Colossians 4

Amuto teka masiwi, kum hapuasa nenexi teka unauamuto, ngahati aluiniwa laha. Nameniwa ka amuto tin hahitake Masiwi tel. Amuto se hahitake Haeu.

Tu xox elieliwa ti lotu

Lotu tatalewa, kum lotu lilioa. Hana hatapoa namilomuto haniwa lotu ma kak kemulik haniwa Haeu. Ape tin lotu hualima amite lehe Haeu neini hani amite aweisal ti kaxi ahutiai puase *Krais hani teka seilon. Ti imat Haeu tai haxewa hatapo hani laha. Ape nga kakalabusake ti kaxi ahutiai tenen meng ien. Lotu hualima nga ti kaxi haxewai sale puase Krais hani lawe seilon nake hoi liai puasak.

Na amuto kapi teka laha kum soh ti *Jises Krais, lawe hapuasa aluiniwa teik taun ien ti hualialaha. Lawe kak hapau aka matainiwa kakaiamuto lehe amuto pahoi hapoponowi kakai hatesol seilon.

Tiliai kakai Pol

Tikikus kaxi hani amuto nga. I tel tuauk nga waheni hawane, i hani hahatapo i ailei puase Krais. Nga taloa i hahongoamuto waliko ti i sohot hahani amite ie ma ti kak hakuiamuto. Nga talo hetekiewa Onesimus, tel akikikako ti Krais amite waheni hawane. I tel ti amuto. Pate i puas eliliel ailei puase Haeu. Ape lalu kaxi amite hani amuto.

10 Aristakus tel tuauk, tin i kakalabus kapik, i hakau amuam tetan haniwa amuto hetekie Mak tel ukale Banabas. Amuto kewen kakain ti auniai Mak na masin i tahia haniwa kapimuto. 11 Jises tetel axan liai tenen Justus, tin i hakau amuam tetan. Lato tolue *Ju kahikahi Krais lato pupuas kapik ti kolai ka Haeu i tel neiniai seilon. Pate lato patahi hakui nga ti ailei puasak.

12 Epapras, tel ti amuto, tin i hakau amuam tetan haniwa amuto. I tin unaui Krais Jises. Lawe i lotu eliel kameiai Haeu ti hualiamuto lehe namilomuto tel tel xox hawane ti Krais hetekie amuto hani hatapo i tupuamuto ma tin amuto tioi hawane waliko tenen Haeu pahan amuto ailewa. 13 Nga kaxi hawane hani amuto ka i puas eliel hahawane hualiamuto ma teka *kahikahi Jises Krais ti huohu taon Laodisia ma Hierapolis.

14 Ape Luk tel dokta pate amite waheni ma Demas, tin lalu hakaua amuam ti lalu. 15 Amuam tetak haniwa teka kahikahi Krais ti Laodisia, tel hehin masiwi axan Nimpa ma teka kahikahi Krais lawe laha apuha hani ingan ti ailei puase Haeu.

16 Muhi ridaiai teik pas ie, ridai ulea haniwa teka kahikahi Krais ti Laodisia ape tin amuto ridaiwa teik pas nga tai haniwen laha.

17 Honewa Akipus aile tinami hatapoa tenen puasain tel Masiwi Haeu haniwen i.

18 Tiliai teik pasuk puki tataiak nga Pol. Nameniwa nga tel nga kalabusake ailei puase Krais.

Nga lotu kamei Haeu lehe i aile hasolia hawane hani amuto.

••••••••••

Copyright information for `SSG