Ephesians 2

Lalape wawahen ti Haeu kako sohot seilon haun

Teka kahikahi *Jises Krais ti Epesus, ti imat amuto masin seilon tenen maten nake amuto kum hani *Holi Spirit kapiti amuto. Amuto tahi kakai Haeu ma aile hakila saun lialun. Ti lokon ien amuto aile usiusi waliko ti teka seilon lialun ailele. Amuto hong usi kakai *Satan tel masiwi ti teka *spirit lialun laha toto he maun. I tetel i pupuas leili teka laha tale tehitolaha hani Haeu. Ti imat kako hatesol masin ien. Kako ailele waliko tenen ti tupuakako pahan. Kako usiusi lialui namilokako ma isiai pahakako ti ailei saun lialun. Ala i pon hawane kako uke kawatan ti lengei Haeu.

Tuahe Haeu xuhai tatahan ma i waheni hawane kako. Aile ape ti kako tutuen hahitake saun lialun, Haeu aile kako sohot seilon haun ti usian. Ti lalape soliaian i awai kako ti kawatan ti lialui woukako kumahe nake ti soliai puasakako. Masin ti Haeu hamoiha *Krais, tin i hamoiha aliake kako lehe kako sohot seilon haun ti usian. Hoi i namiloiwen i hatona kako kapi Krais ti tesol tonan ti neiniai seilon nake kako pakata hetekiewen kapi Jises Krais. I aile ukek ien lehe teka seilon ti imuh laha paxai tioi lalape soliaian ti i aile kola hani kako usiwa puase Jises Krais.

Salan wanen, ti *lalape soliai Haeu, Krais awai amuto ti kawatan ti lialui woumuto nake ti xoxoi namilomuto tetan kumahe ti soliai puasamuto. I aile ukek ien lehe tap tel ti kako sameni aliake i. 10 Puki Haeu aile kako sohot seilon haun ti usian ti i pakateni kako hani kapi Krais Jises lehe lawe kako aile tatale waliko solian ti Haeu namiloiwen haniakako ailean.

Krais hukumini hetekie teka *Ju ma *teka kumahe Ju

11 Teteka ti amuto takahama ti teka kumahe Ju, namiloi paxai aliakemua amuto ti imat lokon amuto tai soh ti Krais. Teka Ju axai amuto seilon tenen kumahe ti Haeu nake amuto tai aile *teik kikilam ti kotiai uli walikoumuto ti usiai saun ti laha. Saun tenen ien tuahe ailelei seilon ape i kum pon hasawialaha. 12 Lokon ien amuto pate xauxaun ti Krais ma tin melal ti teka Ju, teteka Haeu kilamiwen tetan. Amuto kumahe leili *namil ti Haeu xinotiwen kapi laha ukei waliko ti i kakawen i hani laha. Amuto tua toto tehu pon itan ie, tap titioamuto ti Haeu ma tap waliko solian ti na amuto mon ukean. 13 Ti imat amuto pate xauxaun ti Haeu, tuahe aope ie amuto sohotuen seilon ti Krais. Ti i mat kaui kawatan ti lialui woumuto, i haxohi amuto hani kapi Haeu.

14 Puki Krais i aile hasolia wasolakako, teka Ju ma teka kumahe Ju ape i hukumini hetekie kako. I xaxaweni tenen saun ti he wawatak i seselai kako. 15 Ti matean i oxoxi kako ti hahitake nauna ma saun ti teka Ju lehe teka Ju ma teka kumahe Ju ati kako hukuma hetekie kapin. Ti aweisal tewau ien wasolakako i sawi. 16 Ti matean he *kros, i hukumini teka Ju ma teka kumahe Ju ape i aile hasolia wasolakako hani Haeu. Aile ape i hatapo xaxaweni tenen saun ti he wawatak wasolakako. 17 Ti Krais he tehu pon itan ie, i kakaxi *meng solian ti hasoliai wasole seilon ma Haeu. I kaxi hahani amuto teka kumahe Ju ma amite teka Ju. 18 Aope ati kako, teka Ju ma teka kumahe Ju, i pon kako kak sawi hani kapi Haeu tel Tamakako usiwa waliko Krais aile haniwen kako. Pake Holi Spirit tenenawe i huhuali kako.

Teka *kahikahi Jises Krais masin ingi Haeu

19 Aile ape amuto teka kumahe Ju, amuto ape kumahe melal ti teka seilon ti Haeu, amuto hukuma hetekiewen. Amuto ape akikin ahuma ti Haeu. 20 Kako teka kahikahi Jises Krais, kako masin tehu ing hahatuhiai teka *aposel ma *teka kuluiai kakai Haeu. Tehu kuku pate tuah se puki alia Jises Krais. 21 Masin hatesol soxi tini tehu ing i pakata hani tehu kuku tuah, tin masin pakataiakako hani Krais. Tehu ing ien i sohot ingi Haeu na namilokako ti Krais xox ahe. Ape Haeu paxai ukek kako seilon sawisawin. 22 Ti kako pakata hetekie hani kapi Krais, i hukumini kako hani kapi teka kahikahin liai lehe ti pohe Holi Spirit kako hatesol sohot hanowi tehu ing Haeu ingangai.

Copyright information for `SSG