Colossians 1

Nga Pol tel *aposel ti *Jises Krais ti puki namili Haeu. Timoti tel akikikako ti *Krais i kapik, amuam ti amili haniwa amuto.

Teik pas ie hani amuto teka *kahikahi Jises Krais ti Kolosi, teteka amuto hana hatapo tupuamuto ailei puase Haeu ma amuto unaui Krais wanen. Nga kamei Haeu tel Tamakako ti aile kola haniamuto lalape soliaian ma hatona hasoliai tiamuto.

Pol ma tesol tuaun lotu huali teka Kolosi

Ti amite teka kahikahi Krais lotu huali amuto, lawe amite kak kemulik hani Haeu ti amuto hatesol. I tel Tame Jises Krais tel Masiwi ti kako. Amite kak kemulik hani Haeu nake amite hongoen xoxoi namilomuto ti Krais Jises ma lalape wawahen ti amuto hani lawe seilon ti Haeu. Amuto sohot ukek ien nake namilomuto xoxoan wanen ka kahumuto i to aununa ti *tone Haeu. Hoi amuto tioi tenen ien nake amuto hongoen kakain salan leili *meng solian ti Jises Krais.

Tenen meng solian ien, kilan seilon ti tesol tesol laha soh ape laha aile usi saun ti Haeu pahan masin ti i sosohot wasolamuto lilian ti uli amuto hongoa kakaian. Amuto xeu ka salan wanen Haeu awai kako nake ti lalape soliaian.

Epapras, tel soliai tuaumite ti ailei puase Krais, i hanauen amuto tesol waliko ien. I puas alua hahawane wasolamuto ukei totonamite. I kaxi hani amite sale saun ti wawahen *Holi Spirit hahani amuto.

Aile ape lilian ti amite hongoa sale puasamuto, lawe amite lotu huali amuto. Amite kamei Haeu haxewa haniamuto waliko ti pahan amuto ailewa ma haxewai namilomuto sale usiai aweisalun hetekie huhual ti Holi Spirit. 10 Na masin ien, soliai puasamuto i haxawa axe tel Masiwi Jises ma lawe waliko ti amuto aile i hamuamua i. Amuto aile waliko solian tenen tenen ape titioamuto ti Haeu i lap ahe.

11 Tin amite kamei Haeu ti hakui hawaneamuto ti lalape kui pohen lehe amuto tu xox tatale ape amuto kum aile lioi puasan kalak kawatan tenen tenen tunahi amuto. 12 Hetekiewa amuam amuto kak kemulik haniwa Haeu tel Tamakako. I aile ape amuto pon ukei waliko ti i kakanewen teka seilon tetan, teteka i neneini laha. Ape laha masin leili xewan. 13 Kemuk *Satan neneini kako ape kako masin leili tilokoan. Tuahe aope ie Haeu oxoxiwen kako ti hahitake Satan ape i hani neiniakako tel Natun pate i waheni. 14 Krais tetel i oxoxi kako ti kalabus ti saun lialun ma ti kawatan ti lialui woukako.

Krais se Masiwi tapein ti lawe waliko

15 Kaha kum pon ningahiai Haeu tuahe ti lokon Jises Krais tel Natun sohotuma tel seilon, i kola hatake hani kaha Haeu tel Taman nake i tin masin tel Taman. I Masiwi tapein ti lawe waliko Haeu tanomi. 16 Hetekie tel Natun Haeu tanomi hatesol waliko ti patul ma itan ie, waliko ti i pon seilon ningahi ma kum pon ningahian, hatesol seilon tuah, teka masiwi ma teka *engel pohen. Salan, hetekie Krais Haeu tanomi lawe waliko lehe hatesol waliko laha sameni Krais tel Natun. 17 Imat ti lawe waliko Krais hoi ien. I aile lehe lawe waliko puas he paho alua.

18 Krais tetel i neini teka seilon tetan masin pati seilon i kapiti tupuan. I tetel hanialaha tonain tuah kapi Haeu. I tin Haeu hamoihamu ti matemate lehe i sohot Masiwi tapein ti lawe waliko. 19 Nake ti puki namili Haeu, tel Natun hina lawe waliko masin i, tel Taman. 20 Krais tetel Haeu hapuasa hasawiai lawe waliko hani i, hatesol waliko ti patul ma itan ie. Ti Krais mat he *kros i hasawi hatesol waliko ien.

21 Kemuk amuto pate xauxaun ti Haeu. Amuto watakai hawane i nake ti lialui namilomuto amuto aile saun pate lialun. 22 Tuahe aope ie, Haeu hasawiwen wasolamuto kapin lokon ti tel Natun sohotuma seilon hanowi kaha ape i mat. Aile ape taen ti Haeu hiniti lawe seilon, i namiloi ukek amuto seilon sawisawin, amuto seilon tenen amuto hani hatapo i tupuamuto.

23 I sohot ukek ien na amuto soh tatale ti Jises Krais. Aile ape tu xox hawanewa, kum hahani laha hakapaxea amuto waliko ti amuto to monomon atengian nake Haeu kakawen leili meng solian ti Jises ka i hani amuto. Tenen meng ien hoi amuto hongoen ape i sawat hahani lawe xux. A nga Pol Haeu kilami ti kaxi ahutian.

Pol puas huali teka kahikahi Jises Krais

24 Nga amuam ti nga kakau moloan ti hualiamuto. Ape nga kau tatale tesol kawatan ien masin ti Krais kauen kawatan lehe i huali teka seilon tetan, teteka ti Krais neneini masin ti pati seilon kapiti tupuan. 25 Nga sohot tel ti hualiai teka kahikahi Jises Krais nake Haeu kilami nga ti ailei tenen puasain ien. Pupuasak nexi haxewa hatapoi kakai Haeu hani amuto. 26 Kue hawanewen namili Haeu kumahe xewan ti teka seilon tuahe aope ie i kaxi hatakei hani teka seilon tetan. 27 Haeu ailewen namilon ti lehe teka seilon tetan tioi ka tin pahan i hani *teka kumahe Ju waliko tenen pate solian. Waliko tenen solian ien se Krais i pupuas leilomuto lehe namilomuto i eliel hawane ti ukei waliko solian ti Haeu kakawen i hani.

28 Aile ape amite kaxi sale puase Krais hani lawe seilon. Amite hone laha ti hong usiai Haeu ma amite hanau laha hetekie anesoan lehe i paxai tioi ka namilolaha tel tel xoxoan wanen ti Krais ma laha hani hatapo i tupualaha. 29 Nga puas eliel hahawane ti ailei tenen puasain ien hetekie pohe Krais i pupuas leilok.

Copyright information for `SSG