a(Gen 15:13-14)
b(Exod 3:6)
c(Exod 3:5-10)
d(Deut 18:15)
e(Exod 32:1)
f(Amos 5:25-27)
g(Isa 66:1-2)

Acts 7

Kakai Stiven hani teka masiwi ti teka *Ju

Ape tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon kamei Stiven, “Kakain ti laha susului o salan?”

Stiven ukek, “Tesol akikik, hongoa. Haeu take hani kapi *Abraham hetekie lalape xewaian, lokon ti Abraham, tel matahaun ti kako, i toto tutuen Mesopotamia imat ti i sos hani Haran. Ape Haeu hone Abraham, ‘Nahih saliliwa tesol akikim ma xuxum ape nahih haniwa xux ti na nga kola hani o.’

“Salan, i nahih salili texux xuxun Kaldea ape i to hani Haran. Muhin ti tel taman matewa, Haeu hasoso Abraham hanima texux xuxukako ie. Ti lokon ien Haeu tai hani Abraham teik na hepekeun. Tuahe i kakane Abraham ka i ma teka lato nakuama muhin, lato uke hatesol hepekeun ie, kalak Abraham tap natun lokon ien. Haeu kakane i, ‘Imat, teka lato nakuama tetam lato sohot soliwa ti texux xux liai ma unaui seilon. Laha aile halialu lato leili 400 ahang. Tuahe nga axi kawatan hani teka laha hapuasa halialu lato ape imuh nga waxi aliake lato lehe lato lotui nga ie, tetesol hepekeun ti nga kakawen nga hani lato.’ a  Haeu xinoti namil kapi Abraham ti ailei teik kikilam ti kotiai uli walikoi teka akaik wawan ti kolakol ka i ma teka lato nakuama tetan lato seilon ti Haeu. Ape Abraham aile hani tel natun Aisak muhi takahan kewa ngain tepanim toluhu. Imuh Aisak hatano *Jekop ape Jekop sohot tel tame tesol huopanim huhua seilon lato sohot tame teka *Israel.

“Tesol nati Jekop wiliki tel ukalalato Josep. Lato hangaini i hani teka *Igip ape laha uke i unaualaha. Tuahe Haeu kapi Josep. 10 Haeu huali i ti hatesol kawatan tetan. Haeu hanesoa hawane i ape Fero, tel masiwi tapein ti Igip, amuke hawane i. I hana Josep tel masiwi hahitakan ngahatiai Igip ma hatesol soxian.

11 “Telok, tehu hitolo lalap ti Igip ma Keinan. Teka seilon tunahi kawatan lalap. Ape tesol akiki Josep lato tin tap analato. 12 Ti Jekop hong tunahiwa ka hina an ti Igip laha hana alolomeni, i talo tesol natun hani ien. 13 Ti Jekop taloa tesol natun hani Igip, Josep aile kola ka i tetel ukalalato. Ape tataen ien Fero tioi tesol akiki Josep. 14 Muhin Josep tapea waxi tel taman Jekop ma tesol akikin, 75 hatesol sohot haniwa kapin Igip. 15 Ape salan, Jekop sos hani Igip. I ma tesol natun to mat ien. 16 Kuilato laha kau aliake hani tehu taon Sekem ape hana hani tehu amal ti Abraham kahui ti tesol nati Hamor.

17 “Ti sikole ape Haeu haponowia waliko ti i kakane Abraham, teka Israel leili Igip laha kila hahawanele. 18 Ti tel liai toa masiwi ti Igip, i kum nam waxi Josep. 19 Tel masiwi ien i hapuasa halialu teka matahaun ti kako ma i lungei lato xoiniai natulato kokol lehe i mat.

