Galatians 1

Teik pas ie tataiak nga Pol tel *aposel. Kumahe seilon kilami nga aposel ma na seilon talo nga. Puki *Jises Krais ma tel Tamak Haeu kilami nga ailei teik puasain ien, tetel i xahateni Jises ti matean. Nga ma hatesol teka akikikako ti *Krais kapik, amite hakau amuam ti amite hani amuto teka *kahikahi Jises Krais ti Galasia.

Amite kamei Haeu tel Tamakako ma Jises Krais tel Masiwi ti kako ti kola haniamuto lalape soliaialalu ma hatona hasoliai tiamuto. Jises mat ti ukei kahi saun lialun ti kako lehe i awai kako ti saun ma namil lialun ti seilon ti aope ie. I onoteni hawane namili tel Tamakako Haeu. Kako lotu sameniwa Haeu lian tehue. *Salan wanen.

Tenenawe *meng solian ti Jises Krais

Ti lalape wawahen ti Krais ma soliaian, Haeu aile hasohotu amuto seilon tetan. Nga kum amemene wanen kiliwaian ka amuto talewen tehitomuto hani Haeu ape amuto hong soh kakain liai tenen ti meng solian ti Jises Krais. Tuahe kakain ien kumahe wanen salan. Hina seilon laha hulo towiahu meng solian ti Jises Krais ape i hahataxina namilomuto.

Tenen meng solian ti Jises amite kaxi haniwen amuto se salan wanen. Aile ape kalak na tel ti amite ma na *engel ti Haeu kaxi hani amuto meng liai tenen, amite kamei Haeu ti axi hawanean kawatan. Nga kaxiwen ape nga kaxi ulea. Aope amuto hong waxiwen meng solian ti Jises ti amite kaxi ahuti haniwen amuto. Na tel seilon kaxi hani amuto meng liai tenen, amite kamei Haeu ti axi hawanean kawatan.

10 Kumahe nga kakane amuto ukek lehe seilon amuke nga. Pahak wanen Haeu amukeak. Na nga tua ailele ti hamuamui seilon, nga kumahe unaui Krais.

Sale Pol ti i sohot tel aposel

11 Tesol akikimite ti Krais, pahak amuto tioiwa, tenen meng solian ti nga kaxi haniwen amuto kumahe seilon tua aile tanomi. 12 Kumahe nga kema ti seilon ma na laha hanau nga. Jises Krais tetel i hatakei hani nga.

13 Amuto hongoen wouk ti imat, lokon ti nga usiusi saun ti lotu ti teka *Ju. Nga eliel hawane axiai kawatan hani teka kahikahi Jises Krais ma tohongi lalali ti halialu tamusukealaha. 14 Lokon ien nga xoini kilan teka lokok ti usiai saun ti lotu ti teka Ju ma tutuhak xoxoan ti usiai hatesol saun ti teka matahaun. 15 Tuahe Haeu hina puasain tuah tetak. Hoi i kilamiwen nga lokon ti nga tai takah. Kumahe i aile ukek ien nake ti soliai puasak tuahe ti lalape soliaian. 16 Ape i kola hatake hani nga tel Natun lehe nga kaxi tenen meng solian tetan hani *teka kumahe Ju. Nga tai kamei paxai namili tel na seilon. 17 Tin nga tai lua hani Jerusalem ti paxaiai tesol lato tomu aposel imat tetak. Nga lua sawi hani texux xux Arabia. Ape muhin nga alia hani tehu taon Damaskas.

18 Muhi ahang toluhu tamusua, nga lua hani Jerusalem lehe nga kakak kapi Pita. Puasain huohu nga to kapin. 19 Nga tai paxai tesol aposel liai, mewenae Jeims tel ukale tel Masiwi Jises. 20 Meng ti nga tatai ie se sawisawin. Haeu paxai tioi hawane ka kumahe nga puputa.

21 Imuh nga lua hani huoxux xux Siria ma Sailisia. 22 Lokon ien teka kahikahi Jises leili Judia, lato tai tioi nga. 23 Lato tua hongohong meng ti seilon liai kakaxi, “Tetel seilon kemuk i to aile hahalialu kako ma tohongi lalali haputai xoxoi namilokako ti Jises Krais, aope ie i kakaxi meng solian tetan.” 24 Ti lato hongoa waliko ti Haeu aile hani nga, lato lotu sameni i.

Copyright information for `SSG