Ephesians 1

Nga Pol tel *aposel ti *Jises Krais ti puki namili Haeu. Teik pas ie hani amuto teka *kahikahi Jises Krais ti Epesus, teka amuto hana hatapo tupuamuto ailei puase Haeu. Amuto unaui *Krais wanen.

Nga kamei Haeu tel Tamakako ma Jises Krais tel Masiwi ti kako lehe lalu aile kola lalape soliaialalu hani amuto ma hatona hasolia tiamuto.

Waliko solian Haeu hani hualiakako ti usian

Kako kak sameniwa Haeu. I tel Tame Jises Krais tel Masiwi ti kako. I hani kako hatesol waliko solian hualiakako ti usian nake kako pakata hetekie hani Krais. Tesol waliko solian ien puki hahaniai Haeu, kumahe ti itan ie. Imat ti tehu pon itan ie tanoma, hoi liai i kilamiwen kako tetan. I pakateni hetekie kako hani Krais lehe kako sohot unauan wanen ape tap tel i pon tieniakako ti tenen na waliko. Ti lalape wawahen tetan, hoi Haeu namiloi peleiwen i aile hasohotu kako natun nake ti Jises Krais. I aile ukek ien nake ti pahan ma i amuke ailean.

Aile ape kako kak sameniwa Haeu ti lalape soliaian i haniwen kako. I aile hasolia hawane hani kako nake ti puase Jises Krais tel pate i waheni, kumahe nake ti puasakako. Haeu kola soliai lalape wawahen tetan ti Krais mat oxoxiakako ti kalabus ti saun lialun. Ape i oxoxi kako ti kawatan ti lialui woukako. I hani hakila hawane kako waliko solian tenen tenen hetekie lawe anesoin ma namil tenen xewan.

Haeu hapuasa Krais ailei waliko ti i pahan. Ape i kola hatakei hani kako namilon ti teka seilon kum tioi ti imat. 10 Tenen namil ien, Haeu aile hapoponowi tataen ti i hukumini hetekie hatesol waliko ti patul ma itan ie hani hahitake Krais tel neinialaha. 11 Haeu aile hatesol waliko ti i nanamiloi. Ti imat wanen, hoi liai i kilamiwen amite teka *Ju tetan usiwa puki namilon. 12 I aile ukek ien lehe amite teteka amite hong sohomu ti Krais imat, amite sameni hawane Haeu tel Masiwi pate tuah wanen. 13 Ape aope ie tin amuto teka kumahe Ju hongoen kakain salan, tenen *meng solian ti sale Jises Krais awai amuto ti kawatan ti lialui woumuto. Tataen ti amuto hong sohoa ti Krais, Haeu hani amuto *Holi Spirit masin ti i kakawen. I kilami ka amuto seilon tetan. 14 Holi Spirit ti leilokako se kikilam ka Haeu hani kako hatesol waliko ti i kakawen ma tin i oxoxi kako ti kalabus ti saun lialun nake kako se seilon tetan. Aile ape kako sameniwa Haeu tel Masiwi pate tuah wanen.

Pol lotu huali teka Epesus

15 Aile ape nga lotu huhuali amuto lilian ti nga hongoa xoxoi namilomuto ti tel Masiwi Jises ma wawahen ti amuto hani hatesol kahikahin. 16 Nga kak kemulik tatale hani Haeu nakemuto. Tapai na nga lotu, nga lotu huali amuto. 17 Nga lotu kamei Haeu tel Tamakako pate solian, i Haeu ti Jises Krais tel Masiwi ti kako. Nga kamei i ti haniamuto anesoin ma haxewai namilomuto lehe amuto tioi hawane i. 18 Nga kamei Haeu ti hei hawanei namilomuto lehe amuto tioi waliko ti pahan i hani amuto ti lalape soliaian. Lawe waliko ien Haeu apeseniwen haniai teka seilon tetan.

19 Tin nga kamei hetekie Haeu ti kola haniamuto kui pohen ka i xoini hatapo lawe poh liai. Tetenen poh i pupuas leilokako teka kako soh ti Jises Krais. 20 Tenen lalape poh ien Haeu hapuasa ti hamoihai Jises Krais ma ti hanaian hani tesol tonan ti papan sai manau neiniai seilon. 21 Jises se tel Masiwi tapein ti hatesol *engel ma teka spirit liai. Axan pamu tuah ti lawe masiwi. Salan wanen i Masiwi ti hatesol waliko ti aope ie ma ti i luluainima imuh. 22 Haeu hana lawe waliko hani hahitake Krais ape kilami i Masiwi tapein. Ape teteka laha soh tetan laha uke solian tetan. 23 Krais masin ka pati teka kahikahin ti kapitialaha ape teka kahikahin laha masin tupuan. Hatesol kuiai poh ti kako hina, kako kema ti Krais. Ape hatesol waliko i momoih hahitake ngahat tetan.

Copyright information for `SSG