20 “*Moses takah lokon ien. Haeu namiloi ukek i akaik solian. Leili pangapang toluhu tel tinan ma tel taman aunini i leili ingalalu. 21 Tap aliakean, lalu kum muneni uke i ape lalu ahuti i hani melal. Tel nati Fero hehin tunahi i ape waxi auni hanowi natun wanen. 22 Moses uke anesoin hanowi teka akaik ti Igip. Ape i tin tel seilon solian ti kakain ma puasain.

23 “Ti ahangi Moses kewa 40, i namiloi na i nahih paxai teka Ju akikin. 24 Lokon ien i ningahi tel akiki Igip aile hahalialu tel akiki Ju. Ti Moses awawai tel akikin, i telei tel Igip. 25 Moses sokok tesol akikin paxai tioi ka Haeu hapuasa i ahutiai teka Ju ti Igip. Tuahe lato kum paxai tioi.

26 “Ngain liai tehu Moses ningahi hua Ju akikin lalu hilehil, ape i tohongi lali hasoliai wasolalalu. l ukek, ‘Amulu akikin. Alahan amulu hil?’

27 “Tuahe tetel i hutui hile i sipeli xaxaweni Moses ape i hone i, ‘O kumahe tel masiwi ti amite. 28 Lehe o telei nga hanowi ti o telei tel Igip titihah?’ 29 Ti Moses hongoa i ox hani texux xux Midian ape i to ien hanowi soliwa. I sal ien ape i hanatua hua natun wawan.

30 “Ahang 40 tamusua, tel *engel take hani kapi Moses leili teik sisihan i xekexek he lohong, xohixohin kapi Maunt *Sainai. 31 Ti Moses ningahiwa, i tataxini. Ti i nahih xohi ahewa paxai aluinian, i hong kinaxe Haeu. 32 I ukek, ‘Nga Haeu ti tesol matahaun tetam, Abraham, Aisak ma Jekop.’ b  Moses i mamata xexex ape kumahe pahan i paxai.

33 “Ape Haeu hone Moses, ‘Akahetiwa sueum nake o tutu matak Haeu tel Masiwi tetam. 34 Nga ningahiwen teka Igip hapuasa hahalialu tesol seilon tetak ape nga hongoen tangialato. Nga mosuma taloam ti oxoxialato. Ape nga talo aliake o hani Igip ailei teik namilok.’ c 

35 “Moses tetel teka Ju watakai laha ukek, ‘O kumahe tel masiwi ti amite.’ Moses se tetel Haeu hana i masiwi ape talo aliake hani Igip oxoxiai teka Ju. Telao tel engel ti Haeu sohot hani kapi Moses leili teik sisihan i xekexek. I huali Moses ailei teik puasain ien. 36 Ape Moses nahike ahuti teka Ju ti Igip. Lokon ien i aile hasohotu kilan kolakol lalap wanen ti Igip, ti tesol kanitax axan Kakan ma he lohong.

37 “Moses tin tetel i kakane teka Israel, ‘Imuh Haeu hani amuto tel kuluiai kakaian. I puki tel akikikako masin nga.’ d  38 Moses tin tel i kapi tesol tamakako ti he lohong ape tel engel ti Haeu kakak kapin ti Maunt Sainai. Lokon ien Haeu hani Moses nauna ti kola haniakako sale hasoliai woukako masin ti Haeu pahan.

39 “Tuahe tesol tamakako kum hong usi Moses. Ti namilolato wanen, lato kum nam waxi Moses, pahalato alia hani Igip. 40 Ti Moses tutuen Maunt Sainai lato hone *Aron ukek, ‘Tanomi hanima amite tesol haeu ti neiniamite nake Moses tetel i ahutima amite ti Igip, amite kum tioi waliko tetenen tunahiwen i.’ e  41 Lokon ien lato tanomi tok bulmakau uluha. Lato telei manihuh ape lelei hani i hanowi ka i tel Haeu Masiwi ti lato. Ape lato aile tehu angiain lalap ti amukei waliko ti lato tanomiwen. 42 Aile ape Haeu hani lioi lato lotui hatapo waliko ti he maun aheah. I hapoponowi waliko ti Haeu kaxiwen leili pepai teka kuluiai kakaian. I ukek,

