a(Exod 25:40)
b(Jer 31:31-34)

Hebrews 8

Hahitake tenen namil haun ti Haeu xinoti kapi teka seilon, *Krais sohot tel tuhai wasolakaha ma Haeu

Tuah wanen ti tesol kakain ie i ukek ka *Jises Krais se tel masiwi tapein ti hukuminiakaha hani Haeu, tetel i toto ti tesol tonain pate tuah ti *tone Haeu neiniai teka seilon. Ti ien se tehu *Ingi Haeu wanen, kumahe atataiai seilon, puki meini Haeu tel Masiwi. Tetesol ien Jises Krais ailele tenen puasain ti hukuminiakaha hani Haeu.

Lawe masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon ti laha kilami he tehu pon ie, lato lelei manihuh ti teka seilon kauma haniai Haeu ti kahuiai lialui woulaha. Aile ape Jises Krais tel masiwi tapein ti hukuminiakaha hani Haeu tin i axi Haeu waliko. Na masin i tutuen tehu pon itan ie, i kum uke tenen tonain ti *masiwi ti hukuminiai Haeu ma seilon. Hoi hina seilon ailele puasain ti haniai Haeu waliko lehe i kahui lialui woi seilon usiai *nauna ti Moses. Lato pupuas leili tetehu Ingi Haeu i tua ukeke totone tehu Ingi Haeu wanen ti tesol tonan. Aile ape lokon ti *Moses apepeas tanomiai tehu *ing sosoxope ti Haeu masin kolakol ka Haeu kapi teka seilon tetan, Haeu kakane Moses ukek, “Aile tanomiwa lawe waliko masin ti nga kola haniwen o he Maunt *Sainai.” a 

Tuahe puase Jises Krais ti hukuminiai Haeu ma seilon i xoini hawane pupuase teteka masiwi ti hukuminiai Haeu ma seilon lato pupuas hahitake nauna ti Moses. Jises Krais sohot tel seilon ti tuhai wasolakaha ma Haeu usiai tenen namil haun ti Haeu xinotiwen kapi teka seilon. Pate i xoini tenen namil ti i xinotimu nake lokon ti i xixinoti tenen namil haun, i ukek ka i aile waliko tenen pamu soliaian hani teka seilon tetan.

Na tenen *namil ti Haeu xinotimu imat i puasala, Haeu tai aile tenen namil haun. Tuahe tahitah ti teka seilon, laha xaputi tenen namil ien. Aile ape Haeu tieni hawane laha. Masin ti tel kuluiai kakai Haeu kakawen leili pepaun,

“Haeu tel Masiwi ukek, ‘Taun i luluainima
ti nga xinoti tenen namil haun kapi teka seilon tetak,
teka *Israel ma teka *Juda.
I kumahe masin tenen namil nga xinotimu
kapi teka matahaun ti lato
lokon ti nga neini ahuti lato
ti texux xux *Igip.
Tahitah ti lato, lato xaputi tenen namil ien
ape nga tale tehitok hani lato.
10 Tuahe imuh nga xinoti tenen namil haun
kapi teka seilon tetak.
Nga hana kongini nauna tetak leili namilolato,
nga aile tesol nauna tetak i sohot tone atelato wanen.
Ape nga sohot hawane Masiwi ti lato
ma lato sohot hawane seilon tetak.
11 Tap tel i po nau tuahe na tel ti
teka seilon tetak sale tioiak
nake ti pakataialato kapik lato tioi hawanewen nga,
hutuima teka naun hani teka axalaha lalap.
12 Tap wanen nga po tumui laha ti waliko lialun laha aile.
Nga oxoxi laha ti kawatan ti lialui woulaha.’” b 
13 Puki Haeu kaxi haxoxo tenen namil haun ti i xinoti kapi teka seilon tetan. Aile ape i hatapo tamusuke tenen namil ti i xinotimu imat nake i kum puas. Masin waliko tenen puasan ape i puputalih, imuh i tapo tamus.

Copyright information for `SSG