Colossians 2

Pahak amuto tioiwa ka nga haeliel hahawane hualiamuto ma teka kahikahi Krais ti tehu taon Laodisia hetekie teka kahikahi Krais liai laha tai niningahi nga. Nga kamei Haeu ti hakuiai leilomuto lehe wawahen ti amuto tel tel hukumini hawane amuto. Pahak wanen amuto tu xox tatalewa lehe amuto tioi aluini hawane menge Haeu ti sale puase *Jises Krais. Se pate tuah wanen na kako tioi hawane Jises Krais. *Krais tel haxewaiakako lehe kako aneso alua hawane kakain tuah ti Haeu ma lawe waliko.

Nga kakane amuto ukek ien lehe amuto kum halali hani seilon puluti amuto, kalak na sale kakaialaha tangian pate solian. Kalak na nga kumahe kapimuto, tiak tutuen toi amuto ape nga amuam hawane nake amuto puas pakata hehetekie ma namilomuto xoxoan tutuen ti Krais.

Krais oxoxi kako ti usiai nauna tenen puki ailelei seilon

Aile ape amuto hong usi tatalewa Jises Krais, tel amuto hanawen Masiwi ti amuto. Masin pata ti i wahai hani leili hepekeun, amuto akeni haxoxoa namilomuto ti Krais lehe xoxoi namilomuto i kui ahe ti waliko amite hanauen amuto. Ape amuto kak kemulik tatale haniwa Haeu ti lalape waliko i aile hahani amuto.

Amuto lepetawa uke seilon hakalala amuto hani usiai kakain ti tenen kumahe salan sawisawin ti sale Haeu. Laha aile ti puki anesoi seilon, laha tua kak tanomi, tap salangawan. Laha hanau seilon usiai nauna tenen ti seilon tua aile tanomi, kumahe laha kema ti Krais. Kum hong usiusi laha. Kalak Krais i sohotuma seilon hanowi kaha, i se Haeu wanen. 10 Krais se pamu patul ti lawe masiwi. Amuto kum tae tenen na waliko ti usiai namili Haeu nake amuto papakata kapin.

11 Lokon ti amuto hana hatapo amuto hani Krais, tap tel i aile *teik kikilam ti kotiai uli walikoumuto usiai saun ti teka *Ju. Puki Krais aile hani amuto teik kikilam haun ti i oxoxi amuto ti hahitake saun lialun. 12 Ti laha baptaisi amuto, ien masin ka amuto mat ohoiwen Krais. Ape amuto xahat aliawen seilon haun ti usiai Haeu nake amuto hina namil xoxoan ti pohe Haeu, tetel i xahateni Krais ti matean.

13 Kemuk amuto hahitake saun lialun. Amuto masin teka maten nake amuto kum hani *Holi Spirit neini amuto. Tuahe Haeu hamoiha aliake amuto nake ti waliko ti Jises Krais aile haniwen amuto. Ape i oxoxi kako ti kawatan ti lialui woukako. 14 Ien masin ka Haeu susuni xaxaweniwen saun lialun ti kako ti laha tai kokongini suluiakako. I sohot lokon ti matei Jises Krais. Ti laha tahi hakea Krais he *kros masin ka Haeu tahi hakea hetekiewen lialui woukako. 15 Ti ien Krais xaxaweni kui teka *spirit lialun ti neiniai seilon ape i aile hahiena halialu laha ti puli lawe seilon ti i xoiniwa laha.

16 Aile ape amuto kum nam wawaxi teka laha howini amuto nake amuto kum usi saun tenen i halini aniai hina an ma unum. Tin amuto kum nanamiloi na laha kak wawatakai amuto nake amuto kum amuke akati laha ngain lalap ti laha, masin ti lawe suhui pangapang ma na usiai saun ti tehu ngain *Sabat hanowi ti laha usiusi. 17 Tesol saun ti teka Ju i tuahe kolakol ti waliko tenen pamu tuah ti Haeu apeseniwen i luluainima imuh. Krais tetel pamu tuah nake i hapoponowi hatapoi waliko ti Haeu kakawen i aile hani kako. 18 Hina seilon woinakon ka laha teheni laha ape laha lotui teka *engel. Na laha lungei amuto ti aile usialaha, amuto kum aile usiusi uke amuto kum waxi kahumuto ti Haeu apeseni haniwen amuto. Teka seilon ien laha ukek ka Haeu hanamiloa laha ningahiai waliko tenen tuah i axi anesoalaha tetan. Tuahe waliko tenen laha hahanau teka seilon, i sohotuma ti puki namilolaha. Nake ti tesol waliko ien laha sameni aliake laha. 19 Laha aka lioi xoxoi namilolaha ti meng tenen sawisawin ti Krais tel neiniakako. Masin ti pati seilon i kapiti tupuan, tin masin Krais neini seilon tetan lehe laha hukuma hawane hanowi soxi tini seilon teik teik i pakata huhukuma ape i lap usi namili Haeu.

20 Kako masin ka kako mat ohoiwen Krais. I mat oxoxiwen kako ti hahitake nauna tenen seilon ti tehu pon ie tua aile tanomi. 21 Aile ape amuto kum usiusi nauna tenen masin, “Kum hahapuasa tetenen, kum aniani tenen ie, kum aka sosoti waliko tenen hahalin.” 22 Tesol waliko ien i kum to kue, hapuasaian tehue. Tetesol nauna ien laha hahanau seilon ti puki namilolaha. 23 I woinakon ka solian na kako usi. Teka laha usiusi tesol nauna ien laha sokok laha aile hamuamua Haeu nake laha hahalini laha hina waliko, laha teheni aliake laha ma laha aile halialu tupualaha ti kolakol ka laha hana hatapo tupualaha hani i. Tuahe ti usiai tesol nauna ien i kum huali laha ti tahiai isiai pahalaha ti ailei saun lialun.

Copyright information for `SSG