Galatians 2

Tesol *aposel amuke puase Pol

Ahang huopanim hinalo tamusua nga lua alia hani Jerusalem. Nga ilowi hetekie Banabas ma Taitus kahitiak. Haeu hanamiloa nga ti lua hani ien. Ape ti nga Jerusalem nga kakak mewenae kapi teka masiwi ti ingi lotu ape nga nexi haxewa hani lato waliko ti nga kaxi hahani *teka kumahe Ju sale *meng solian ti Jises Krais. Nga watakai na puasak ti imat ma ti aope ie i tua xoina. Saka lato hong waheni kakaiak. Kalak Taitus, tetel kapik i tel *Grik, lato tai hone lungei i ailei *teik kikilam ti kotiai uli walikoun usiai saun ti teka *Ju.

Tuahe hina seilon ien laha woinakon *kahikahi Jises Krais. Laha paxai otioti saun tetenen Jises Krais haniwen kako. Laha tohongi lali haputai xoxoi namil ti kako hina ka mewenae Jises Krais i awai kako ti kawatan ti lialui woukako. Tesol seilon ien pahalaha lungeakako ti aile usiai hatesol saun ma nauna ti lotu ti teka Ju. Tuahe amite tai hongeni namilolaha. Pahamite amuto soh tatalewa tenen meng solian ti Jises Krais ti amite kaxi ahuti haniwen amuto nake i salan wanen.

Tetesol masiwi ti ingi lotu ti Jerusalem lato tai hone lungei nga sohiai waliko ti nga hahanau teka seilon. Lato pate seilon tuah tuahe kalak na lato seilon tuah ma na kumahe tuah, i kum sohi sale pupuasak. Haeu kumahe i paxai wawaxi lape axe seilon ti i paxai kolongeni woulaha. Tesol masiwi ien paxai tioi ka nga kikilamiai Haeu kaxiai meng solian ti Jises hani teka kumahe Ju, masin ti i kilami Pita kaxiai tenen meng ien hani teka Ju. Ti pohe Haeu i aile Pita sohot tel aposel tetan ailei puasan leili teka Ju. Tin masin i hana nga tel aposel tetan ailei puasan leili teka kumahe Ju.

Jeims, Pita ma Jon, tesol masiwi tapein ti teka kahikahi Jises, lato paxai tioi ka Haeu hani nga teik puasain tuah ien. Lato teini minamili Banabas, kolakol ka amite ailele puasain tenenawe. Ape amite aile tenen namil masin, amili aile puasain ien leili teka kumahe Ju ape lato puas tatale kapi teka Ju. 10 Tin lato kamei amili hualiai teka kahikahi Jises laha tap soxi. Saun tenen ien hoi pahak wanen ailean.

Pol tumei Pita ti tehu taon Antiok

11 Ti Pita lua hanima Antiok, nga tumei i ti puli teka seilon nake waliko ti i ailele kumahe wanen sawisawin. 12 Imat Pita ang akakati teka kumahe Ju. Tuahe ti tesol Ju kapi Jeims luama ape i kum lawai ma ang akati teka kumahe Ju nake i mamata teka Ju namiloi halialu i. 13 Tin masin teka Ju liai laha aile usiusi saun tenen kumahe sawisawin ti Pita ailele. Ape laha itini hetekie taen Banabas.

14 Ti nga paxaiwa ka kumahe salan laha usiusi meng solian ti Jises, nga kakane hawane Pita ti pulalaha hatesol. Nga ukek, “O tel Ju, a o xaputiwen hina nauna ti kako teka Ju lokon ti o hukuma hetekie hani kapi teka kumahe Ju. Aile ape alahan o lungei teka kumahe Ju usiai saun ti kako teka Ju? 15 Kalu nakuama ti teka Ju ape kalu lap hetekiema saun ti teka Ju, kumahe masin teteka kumahe Ju laha kum usi kakai Haeu. 16 Tuahe kako teka Ju kahikahi Jises kako tioi ka seilon kum pon hasawiai wasolalaha kapi Haeu ti usiai nauna ti kako teka Ju, mewenae na namilolaha xoxoan ti Jises Krais. Aile ape kako soh hawane ti Jises Krais lehe Haeu namiloi ukek kako seilon sawisawin, kumahe nake kako usiusi nauna ti kako teka Ju tuahe nake namilokako xoxoan ti Jises Krais.

17 “Tesol ti teka Ju laha sokok kumahe kako usiusi kakai Haeu nake kako kum usi nauna ti kako teka Ju lehe wasolakako kapi Haeu i sawi. Na kako hana hatapo namilokako hani *Krais lehe Haeu namiloi ukek kako seilon sawisawin, kaie Krais hanamiloa kako xaputiai nauna ti Haeu? Tap wanen! 18 Tuahe na nga usi aliakewen hatesol nauna ti kako teka Ju lehe Haeu namiloi ukek nga seilon sawisawin, ien salan nga ailele waliko ti ala nga kum aile. 19 Kemuk nga hahitake nauna ti kako teka Ju tuahe Jises Krais oxoxi nga ti hahitake tesol nauna ien lehe nga to hawane tel unaui Haeu. 20 Ien masin ka nga mat ohoiwen Krais he *kros. Kumahe ape nga usiusi wouk ti imat. Puki Krais pupuas leilok. Aope ie nga hana hatapo xoxoi namilok hani tel Nati Haeu, tetel i waheni hawane nga ape i mat ti ukei totonak. 21 Nga kum tale uke tehitok hani lalape solian ti Haeu. Ti wawahen tetan i awai kako ti kawatan ti lialui woukako kumahe nake ti soliai puasakako. Na masin usiai nauna ti kako teka Ju i pon hasawiakako hani Haeu, Krais tua mat xoina.”

Copyright information for `SSG