a(Ps 8:4-6)
b(Ps 22:22)
c(Isa 8:17)
d(Isa 8:18)

Hebrews 2

Tu xoxoa ti kakai Haeu

Aile ape kako tu xoxoa ti kakain salan kako hongoen, uke kako hanowi waian na i sel he aweisal ape i oh manan. Kako tioi ka kakain ti teka *engel kaxiwen se kakai Haeu wanen. Tel na i kum hong tamani kakaialato ma i xaputi tenen na nauna, liai Haeu axiwen i kawatan. Ape lehe amuto ukek kako pon saliniai kawatan ti kako kum nam waxi soliai puase *Jises Krais tel awaiakako? Puki i kakawen sale Haeu awai seilon ti kawatan ti lialui woulaha ape teteka laha hong, laha kaxi hakouta hani kaha. Haeu kola hawanewen ka kakain ien se salan. Ti haxoxoan i aile kilan kolakol ma waliko tenen lalap ti pohen. Tin i hani hetekie *Holi Spirit lehe i hapohea seilon tetan ti ailei puasain tenen tenen usiai namilon.

Jises sohot seilon hanowi kaha

Tuai tesol waliko ien, tehu pon itan ti imuh ti kako teka kahikahi Krais kakak, kumahe ka teka engel Haeu hana masiwi ti tehu pon ien. Masin ti David kakak leili pepai Haeu,

“Haeu, seilon waliko la lehe o to nanamiloi?
Seilon pate naun tuahe o to ngangahati.
Kalak leili teik taun kukunun
o teheni i hani pamu itan ti teka engel,
muhin o hana i seilon tuah ma hani i ax lalap.
Ape o hana lawe waliko hahitakan.” a 
Tap tenen waliko kumahe i ngangahati. A aope ie kaha tai ningahi na i ngahati lawe waliko.
Tuahe kako paxai tioi sale masiwiai Jises. Kalak leili taun kukunun i pamu itan ti teka engel, Haeu hana i pate tuah ma hani i ax lalap nake i mat hualiai seilon. Ti soliai Haeu hani kaha, i hani lioi Jises kau kawatan ape i mat ukei kahi lialui woi lawe seilon. 10 Tenen waliko ti Haeu ailewen ien, liai pate sawisawin wanen. I tetel i tanomi lawe waliko tetan ma hasolia hahamalumini. Ti Jises uke kawatan ti kaha, i sohot tel Masiwi pate solian neiniai kilan seilon hani Haeu lehe laha soh hawane tetan ma laha uke tonain tuah ti tesol tonan.

11 I aile hasawi laha lehe laha sohot seilon tenen Haeu amuke hawane. Ape Jises ma teka seilon ien Tamalato telawe. Aile ape i kum nomuha na i axai lato talin. 12 Masin ti i kakanewen tel Taman leili pepaun,

“Nga kaxi sameni soliaiam hani teteka amite talin.
Nga haxawa axam ti amite apuha hetekie.” b 
13 Tin i ukek,

“Namilok pate xoxoan ti Haeu.” c 
Ape tin i kak ulea ukek,

“Hongoa! Nga ma teka ti Haeu hana hani hahitake
ngangahat tetak masin natuk wanen,
ati amite aile usiusi namilon.” d 
14 Nake kako teka nati Haeu se seilon, Jises tin i takah hanowi kaha seilon lehe pon i mat ukei totonakaha. Ti matean i halialu tamusuke *Satan, tetel nenein tetan mewenae kane matemate. 15 Ti aweisal tewau ien Jises oxoxi teka laha mamata hawane na laha mat ape mataualaha to titinoi laha ti hatehu totonalaha.

16 Kako hatesol tioi ka kumahe Jises luama ti hualiai teka engel. I luama hualiai teka kahi nati *Abraham. 17 Aile ape tap tewau aweisal liai. Jises sohot hawane seilon hanowi kako, teteka masin ka ukalan ma tuan wanen lehe i sohot masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon. I masiwi tenen i ilameni tioi kawatan ti seilon ma i tahane hawane kaha. I hana hatapo tupuan ailei lawe waliko ti Haeu kilamiwen i ailean. I tetel i mat ukei kahi lialui woukaha. 18 I pon hualiai seilon ti Satan tohongi haputa xoxoi namilolaha ti Haeu nake puki i tunahiwen kawatan ti totohong tenen ien.

Copyright information for `SSG