James 5

Teteka kilan soxi a laha kum nam waxi nauna ti Haeu

Hongoa! Seilon teka kilan soxi a laha kum nam waxi nauna ti Haeu, laha tang mamatawa nake kawatan lalap tunahi laha. Waliko solian ti laha i lialu hatapo ape sosolaha kokoros ani halialu. Moniulaha kake samen puxitai. Tesol kake samen ien sului aliake laha nake i kola ka laha apuhini kueiniwen soxi ti laha halepelep. Masin ti ah lui hatapo waliko, tin Haeu axi laha kawatan. Kalak ape sikole Haeu kahui laha ti lialui woulaha, laha apuhini tatale soxialaha. Laha tai kahui teka puase leili kinelaha. Tangiai teka seilon ien ti upiai huhual i meiwen kapi Haeu, tel Masiwi tapein.

Totonalaha ti tehu pon ie xuhai waliko tenen tenen tuahe ti hamuamuaialaha. Masin pou ang haxuxu i, a i kum tioi ka imuh seilon telei i, tin masin laha apuhini hakila soxi a laha kum paxai tioi ka imuh Haeu axi laha kawatan. Laha sului teka seilon ti tap huan hani teka masiwi. Ape sulusulu ti laha aile hina seilon sawisawin mat kalak teka seilon ien kum hil pahoi laha.

Kalak kawatan tunahi o, haxoxo tatalewa namilom ti Haeu

Teka akikik ti *Krais, kalak amuto tunahi kawatan, tu xox tatalewa atengi aliai tel Masiwi *Jises Krais. Namiloi paxaiwa tel seilon seiniai an. I to atetengi taun ti ahang lehe akah ux haxexei an he kinen. Amuto tin masin, atengi tatalewa ape hana hatapoa amuto hani Jises tel Masiwi nake aliaian ape i xohiwen.

Teka akikik ti Krais, kum he wiwilik alia amuto lehe Jises tel Masiwi kum axi amuto kawatan. I tetel nam kolongeniai woi seilon ape sikole i aliama.

10 Nameniwa *teka kuluiai kakai Haeu. Lato kakaxi waliko hahitake axe Haeu tel Masiwi. Kilan seilon aile halialu lato tuahe lato tu xox tatale usiai namili Haeu. Hanowiwa ti lato! 11 Amuto tioi ka Haeu amuke teka laha tu xox kalak kawatan tunahi laha. Amuto hongoen sale Job. Kalak i tunahi kawatan tenen tenen, xoxoi namilon ti Haeu i kum tapo ape imuh Haeu axi i waliko solian. Tetesol waliko ien i kola ka Haeu tahane hawane kaha seilon ma i se tel hualiakaha.

12 Teka akikik ti Krais, tuai tesol waliko nga kakawen, nga kaxi haxewa hani amuto sale tuohain. Na amuto tuoha, kum kak ukekek kuinakei Haeu ma na kuinakei tamamuto tinamuto ma waliko liai. Lawe kakawa kakain salan. Ti na amuto namiloi ukek “se,” tua kakawa “se,” ma na amuto namiloi ukek “kumahe,” tua kakawa “kumahe.” Na amuto kum aile usi, Haeu axi amuto kawatan.

Haeu hong teka namilolaha xoxoan tetan

13 Na amuto hina kawatan, kameiwa Haeu huhual! Na amuto amuam, pak sameniwa i! 14 Na amuto tinun, ilowiwa teka masiwi ti amuto lehe laha lotu huali amuto. Ape ti hahitake axe Krais hoi liai laha ahui amuto wel. 15 Kameiwa Haeu hetekiewa xoxoi namilomuto ti Krais ape amuto ewi. Jises tel Masiwi haewia amuto. Na amuto tinu ti puki lialui woumuto, kola haniwa Haeu ka amuto watakai hawanewen tenen saun ien. Na amuto aile ukek ien Haeu oxoxi amuto ti kawatan ti lialui woumuto.

16 Aile ape na amuto aile saun lialun ma talesi wasolamuto, amuto kak hasawi hetekiewa tatahan he tiamuto. Ape amuto lotu he huhualawa. Na amuto aile ukek ien, Haeu haewia leilomuto hetekie tupuamuto. Haeu hong teka laha aile usi saun tenen pahan na laha lotu kamei i huhual. 17 Masin *Elaija. I tuahe seilon masin kaha. Ti i lotu kamei eliel Haeu konginiai akah, i sohot usi kamekame tetan. Haeu kongini akah ti leili ahang toluhu tewaok. 18 Imuh i lotu kamea hauxai akah ape salan akah ux. Taen ien hatesol an ti kin hua.

Neini aliakema tetel i tale tehiton hani Haeu

19 Teka akikik ti Krais, namiloi paxaiwa na tel tale tehiton hani Haeu. Amuto tioi kewak, na tel ti amuto neini aliake i, ti sale pupuasan tel seilon ien i kum selaia ti Haeu lian tehue ape Haeu oxoxi i ti kawatan ti mongohe lialui woun.

Copyright information for `SSG