a(Ps 95:7-11)
b(Ps 95:7-8)

Hebrews 3

*Jises pamu masiwian ti *Moses

Tesol soliai akikik ti *Krais, Haeu kilamiwen amuto puas usiai aweisalun ma tonai kapin lian tehue. Nam paxai aluiniwa sale Jises. Kako soh ma kakaxi ka i se tel *aposel tuah ti Haeu ma tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon. I aile matuhini puasain ti Haeu kilamiwen i ailean. Tin masin Moses i aile matuhini puasain ti Haeu haniwen i ti hualiai teka seilon tetan, laha masin ingi Haeu. Tuahe Jises axan pamu lapan ti Moses, pate masin tel seilon ataiai tehu ing. Sawisawin na seilon sameni i akulai tehu ing meinan. Lawe ing hina teka ataian tuahe Haeu tetel i aile hasohotu lawe waliko.

Moses ngahati hasolia hawane teka seilon ti Haeu a i tuahe unauan. Pupuasan kola waliko tenen ti na Haeu kaxi haxewa imuh. Tuahe Jises Krais i se Natun wanen ma masiwi ti hatesol seilon ti Haeu hetekie i aile lawe waliko ti Haeu pahan. Kako teka kahikahi Krais kako se ingi Haeu na kako aka kongini xoxoi namilokako tetan ma ti angiamataiakako kako kola kakapitini pakataiakako hani Krais hetekie tin kako mon atetengi lawe waliko solian Haeu kakawen i hani kako.

Kakain ti lepeteniai kakapax

Aile ape kako hong matainiwa waliko ti *Holi Spirit kakaxi leili pepai Haeu. I ukek,

“Aope ie Haeu kaakane amuto.
Hong tamaniwa kakaian.
Kum hahailaia patumuto
hanowi ti teka matahaun ti amuto.
Laha pahoxai nenein ti Haeu leili taun ti totohong
ti laha luluawa he lohong.
Kalak ti leili ahang 40 Haeu to ailele
kilan waliko lalap ti pohen ti laha ningahiwen,
laha hahele hawane i ti lialui woulaha.
10 Aile ape lon lialun wanen ti tesol seilon ien
nake namilolaha lawe i kalal sel ti usiai namilon.
Laha kum nahih matuha aweisal ti i neneini.
11 Ti lengei Haeu i tuoha ka tap laha po uke
tonain ti hanawain wanen kapin.” a 
12 Tesol akikik ti Krais, kolongeni kewak ka tap tel ti amuto hina namil lialun ti kakapax tenen i kapiti hasele amuto ti Haeu tetel lawe i to papaxai woukaha. 13 Haxoxoa tel tel ti amuto lawe ngain ti amuto hina taun tutuen lehe saun lialun kum neini hakalala amuto ti waliko salan ape amuto pahoxai namili Haeu. 14 Na namilokako xoxoan ti Haeu hani tataen kako mat hanowi ti uli kako sohotua seilon tetan, kako uke tuai Krais lawe waliko. 15 Aile ape nameni konginiwa teik kakain ti leili pepai Haeu,

“Aope ie Haeu kaakane amuto.
Hong tamaniwa kakaian.
Kum hahailaia patumuto
hanowi ti teka matahaun ti amuto
lokon ti laha pahoxai nenein ti Haeu.” b 
16 Kaie amuto ukek aita tesol seilon laha hongoen kakai Haeu ape laha pahoxai nenein tetan? Se tetesol Moses neini ahutima ti *Igip! 17 Kaie Haeu lelengeini aita leili ahang 40? Se tetesol laha to ailele saun lialun ape laha mat ti laha tutuen he lohong. 18 Kaie Haeu tuoha hahani aita ka tap laha po uke tonain ti hanawain wanen kapin? Se tetesol laha tahi nauna tetan. 19 Se ape kako tioi ka laha tai uke tonain ien nake laha kapaxe Haeu.

Copyright information for `SSG