Galatians 6

Kako ailewa saun solian

Tesol akikik ti *Krais, na tel seilon ti leilomuto i aile tenen na saun lialun, amuto teteka amuto tu xoxox ti usiai aweisali Haeu, hasawi aka matainiwa i. Tuahe lepetawa uke puki amuto put ti saun lialun. Amuto he huhualawa ti kaui kawatan. Aweisal tewau ien amuto usi hahawane *nauna ti Moses nake amuto aile usiusi saun tenen Krais pahan. Na tel ti amuto namiloi ukek i seilon pate tuah tuahe i kumahe wanen masin ien, i puluti aliliake i.

Kum paxai kokolongeni amuto hani seilon liai. Paxai aliakewa puki woumuto lehe amuto amuke waliko solian ti amuto ailewen. Amuto tel tel aile aluini hawanewa puki puasamuto.

Teka laha kaxi hahanau amuto sale puase Krais, amuto hualiwa laha waliko solian ti amuto hina.

Kum puluti aliliake amuto. Tap tel i halokeni tohongi uke Haeu. Waliko ti amuto aile, amuto uke hapoponowi kahun. Na amuto usi isiai pahamuto ti ailei saun lialun, kahun amuto uke pate lialun. Na amuto aile usi aweisal ti *Holi Spirit kapiti amuto, amuto uke *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. Kako kum nuunuxa ti ailei saun solian. Na kako kum aile lioi, Haeu kahui hasolia kako tetehu taun ti i kilamiwen. 10 Aile ape na kako hina aweisal ti huhual, kako hualiwa lawe seilon. Tuahe kako huali poloseniwa teka akikikako ti Krais.

Tiliai nauna ti Pol

11 Kakain ti wexoan lalap ie puki tataiak nga Pol ti hakuiai nauna tetak.

12 Teteka pahalaha teka *Ju liai paxai amukewa laha, laha lungei amuto ti ailei saun ti kikilam ti kotiai uli walikoumuto. Laha aile ukek ien nake pahalaha saliniai kawatan ti teka Ju liai axi teteka laha hahanau seilon ka *Jises Krais mat he *kros ti awaiakaha ti kawatan ti lialui woukaha. 13 Teteka laha usiusi ailei saun tenen ien kumahe laha usi hahatapo lawe nauna ti Moses. Pahalaha amuto usiwa tenen saun ien lehe laha sameni aliake laha ti puli teka Ju liai ka amuto hong usiwen kakaialaha.

14 Tuahe ti puki nga, nga kum sameni tenen na waliko, mewenae ti Jises Krais tel Masiwi mat he kros ti ukei totonakako. Nake ti tenen ien, nga aile lioiwen saun tenen teka laha kum soh ti Krais ailele. Aile ape laha kum namiloi waxi waliko ti nga ukek pate tuah. 15 Haeu kum namiloi ukek seilon sawisawin na laha usi tenen saun ti kikilam ti kotiai uli walikoulaha ma na kumahe. Waliko lalap ti Haeu, kaha sohot hawanewa seilon haun ti usian. 16 Teteka laha aile ukek ien, Haeu tahane ma huali laha ape i hatona hasolia tialaha. Teteka seilon ien laha salan seilon tetan wanen.

17 Tiliai kakaiak, seilon kum axiaxi ulea nga kawatan pake mongohe mahe naxon he tinuk i kola ka nga tel unaui Jises wanen.

18 Tesol akikik ti Krais, nga kamei Jises Krais tel Masiwi ti kako ti aile hasolia hawane haniamuto. *Salan wanen.

••••••••••

Copyright information for `SSG