a(Ps 40:6-8)
b(Jer 31:33)
c(Jer 31:34)
d(Deut 32:35)
e(Deut 32:36)
f(Hab 2:3-4)

Hebrews 10

I tua ponoa tehue kawatan ti *Jises Krais kauen ti nuhi hauniakaha ti lialui woukaha

*Nauna ti Moses i tuahe kolakol ti waliko solian ti ape Jises Krais aile haniwen kako. Ahang tehu ma tehu teka *masiwi ti hukuminiai Haeu ma seilon laha to aile hahani Haeu waliko ti xaxaweniai kawatan ti saun lialun ti teka seilon. Tuahe tesol waliko ien i kum pon hasawiai teka laha nahima lotuiai Haeu lehe laha sohot seilon sawisawin tapein ti pulan. Na masin i pon, kaie laha kum aile tuhituhi. Na waliko ti teka hukuminiai Haeu ma seilon aile hahani Haeu i nuhi hauni tamusukewen leili tiai teka seilon, ala laha kum namiloi hienake tutuen saun lialun ti laha ailewen.

Waliko ti teka hukuminiai Haeu ma seilon ailele ahang tehu tehu, lawe i tua hanamena teka seilon saun lialun ti laha ailewen. Kake meme ma bulmakau ti laha hani Haeu i kum pon wanen xaxaweniai lialui woulaha. Aile ape imat ti *Krais lua hanima tehu pon ie, i kakane tel Taman Haeu ukek,

“Waliko ti laha to aile hahani o, i kum hewi tiam.
Aile ape o aile hasohotu tupuak
lehe nga hani hatapo o.
I kum hewi uke o ti laha hani o manihuh luian
ma na kakaun ti xaxaweniai lialui woulaha.
Aile ape nga kakane o, ‘Nga ie ti ailei waliko ti paham.
Masin ti laha tai kaxiwen nga ti leili pepaum.’” a 
Namiloi paxaiwa. Ti imat Jises Krais ukek, “I kum hewi uke o ti laha hani o manihuh luian ma na kakaun ti xaxaweniai lialui woulaha.” I kak ukek ien kalak tesol waliko ien i usima nauna ti Moses. Muhin Jises Krais ukek, “Nga ie ti ailei waliko ti paham.” Ien i kola ka Haeu hatapo tamusukewen aweisal ti hukuminian ma seilon ti hahitake nauna ti Moses ape i aile aweisal haun. 10 Ie se waliko ti namili Haeu. Jises Krais nuhi hauni leilokako ti i mat ukei kawatan ti lialui woukako. Matean tehue wanen ti kaui kawatan ien. I tua ponoa tehu matean ien.

11 Ti hahitake nauna ti Moses, ngain tehu ma tehu teka masiwi ti hukuminiai Haeu ma seilon laha aile pupuasalaha. Laha to hani tuhituhi Haeu waliko lehe i xaxaweni kawatan ti lialui woi seilon. Tuahe i kum pon hawane. 12 Tuahe Jises Krais i se tel masiwi tapein wanen ti hukuminiai Haeu ma seilon. I mat tehue ti xaxaweniai kawatan ti lialui woi teka seilon. Tiliai puasan i to hani sai manau ti Haeu ti neiniai seilon. 13 Ti ien i atengi tataen Haeu hana hatapoa teka laha hil papahoi i hani hahitakan. 14 Kaui kawatan ti Jises Krais ti ukei totonakako tehue wanen ien, i hasawi hawanewen kako, teteka kako hani Haeu tupuakako. Soliai tenen puasain ti Jises ien, i kum tapo lian tehue.

15 Puki *Holi Spirit kola ka waliko ien salan. Ti kuewen i hanamiloa *Jeremaia tel kuluiai kakai Haeu i ukek,

16 “Haeu tel Masiwi ukek, ‘Imuh nga xinoti
tenen namil haun kapi teka seilon tetak.
Nga aile tesol nauna tetak i sohot tone atelato wanen.
Nga hana kongini nauna tetak leili namilolato.’” b 
17 Ape imuh i ukek,

“Tap wanen nga po tumui lato ti lialui woulato
ma saun tenen i pahoxai nauna tetak.” c 
18 Haeu oxoxiwen kako ti kawatan ti saun lialun ti kako. Aile ape tap pupuase waliko ti kako hani Haeu ti hasawiai lialui woukako.

Tu xoxoa ti Jises Krais kalak na hina kawatan

19 Tesol akikik ti Krais, se ape kako tioi ka kako pon tonai kapi Haeu ti tesol Tuah Tapein leili tonan nake Jises Krais mat ti ukei kawatan ti lialui woukako. 20 I hei hani kako tewau aweisal haun ti hani Haeu. Ti matei Jises Krais teik maia leili *Ingi Haeu ti i ak titiehi aweisali seilon hani Haeu, i lexa. Lexai teik maia ien i kola ka ape i pon seilon to kapi Haeu. Aile ape kako uke *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan.

