a(Exod 20:12)

Ephesians 6

Nauna ti hanaui akaik ma taman

Amuto akaik, amuto hahitake *Krais tel Masiwi. Aile ape hong usiwa kakai tamamuto ma tinamuto nake tenen saun ien i saun solian ti ala amuto ailewa. Haeu hani kako tenen nauna i ukek, “Hong tamaniwa kakai tamam ma tinam ape aile hasolia haniwa lalu.” Tetenen nauna ien Haeu hani kako hetekie kakaian i ukek, “Na amuto aile usi, amuto tunahi tonain solian ma tin amuto to welu he tehu pon ie.” a 

Amuto teka tame akaik, kum aile hahalenge natumuto. Amuto ngahati aluiniwa ma hanaua laha lehe laha lap hetekiele saun ti Krais tel Masiwi.

Nauna ti hanaui masiwi ma unauan

Amuto teka unaui seilon, hong usi hawanewa teka masiwi ti amuto ti tehu pon ie. Aile aluini hawanewa puasalato masin na amuto ailele puase Krais. Amuto puas aluawa kumahe mewenae na lato papaxai amuto lehe lato amuke. Ti leili tiamuto, ailewa waliko tetenen Haeu pahan nake amuto unaui Krais. Hana hatapoa tupuamuto ailei puasain hanowiwa ka amuto aile hahani Krais tel Masiwi kumahe tuahe seilon. Nameniwa ka Haeu tel Masiwi i kahui kako tel tel ti soliai puasakako, kako unaui seilon ma na kumahe.

Amuto teka masiwi, aile aluini haniwa teka unauamuto. Kum aile hahamatau laha. Nameniwa ka ati amuto hahitake Masiwi telawe Haeu, tetel i kum paxai nenexi seilon.

Pa ti Haeu hani hualiakako

10 Tiliai nauna tetak, tu xox tatalewa kapi Krais tel Masiwi lehe kui pohen i hakui amuto. 11 Masin tel seilon ti hile i hana hatapo waliko ti hilehile, tin masin kako uke hatapoa waliko ti Haeu haniwen hakuiakako ti hil pahoiai puase *Satan, tel pulutiai seilon. 12 Kumahe kako hihilei seilon, kako haeliel hawanewa hil pahoiai *spirit lialun ma teka masiwi ti laha, teteka laha toto he maun neini halialui teka seilon ti tehu pon ie.

13 Aile ape hapuasa hatapoa waliko ti Haeu haniwen hakuiamuto ti hil pahoiai Satan lehe na kawatan tunahi amuto, i kum xoini amuto nake amuto tu xox tatale ti Krais. Ape na amuto aile hatapoa puasamuto, tin amuto tu xoxox. 14 Apeasawa! Akeni konginiwa kakain salan ti Haeu hanowi teik tah ti konginiai luhuamuto. Lawe ailewa saun tenen sawisawin lehe i awai amuto ti totohong ti Satan masin teik samen ti awaiai patanawe seilon taun ti hile. 15 Amuto soh tatalewa *meng solian ti Jises Krais. I hatona hasolia tiamuto lehe amuto tu xox hawane masin tel seilon ti i hana su taun ti hile. 16 Amuto soh tatalewa ti *Jises Krais lehe i awai amuto ti Satan hanowi teik titieh i awai tel seilon ti inah leili hilehile. 17 Amuto soh eliel hawanewa ka Haeu awaiwen amuto ti kawatan ti lialui woumuto masin tel seilon i hana tehu kapu samen awaiai patun taun ti hile. Ape hapuasawa kakai Haeu. I masin tea ngol weluwelun ti hile *Holi Spirit haniwen paumuto. Aile ape amuto hapuasawa ti hil pahoiai Satan.

18 Lawe lotu tatale haniwa Haeu masin ti Holi Spirit kakapiti amuto. Kameiwa Haeu hualiamuto ti lawe waliko. Na amuto lotu, hana hatapoa namilomuto haniwa Haeu. Lotu hualiwa hatesol seilon ti Haeu ma kum lotu lilioa.

19 Ape tin lotu hualima nga lehe Haeu hani nga kakain tenen ti na nga kak taen nga kaxi matuke haxewai meng solian ti Jises Krais hani teka seilon. Ti imat laha tai xeu tenen meng ien. 20 Haeu kilamiwen nga kaxiai meng solian ti Jises ape nga kalabusake tenen ien. Aile ape lotu hualima nga lehe Haeu hakui nga kaxi matuke tatalei meng solian ien masin ti i pahan.

Tiliai kakai Pol

21 Tikikus tel soliai akikikako ti Krais, i kaxi hani amuto sale puasak lehe amuto tioi lawe waliko ti nga ailele. I tin i hani hahatapo tupuan ailei puase Krais. 22 Nga talo i hani kapimuto ti hahongoamuto sale pupuasamite ma tin haxoxoi namilomuto ti Krais.

23 Nga kamei Haeu tel Tamakako ma tel Masiwi Jises Krais lehe lalu hatona hasolia tiamuto ma hakui saun ti wawahen hetekie haxoxoi namilomuto ti Haeu. 24 Nga kamei hetekie Haeu aile hasolia hawane haniwa hatesol teka laha waheni Jises Krais tel Masiwi ti kako, wawahen ti tap tahi tapoan.

••••••••••

Copyright information for `SSG