a(Gen 2:24)

Ephesians 5

*Krais haxewa hani kako saun tenen kako usiwa

Amuto ape nati Haeu pate i waheni. Aile ape lawe amuto aile usiwa saun tenen i pahan. Amuto kolawa saun ti wawahen leili nanahiamuto masin ti Krais waheni kako ape i mat ti ukei totonakako. Haeu amuke tehu matean ti hualiakako masin ti i amuke waliko solian na kako aile nake kako waheni i.

Amuto ape seilon ti Haeu. Kum ailele saun lialun ti wawan hehin, kum ailele sikisiki tenen ti hienain ma kum halepelep. Na amuto kum aile, tap wanen laha misahi amuto ti tesol waliko ien. Amuto kum ailele kakain tenen ti hienain, kakain tenen tap pupuasan ma kakain lialun ti wawan hehin. Amuto kak nonoa kemulik hani Haeu ti lawe waliko solian i hahani amuto. Amuto tioiwa, na amuto to ailele saun lialun ti wawan hehin ma sikisiki tenen ti hienain, amuto kum uke waliko solian ti Haeu kakawen i hani ma tap totonamuto kapi Krais ma Haeu. Tin masin na amuto to ailele saun ti halepelep nake seilon tenen ien masin ka i lolotui waliko ti i halepelep waxian. Kum hahani laha puluti amuto sale tesol waliko ien ti kakain tenen kumahe sawisawin. Ti lengei Haeu i axi kawatan hani teka laha tahi kakaian ma to ailele tesol saun ien. Kum papalahah kapi seilon tenen masin ien.

Imat, ti amuto to ailele tesol saun ien, amuto masin leili tilokoan. Tuahe aope amuto pakata hetekiewen kapi *Jises tel Masiwi, amuto ape he xewan. Aile ape amuto aile kolawa saun solian ti Haeu. Nga kak ukek nake seilon ti he xewan laha aile waliko tenen mewenae solian, sawisawin ma salan.

10 Amuto tohongi elieliwa upiai waliko tenen Haeu tel Masiwi waheni na amuto aile. 11 Kum huhukuma kapi teka laha ailele puasain ti tilokoan, saun tenen tap pupuasan. Hualiwa laha usiai aweisal solian lehe laha paxai tioi lialui woulaha. 12 Waliko tenen lialun laha aile mumuneni, pate hahien kalak tuahe kaxian. 13 Tuahe kakain salan ti Haeu i kola hatakei lialui tesol waliko ien masin ti xewan i haxewa waliko ti he tilokoan. 14 Aile ape ti he xewan lawe waliko i sohot kouke. Masin ti leili pepai Haeu i ukek,

“Haiwa, teka masin ka amuto mamatih.
Xahatawa, teka masin ka amuto maten ti woumuto
lehe Krais i kapiti amuto ti he xewan.”

Haniwa *Holi Spirit kapiti kako

15 Kanipetiwa sale nanahiamuto. Kum hahanowi seilon tenen tap namilon. Namilomuto kewa solian ma xewan. 16 Ie se taun ti seilon to ailele saun tenen pate lialun. Aile ape amuto hapuasa aluiniwa teik taun ti amuto hina ailei saun solian. 17 Kum tua ailele waliko hanowi seilon tenen tap namilon, tohongi elieliwa upiai waliko ti Haeu tel Masiwi pahan amuto ailewa. 18 Kum un taxitaxia nake i itini amuto ti ailei saun lialun. Haniwa Holi Spirit puas leilomuto lehe i kapiti amuto. 19 Na amuto apuha hetekie, pakuiwa pak tenen tenen hani Haeu ti hakuiamuto. Pak amuam hawanewa ti leili atemuto. 20 Ti lawe waliko kak kemulik haniwa Haeu tel Tamakako usiwa waliko ti Jises Krais tel Masiwi aile haniwen kako.

Nauna ti hanaui hahunatun

21 Amuto he huhualawa ma he hongohongoa kakaiamuto tel tel. I kola ka amuto paxai tioi masiwiai Jises Krais, tetel amuto hong usiusi.

22 Amuto hehin, hong usiwa axoamuto. I kola ka amuto hong usi Haeu tel Masiwi. 23 Wawan i masin ka pat ti neiniai tel axoan masin Krais i pat ti neiniai teka kahikahin ape laha masin tupuan. Krais i tetel awaiakako ti kawatan ti lialui woukako. 24 Masin ti teka kahikahi Krais hong usiusi kakaian, tin masin teka hehin lawe hong usiwa kakai axoamuto.

25 Amuto wawan, waheni hawanewa axoamuto masin ti Krais waheni hawane kako teka kahikahin ape i mat ti ukei totonakako. 26 I mat lehe kako sohot seilon tetan. Ti kako hong soh kakai Haeu ape kako uke *baptais, Krais xaxaweni lialui woukako ape i aile kako sohot seilon haun ti usian. 27 Pahan teka kahikahin paxaialaha soliaian tel hehin na i sal, tap teik wikiwikin ma lolo, tinun tanenan solian wanen. Pahan laha hani hatapoa i tupualaha ape tap tel i pon tienialaha ti tenen na waliko. 28 Masin ti Krais waheni teka kahikahin, amuto wawan waheniwa axoamuto hanowi ti amuto waheni aliake amuto. Tel wawan na i waheni tel axoan, tin i waheni aliake i. 29 Tap tel i watakai aliake i, mewenae i ngahati aluini masin ti Krais ngahati aluini kako teka kahikahin. 30 Kako masin tupuan ti i ngangahati.

31 Masin ti leili pepai Haeu i ukek, “Tel wawan i salili taman tinan ape i hukuma hetekie hani tel axoan lehe lalu sohot hanowi ka seilon tel.” a  32 Teik kakain ien hahanau kako waliko tenen pate tuah sale hukumai Krais ma teka kahikahin. 33 Tin i hahanau kako sale wawahen. Amuto wawan waheni hawanewa axoamuto hanowi ti amuto waheni aliake amuto ape amuto hehin kolawa lomuto haniwa axoamuto.

Copyright information for `SSG