a(Prov 3:34)

James 4

Hani hatapoa Haeu tupuamuto

Hilehile ma kakain ti hapatapat wasolamuto i sohotuma ia? I sohotuma ti lialui isiai pahamuto. Tesol waliko ien i he hilehil leili namilomuto ma i ahuxai namili Haeu. Lawe amuto nahaini waliko tuahe amuto kum waxi uke, aile ape amuto telei teka laha titiehi amuto. Pahamuto isian wanen waliko ti seilon liai hina tuahe amuto kum waxi uke, aile ape amuto kak hapatapat ma amuto hil. Amuto kum uke nake amuto kum kamei Haeu. Tuahe Haeu kum hani amuto waliko tenen amuto kakamei i nake amuto kamea tuahe ti hamuamuaiamuto.

Amuto teka amuto kum usi haeliel saun ti Haeu pahan, ala amuto tioiwa ka teteka seilon laha waheni ailei saun lialun laha watakai hawane Haeu. Aile ape na tel ti amuto namiloi eliel usiai saun lialun i tin tel i watakai hawane Haeu. Kum nanamiloi ka kakai Haeu ti he pepaun tap salangawan ti i ukek ka Haeu pahan wanen kaha hana hatapoa namilokaha ma kuikaha hani hahitake nenein tetan. Teka Haeu neini laha, i huali laha ti usi hawanei saun tenen i pahan. Aile ape ti he pepai Haeu i kak ukek,

“Haeu namiloi watakai teka seilon ti hanasanas,
ape i huali eliel teka laha teheni aliake laha
ti usiai namilon.” a 
Aile ape hana hatapoa amuto hani Haeu. Tu eliel hawanewa pahoiai *Satan lehe i aile lioi haputaiamuto ti ailei saun lialun. Towiahua ti lialui woumuto ape hong usiwa nauna ti Haeu lehe i sohot tel ngahatiamuto. Kum ailele saun lialun ti amuto ailele. Tu matuhawa ti Haeu, amuto teteka namilomuto uke huaik ti usian. Tang tahanewa nake ti lialui woumuto. Kum tua amumuke waliko ti tehu pon ie tuahe towiahua ti lialui woumuto ape usiwa Haeu. 10 Teheniwa amuto lehe amuto usi hawane aweisali Haeu tel Masiwi ti kako ape i namiloi ukek amuto seilon tuah.

Kumahe pupuasakako nam kolongeniai woi seilon

11 Teka akikik ti *Krais, kum kak hahalialu tel tel ti amuto. Na tel ti amuto howini halialu tel akikin ahuma ti Krais, ien se i papahoxai nauna ti Haeu ma i namiloi ukek ka ewi na kaha kum usi nauna tetan. Na amuto ukek ka ewi na amuto kum aile waliko ti Haeu hahanau kaha, kumahe amuto hong usiusi Haeu ma amuto hana amuto nam kolongeniai woi seilon liai. 12 Haeu se tetel haniakaha nauna ti usian ma nam kolongeniai woukaha. I pon awaiakaha ti kawatan ti lialui woukaha ma axiakaha kawatan. Aile ape kumahe pupuasamuto nam kolongeniai woi seilon liai.

Kum hanasanas

13 Hongoa! Teka ti amuto kak hanasanas ukek, “Letu nga ku hani tehu taon lalap ape nga to ien ahang tehu lehe nga puas hasohotu hakila moni.” 14 Kalahai o kak ukek ien? O kum tioi waliko ti i luluainima letu ma tin o kum tioi welui totonam ti tehu pon ie. Welui totonam masin axi ah. 15 Amuto kak kewak, “Na Haeu pahan, nga to ahemu he tehu pon ie lehe nga aile tetenen ma na tenen io.” 16 Tuahe na amuto kak hanasanas sale puasamuto, amuto ailewen saun lialun.

17 Na tel seilon i kum aile saun tenen i tioi ka sawisawin tin i ailewen saun lialun.

Copyright information for `SSG