21 Jises Krais se tel masiwi tapein wanen ti hukuminiakako Haeu, tel i neneini hatesol seilon tetan. 22 Aile ape kako xohi haniwa kapi Haeu ti he atekako wanen ma hana hatapoa namilokako haniwa i. Kako aile kewak ien nake Jises Krais xaxaweniwen hienaiakako ti i nuhi hauni kako ti lialui woukako. Ien masin na tel i nuhi hauni tupui tel liai ani kan tenen haun wanen.

23 Ti xoxoi namilokako ti Krais kako mon eliel tatalewa ukei waliko ti lehe Haeu hani kako nake lawe i aile waliko ti i kakawen. 24 Kako namiloi eliel hawanewa sale hualiai tel tel. Kako he hahikahikawa aile kolai saun ti wawahen ma aile hasolia haniwa seilon liai. 25 Kako kum aile lilioi saun tenen ti hukuma hetekie, hanowi ti teka laha aile lioiwen. Kako haeliel ahewa hakuiai tel tel ti hukuma hetekie nake ngain ti aliai Jises Krais tel Masiwi i xohiwen.

26 Kako teteka kako hong sohoen puase Jises Krais. Tuahe na kako tale tehitokako hani Krais ma to aile tatale saun lialun, tap tewau aweisal tutuen i pon xaxaweniai kawatan ti lialui woukako. 27 Na masin ien, mewenae liai kako tunahi mamata lalap nake hoi Haeu hani kako kawatan. Teka laha hil pahoi Haeu, i towi laha hani tesol ti kaui kawatan ti tap tahi tapoan. Ti ien laha ilameni moloan lalap masin na seilon lua he ah.

28 Namiloi paxaiwa teka laha hahitake nauna ti Moses. Na tel i tale tehiton hani tesol nauna ien, laha telei i na masin hua ma na tolu lato ukek ka salan. Tap wanen tatahan ti teleian. 29 Na masin ien, kawatan tenen pamu lapan i tunahi teka na laha tale tehitolaha hani tel Nati Haeu. Teka seilon ien laha aile hanowi ka matei Jises Krais tuahe waliko naun, kumahe tuah kalak i se tewau aweisal haun Haeu haniwen kako lehe kako sohot seilon sawisawin ti pulan. Lialui woulaha ien i teheni hawane Holi Spirit, tetel lawe i aile hasolia hakila hani kako. 30 Kako tioi ka Haeu kakawen ukek,

“Nga tetel axiai kawatan hani seilon.
Nga kahui aliake saun lialun ti laha.” d 
Ti he pepai Haeu tin i ukek,

“Haeu tel Masiwi paxai kolongeni woi teka seilon tetan.” e 
31 Pate lialun wanen ti teteka Haeu tel pate pohen axi laha kawatan.

32 Nameniwa lokon ti uli amuto sohoa ti Jises Krais. Amuto tunahi taun lialun ma kau hakilawen kawatan tuahe amuto uke he kuin. 33 Taun hina, seilon kak soxeni halialu amuto ma axi amuto kawatan. Hina, amuto huali teka laha kakau kawatan tenen ien. 34 Amuto hina tatahan ti teka laha kakalabus. Amuto xuhai amuam, kalak seilon tua waxi soxiamuto. Amuto tioi ka hina waliko pamu tuah i atetengi amuto *tone Haeu, waliko tenen pamu soliaian, tap tahi lialuan.

35 Aile ape amuto kum aka lilioi xoxoi namilomuto ti Jises Krais. Na amuto tu xox tatale, amuto uke soliai kahumuto. 36 Akeni kongini tatalewa aweisal ti Krais kola haniwen amuto kalak na hina kawatan. Na amuto aile hatapo waliko ti Haeu pahan, amuto uke waliko ti i kakawen i hani. 37 Leili pepai Haeu i kak ukek,

“Tetel ti Haeu ukek i luainima,
kum kue i tahiama. Tap i talitalia.
38 Teka seilon ti Haeu laha aile waliko ti pahan,
xoxoi namilolaha i kapiti nanahialaha.
Tuahe na laha tale tehitolaha hani Haeu,
i kum amuke laha.” f 
39 A kako kumahe masin teteka laha tale tehitolaha hani Haeu. Teka seilon ien laha kane tesol ti kaui kawatan ti tap tahi tapoan. Kako teteka namilokako xoxoan ti Haeu, kako kane tesol tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan.

Copyright information for `SSG