan ti lialui woukako. 32 Amite teka kahikahi Jises ningahi hawanewen waliko ien ape amite kakaxi. Holi Spirit tin i hahaxoxo kakaiamite, tetel Haeu hani teteka seilon laha hong usi kakaian.”

33 Teka masiwi ti teka Ju hongoa, lolato lialu hawane ape pahalato telei tesol aposel. 34 Tuahe tel ti lato axan Gamaliel, i tel *Parisi a tin tel hanaui nauna ti Moses, i tule ape i talo tesol aposel hanimu melal. Gamaliel pate lawe seilon hong kakaian. 35 Ape i hone teka masiwi ien, “Amuto seilon ti Israel, amuto namiloi aluinimua waliko tenen na kako aile hani tesol seilon ie. 36 Amuto nameni tel seilon Teudas ti i ukek ka i tel seilon masiwi, ape 400 seilon lato sohot kahikahin. Ti laha teleiwa i, tesol kahikahin ox silahota ape teik puasan i mat. 37 Muhin ien Judas ti Galili apuhini teka seilon ti hil pahoiai teka seilon ti *Rom lokon ti ngain ti wexei teka Ju lehe laha tioi mongohe seilon ti haniai teka masiwi ti Rom moni. I tin laha telei ape tesol kahikahin ox silahota.

38 “Aile ape nga nau amuto kum aile hahalialu tesol seilon ie, hanahiwa lato. Pake na puasalato i tua nakuale ti puki seilon, i tapo kaluta. 39 Tuahe na puasalato ahuma ti Haeu, amuto kum pon konginialato. Amuto aile tunahi amuto puas hilei hawane Haeu!”

40 Ape teka masiwi hong usi nauna ti Gamaliel. Lato tiloi hasoho tesol aposel ape teka unaualato heti. Muhin ien teka masiwi halini lato hanaui seilon waliko ti Jises hanauen. Ape lato talo hasohotu tesol aposel.

41 Ti tesol aposel nahih saliliwa teka masiwi ti teka Ju, pate lato amuke ti Haeu hani lato kau kawatan nake lato kahikahi Jises. 42 Ape lawe ngain lato nahih hani Ingi Haeu ma ingi teka seilon ti hanaualaha ma kaxiai meng solian ka Jises i se Krais, tel Haeu taloma.

Copyright information for `SSG