Ephesians 3

Puase Pol ti hualiai *teka kumahe Ju

Nga Pol kalabusake kaxiai *meng solian ti Jises Krais hani amuto teka kumahe Ju. Amuto tioiwen ka ti lalape soliai Haeu i hani nga ailei tenen puasain tuah ien ti hualiamuto. Nga tai hahongoen amuto ka Haeu hatakei haniwen nga namilon ti sale puase *Krais, ti imat teka seilon kum tioi. Na amuto ridai waliko ti nga taiwen, amuto xeu waliko ti titioak sale tenen namili Haeu ien. Kemuk Haeu tai hatakei tenen namilon ien hani teka seilon. Tuahe aope, *Holi Spirit kola hatakei haniwen teka *aposel ma *teka kuluiai kakai Haeu.

Tenen namil ien masin, amuto teka kumahe Ju tin amuto uke hatesol waliko solian ti Haeu hani amite teka *Ju. Haeu hukumini hetekiewen kako, aile ape waliko ti i kakawen i hani teka Ju seilon tetan, tin i hani teka kumahe Ju. Kako uke tesol waliko solian ien nake kako hong soh meng solian ti Jises Krais ape kako pakata hehetekie kapin. Tenen meng solian ien nga kaxi ahuti hahani teka seilon. Ti lalape soliai Haeu i hani nga ailei tenen puasain ien ti kui pohen.

Kalak nga tel seilon naun ti lawe seilon ti Haeu, i hani nga kaxi haniai teka kumahe Ju sale lawe waliko solian ti Krais hahani teka seilon tetan. Tesol waliko solian ien se tuah wanen, seilon kum pon kolongenian. Haeu kilamiwen nga ti nexi haxewai namilon ti sale puase Krais hani lawe seilon. Ti imat, lilian ti Haeu tanomi lawe waliko, i tai kola hahatakei tenen namilon ien hani laha.

10 Haeu aile ukek ien lehe aope ie i aile kola lalape anesoan hani teka *engel ma teka spirit liai pate pohen laha toto he maun. I kola hani laha ka ti lalape anesoan i kapiti hasolia hatesol seilon tetan. 11 Tesol waliko ien Haeu namiloiwen ti imat wanen ape i hapuasa *Jises Krais tel Masiwi ti kako aile haponowian.

12 Aope aweisalukako hani Haeu ape hean. I pon kako matut kakanean pake kako pakata hehetekie kapi Krais ma namilokako xoxoan tetan. 13 Aile ape nga kamei amuto kum hahakawata tiamuto nake ti waliko lialun laha aile hahani nga. Kawatan ti nga kakau se hualiamuto.

Pol lotu huali ulea teka Epesus

14 Nake ti tesol waliko ien nga lokuha lotu hani tel Tamakako Haeu. 15 Hatesol seilon tenen tenen ti patul ma itan ie kaha kema hanawain ma axakaha ti tel Tamakako Haeu. 16 Kilan waliko solian ti Haeu haniai teka seilon tetan. Aile ape nga kamei i lehe Holi Spirit hakui leilomuto ti kui pohen. 17 Nga kamei hetekie i lehe Krais puas hamalum leilomuto nake namilomuto xoxoan tetan. Tin nga kamei hetekie Haeu ti hualiamuto lehe amuto waheni tatale i ma teka seilon liai. Na amuto aile ukek ien, amuto masin tea pata i wahai hani leilam ma tehu ing laha hatuhi he pekeun ailan. 18 Na masin ien, amuto hetekie teka seilon liai ti Haeu, amuto paxai tioi lalape wawahen ti Haeu, tap tel i pon kolongenian. I xoini lawe waliko ma tin tap tahi tapoan. 19 Kalak tap tel i pon tioi hatapoi wawahen ti Krais, nga lotu huali amuto lehe amuto ilameni tioi wawahen tenen ien. Nga kamei Haeu hualiamuto ti usi hatapoi namilon ma woun lehe amuto sohot seilon sawisawin tapein hanowi i.

20 Kako sameniwa Haeu! I pon hawane ailei lawe waliko ti kui pohen ti i pupuas leilokako. Ailean tetan i xoini hawane ti na kako kamei ma namiloi. 21 Kako sameniwa Haeu ti lawe waliko solian Krais ma teka kahikahin ailele lehe lawe seilon ti aope ie ma telok imuh laha paxai tioi lalape pohen ma soliaian. Kako sameni tatalewa i lian tehue. *Salan wanen.

Copyright information for `SSG