“‘Teka seilon ti Israel, ti amuto he lohong leili 40 ahang,
salan amuto telei ma lelei manihuh
tuahe kumahe amuto aile hahani nga.
43 Amuto kakau ing sosoxope ti Molek
ma tehu kohot ti Repan amuto tanomi
ape amuto lotui lalu hanowi nga tel Haeu.
Aile ape nga hana lioi amuto he mini teka seilon
laha waxi amuto hanowi tuahe unaualaha
hani tesol tataen i akilaua tehu taon *Babilon.’” f 
44 Stiven kakak tutuen, i ukek, “Tesol tamakako lato kakau *ing sosoxope ti Haeu, kolakol ka Haeu kapi lato ti he lohong. Lato tanomi tehu ing ien hanowi ti Haeu kola haniwen Moses ti Maunt Sainai. 45 Lokon ti *Josua tel masiwi ti kako neini teka Israel hetekie huhual ti Haeu, lato waxaini hile ape lato uke hepekeun ti Haeu kakawen i hani lato. Tetehu ing sosoxope ti Haeu lato kau hehetekie kapi lato ape i to hamalum ien atengi tataen ti tel masiwi *David.

46 “Haeu amuke David ape David kamei na i atai hani i, tel Haeu ti Jekop, tehu ing. 47 Tuahe tel masiwi *Solomon ataian. 48 A kako tioi ka Haeu tel Masiwi tapein i kum to leili ing ti seilon atai ani min. Masin ti Haeu kakawen leili pepai tel kuluiai kakaian. 49 I ukek,

“‘Nga Masiwi ti lawe waliko ti patul ma tehu pon itan ie.
Nakon amuto sokok i tapai
na amuto atai hani nga tehu ing?
Nakon amuto sokok i tapai
na amuto atai hani nga tehu ing lehe nga to hanau?
50 Se nga tel tanomi hatapo lawe waliko.’” g 
51 Stiven kakane tutuen tesol masiwi i ukek, “Patumuto pate ailan nake amuto kum hong tamani kakai Haeu. Amuto masin tesol tamamuto. Puasamuto i hihilei *Holi Spirit. 52 Tamamuto aile halialu hatesol kuluiai kakai Haeu! Tin lato telei teka laha kak kilami sohotui tel seilon sawisawin ti Haeu, tel *Krais Haeu taloma, tetel amuto hangaini hani laha telei. 53 Kalak teka engel haniwen amuto nauna ti Haeu, amuto kum hong usi.”

Laha hokai Stiven pot

54 Ti teka masiwi ti teka Ju hongoa kakai Stiven lato atalahi nisulato ti lialui lolato. 55 Tuahe Stiven tak hani patul. Hetekie huhual ti Holi Spirit i ningahi lalape xewai Haeu ape i ningahi *Jises tutu pape Haeu sai manau ti neiniai seilon. 56 I ukek, “Hongoa! Nga niningahi maun hea ape *tel Nati Seilon i tutu pape Haeu sai manau!”

57 Ti lato hongoa lato aka siponi taxingalato, lato ausini eliel hawane ape lato kiliwau nami Stiven. 58 Lato itini hahatete Stiven hani melal ti Jerusalem ape hokai i pot. Tesol seilon lato papaxai sale teleiai Stiven lato naxi teke puxuaulato patul. Lato hani tel seilon axan Sol peteni ape tin lato hokai telei Stiven.

59 Leilon ti lato hohokai i pot, Stiven tilol hani tel Masiwi ukek, “Jises tel Masiwi tetak, waxiwa nga!” 60 I aleal put hani itan ma tang ausini hani Haeu, “Oxoxiwa lato ti kawatan ti saun lialun ti lato ailele!” Ti i kak kewa ape i mat.

Copyright information for `SSG