a(Ps 68:18)
b(Ps 4:4)

Ephesians 4

Ti axe *Krais teka kahikahin hukuma hetekie

Nga, tetel nga kalabusake ailei puase Krais, nga kakane hawane amuto, puas usi hawanewa saun ti Haeu pahan nake i kilamiwen amuto seilon tetan. Lawe paxai kewak seilon liai pamu tuah ape aile aluini haniwa laha. Ti usiai saun ti wawahen, kum leng kokosea na seilon aile talesi amuto. *Holi Spirit i pakateni hetekiewen amuto. Aile ape puas elieliwa akeni konginiai soliai wawahen wasolamuto lehe amuto hukuma hamalum tatale.

Kako teka kahikahi Krais masin tupui seilon tel. Holi Spirit tenenawe i pupuas leilokako. Waliko solian ti kako monomon ukean tin tenenawe nake kako hatesol Haeu kilamiwen tetan. Telawe Masiwi ti kako. Meng ti *Jises Krais tin tenenawe kako soh ma *baptais tenenawe kako hatesol uke ti hahitakan. Tin masin telawe Haeu Tamakako. I Masiwi ti kako hatesol, i pupuas leilokako ma i hapuasa kako hatesol ti ailei puasan.

Tuahe Krais hani kako anesoin tenen tenen ti ailei waliko usiwa namilon. Masin ti he leili pepai Haeu i ukek,

“Muhin ti i xoiniwa teka laha hil pahoi i, i kalabusi laha.
I lua hani tesol ti patul wanen
ape i hani teka seilon anesoin tenen tenen
ti ailei waliko.” a 
Namiloi paxaiwa teik kakain ti i ukek, “I lua hani tesol ti patul wanen.” Ien i kola ka imat Krais mos hanimu tesol pate itan ti tehu pon ie. 10 Ape tetel i mos hanima itan he tehu pon ie, i tin tetel i lua hani patul wanen lehe i hapono hatapo lawe waliko.

11 Krais tetel i hani anesoin ti puasain tenen tenen. Teka laha sohot *aposel, teka laha kuluiai kakai Haeu, teka liai laha kaxiai *meng solian ti Jises Krais ape teka laha sohot seilon ti ngahatiai teka kahikahi Krais ma hanaualaha. 12 Teka seilon ien laha apeseniai teka seilon ti Haeu ailei puasan lehe laha hukuma hetekie hahitake Krais ape namilolaha tetan i xox ahe tatale. 13 Na kako soh ti tel Nati Haeu ma kako tioi hawane i, Haeu hukumini hawane kako ape kako sohot unaui Krais wanen. Na masin ien, kako usi hahawane namilon ma saun tenen i pahan ape kako sohot seilon tenen hanowi aliake i.

14 Na i sohot ukek ien, teka hanaui waliko tenen puputa laha kum puluti uke kako. Kako kumahe masin akaik kokol lehe namilokako i sohisohia hanowi koap tenen laman ma aupol tua towi ahuahu ma na kai pata tenen aupol tua paxeni lalolal. 15 Kako teka *kahikahi Jises Krais, kako kaxiwa kakain salan hetekiewa wawahen. Ape lawe waliko ti kako aile, kako hanowi hawanewa ti Krais, tel masin ka pat ti kapitiakako. 16 Krais hukumini hetekie teka seilon tetan masin soxi tini seilon i pakata hetekie hani tupuan. Na soxi tini seilon teik teik i puas alua, tupuan hatel i kui. Tin masin kako teka kahikahi Jises Krais, na kako he wawahen ma aile aluini puasakako, namilokako ti Haeu i xox tatale ape puasakako i kau anan.

Saun tetenen teka seilon ti Haeu usiwa

17 Nga kakane hawane amuto ti hahitake axe Jises Krais tel Masiwi, kum aile hahanowi teka seilon laha kum soh ti Haeu. Namilolaha tap pupuasan. 18 Ti lialui woulaha laha kum xeu waliko tenen salan ma laha pate xauxaun ti Haeu. Patulaha pate ailan ti ukei kakain tenen sawisawin, aile ape laha kum tioi aweisali Haeu. 19 Laha kum hienake ailei saun lialun. Laha tua aile usiusi isiai pahe tupualaha ape laha aile tatale saun lialun tenen tenen.

20 Ien se kumahe saun tenen amuto kewen sale Krais. 21 Nga tioi amuto hongoen sale puase Jises Krais ma laha hanauen amuto saun tenen sawisawin tetan. 22 Laha honewen amuto lioi xaxaweniai woumuto ti imat, saun tetenen ti imat amuto to ailele ti lialui isiai pahamuto. Saun tenen ien i hasele amuto ti usiai Haeu. 23 Amuto haniwa Holy Spirit towiahu namilomuto ma tiamuto. 24 I aile amuto sohot seilon haun lehe amuto unauan wanen ti ailei waliko tenen sawisawin masin ti kakaian hahanau amuto. Na masin ien, amuto sohot hanowi aliake i.

25 Aile ape amuto lioi xaxaweniwa saun ti puputa. Lawe kakawa kakain salan nake Krais hukuminiwen amuto hahitakan. 26 “Na amuto leng, lepetawa uke lengeamuto i itini amuto hani saun lialun.” b  Kum hahapeti lialui lomuto he tiamuto. 27 Kum hahani *Satan kapiti hakalala amuto.

28 Na amuto seilon ti xuxuina, aile lioiwa. Amuto puas elieliwa lehe amuto pon ngahatiamuto ape amuto huali uke teka tap soxi. 29 Kum hahapuasa kakain tenen i halialu seilon. Ailewa kakain tenen solian ti i huali laha ma i hakui namilolaha ti Krais.

30 Kum ailele waliko tenen i hatahanea Holi Spirit ti Haeu. Haeu hani amuto Holi Spirit ti kikilam ka amuto tetan wanen. Ape i pupuas leilomuto atengi tataen ti Haeu oxoxi tamusuke amuto ti lawe waliko lialun.

31 Aile ape kum wiwiliki seilon, kum leng lalolal, lomuto kum lilialu. Kum kak hilehil, kum kak alului seilon ma kum aile hahalialu laha. Lioi xaxaweni hatapoa tesol saun ien. 32 Amuto aile hasolia haniwa seilon, lawe kolawa saun ti tatahan hani laha. Oxoxiwa seilon ti kawatan ti waliko tenen lialun laha aile hani amuto masin ti Haeu oxoxiwen kako ti kawatan ti lialui woukako usiwa waliko ti Krais aile haniwen kako.

Copyright information for `SSG