a(Isa 53:7-8)

Acts 8

Teka kahikahi *Jises tunahi kawatan

Sol paxai waheni ti laha telei Stiven.

Ti ngain tehu ien teka seilon hutui axiai kawatan tenen lialun wanen hani teka *kahikahi Jises leili Jerusalem. Aile ape hatesol kahikahi Jises ox hani tesol tesol ti Judia ma *Samaria tuahe tesol *aposel lato hamalum Jerusalem.
Teteka seilon laha lolotui Haeu, laha tihini auni Stiven ma laha tahane hawane i. Tuahe Sol i hutui aile halialui teka kahikahi Jises. I soh hani ing tehu tehu, i itini ahuti wawan ma hehin ape lohi laha hani ingi kalabus.

Pilip leili tehu taon lalap ti Samaria

Teteka kahikahi Jises laha ox, laha kaxi *meng solian ti Jises hani tesol tesol. Pilip nahih hani tehu taon lalap leili Samaria ape i kaxi hani teka seilon ka Jises se *Krais, tel Haeu taloma. Ti kilai seilon hongoa kakai Pilip ma ningahiwa i aile hasohotu kolakol lalap wanen, laha hong aka mataini. Teka *spirit lialun laha tang eliel hawane ti Pilip ahuti xaxaweni laha leili teka seilon. Tin i aile haewia teka seilon tupualaha maten ma teka aelaha lialun. Aile ape amuamu lalap wanen leili tehu taon ien.

Saimon pahan i kahui pohe Haeu

Ti lokon ien tel seilon axan Saimon i hahapuasa pohe *Satan hasohotui kolakol lalap ti tehu taon ien. Ape kilan seilon laha ong amuke waliko ti i ailele. Saimon hanasanas ukek ka i tel seilon wanen. 10 Lawe seilon tuah ma naun, laha hong mataini Saimon ape laha ukek, “Tel seilon ie hina pohe Haeu, poh tenen lalap wanen.” 11 Laha soh i nake laha ong amuke kilan waliko lalap ti i ailewen. 12 Tuahe ti Pilip kaxi ahuhuti meng solian sale aweisal ti Haeu neini seilon ma pohe Jises, laha hong soh ape Pilip baptaisi laha, wawan ma hehin. 13 Puki Saimon tin i soh ape muhin ti Pilip baptaisiwa i, i kahiti Pilip hani tesol tesol. Saimon ong amuke kolakol lalap ti Pilip ailele.

14 Ti tesol aposel leili Jerusalem hongoa ka teka seilon ti Samaria laha ukewen kakai Haeu, lato talo Pita ma Jon hani kapi laha. 15 Ti lalu tahiawa lalu kamei Haeu ti axiai *Holi Spirit hani teka laha soh kakai Haeu. 16 Ti imat Pilip baptaisi laha hahitake axe Jises tuahe laha tai uke Holi Spirit ti kapitialaha. 17 Ape aope Pita ma Jon hana minalalu patul ti laha kameiai Haeu ti hanialaha Holi Spirit ape se laha uke.

18 Saimon paxai tioi ka laha kewen Holi Spirit ti Pita ma Jon hana minalalu patul ti laha. Pahan i axi Pita ma Jon moni ape i ukek, 19 “Nga hani amulu moni na amulu hani nga tenen poh ien, lehe na nga hana minak patul ti seilon, tin laha uke Holi Spirit.”

20 Pita ukek, “Tiliwen o mateke hetekie monium nake o sokok ka o pon kahuiai pohe Haeu ani moni. 21 Tap pupuasam puasain ti amili ailele nake namilom kum onoteni namili Haeu. 22 Towiahua ti tenen saun lialun ien, ape kameiwa Haeu oxoxiam ti kawatan ti lialui namilom. 23 Aile kewak ien nake nga paxai o seilon tenen pate hanasanas ma saun lialun xioti kokongini o.”

24 Ape Saimon pahoi ukek, “Amulu kameiwa Haeu lehe i kum axi nga kawatan ti lialui namilok.”

25 Ti Pita ma Jon kaxi kewa titioalalu sale Jises ma kaxi ahutiwa kakaian, lalu nahih alia hani Jerusalem. Ti aweisalulalu lalu kaxi ahuti meng solian ti Jises hani toan tewau tewau ti Samaria.

Pilip ma tel seilon ti Itiopia

26 Ngain tehu tel *engel ti Haeu hone Pilip, “Nahih haniwa tewau aweisal sai haiup he lohong ti i luainiwa Jerusalem hani Gasa.” 27 Ape salan i nahih. Ti i nanahiwa i apatuini tel seilon ti Itiopia, tel masiwi ti ngahatiai lawe soxi ti tel masiwi hehin ti Itiopia axan Kandis. Tel seilon ien heheisama lotuiai Haeu leili Jerusalem ape i aliliama. 28 I kiliwau alia hahaniwa tonan leili tea wain karis. I riridai pepai *Aisaia tel kuluiai kakai Haeu.

29 Ape Holi Spirit hone Pilip, “Nahih xohi kapita haniwa tea karis.”

30 Pilip kiliwau haniwa kapi tea karis ape i hong tel seilon riridai pepai Aisaia. Ape Pilip kamei i, “O xeu waliko ti o riridai?”

31 Tel seilon ukek, “Lehe nga xeu ukek ia halik na tel haxewa hani nga?” Ape i ilowi Pilip ku to hani kapin.

32 Teik kakai Haeu tel seilon riridai, i ukek,

“I masin tok *sipsip laha hakahita hani teka teleian.
I masin tok nati sipsip i to hamalum
na laha koti ole tinun.
I kum kak na tenen.
33 Woulaha teheni hawane i.
Kumahe wanen salan saun ti laha aile hani i.
Tap tel pon kaxiai teka laha nakuama tetan
nake laha telei i.” a 
34 Tel seilon kamei Pilip, “Tel kuluiai kakai Haeu kakak aita leili teik kakai Haeu nga riridai? I kakak puki i a tel seilon liai?” 35 Ape Pilip kaxi haxewa hani i hutui ti teik kakain ien ma i kaxi ahuti hani i meng solian ti Jises.

36 Ti lalu kikiliwawa, lalu tahia hani ngixi tehu kan. Ape tel seilon hone Pilip, “Tehu kan ie. Ewi na o baptaisi nga?”

37 Pilip ukek, “Na namilom xoxoan ti Jises Krais, nga baptaisi o.”

Ape tel seilon ukek, “Nga soh ka Jises Krais i tel Nati Haeu.”
38 Tel seilon ti Itiopia hapeti tea karis. Ati lalu mos hani he kan. Pilip baptaisi i ape i sohot kahikahi Jises.

39 Ti lalu ahutama he kan, Holi Spirit waxi hahutuia Pilip. Tel seilon kum niningah i tuahe i kiliwau tatalewa hetekie amuamu he tian. 40 Lokon ien Pilip tahia hani tehu taon Asotus. I kaxi ahuhuti meng solian ti Jises ien ma leili lawe taon ti aweisalun haniwa tehu taon Sisaria.

Copyright information for `SSG