John 11

Matei Lasarus

Tel seilon axan Lasarus i ti tewau toan Betani tesol ti hahutuan toto, Mary ma Mata. Mary se tetel imuh i tihi sanda tenen poun solian hani he ae tel Masiwi *Jises ape i uke ukun umeni hapaxean. Aope Lasarus tinun. Aile ape hahutuan hakau kakain hani Jises ukek, “Tel Masiwi, tel lohum wanen i pate tinun.”

Ti Jises hongoa i ukek, “Tenen nax ien kumahe i sohot hani Lasarus lehe i mat tamus tuahe lehe Haeu kola lalape kui pohen ape teka seilon sameni nga tel Natun.” Jises tone aten wanen Mata, Mary ma Lasarus. Tuahe kalak i hongoen ka Lasarus pate tinun, i to ahe ngain huohu tesol ti i heheuta. Imuh i hone tesol kahikahin, “Kako nahih alia hani Judia.”

Tesol kahikahin pahoi i ukek, “Tel Masiwi, pate aope wanen teka seilon ien lehe hokai telei o ani pot. Alahan lehe o alia kewak ien?”

Ape Jises ukek, “Ti nga tel haxewaiamuto kapimuto, kum nanamiloi nake hina taun tutuen Haeu hani kako ailei waliko ti pahan. 10 Tuahe ti na seilon kum nam waxi nga tel haxewaialaha, ien masin laha nanahih ti leili tilokoan ape laha kum pon ailei waliko ti Haeu pahan.” 11 Jises kak kewa ape i ukek, “Tel lohukako Lasarus ape i matihuen. Tuahe nga nahih hangoni i.”

12 Tesol kahikahin pahoi i ukek, “Tel Masiwi, na masin i mamatih pake i ewi.” 13 Tuahe salangawe kakai Jises i ukek ka Lasarus matewen ape lato sokok i ukek Lasarus tua mamatih.

14 Aile ape Jises kaxi haxewa hani lato, “Lasarus matewen. 15 Kalak nga kumahe kapin ti lokon i mat, nga amuam nake waliko ti lehe i sohot, i pon haxoxoi namilomuto tetak. Kako nahih hani kapin.”

16 Tomas, tel laha axai i Sangasang, hone tesol tuaun, “Kako nahih kahiti tel masiwi lehe tin kako mat ohoi i.”

17 Ti lato tahiawa Betani, Jises hong ka laha tihiniwen Lasarus ngain hinalo tamusuen. 18 Betani kumahe xauxaun ti Jerusalem, sai toluhu kilomita. 19 Kilan seilon nahih paxai Mata ma Mary hasolialalu ti matei tel ukalalalu. 20 Ti Mata hongoa ka Jises nanahima, i nahih tengeni i a Mary tutuen leili ing. 21 Mata kakane Jises, “Tel Masiwi, na masin o ie, kaie tel ukalak i tai mat. 22 Tuahe kalak Lasarus matewen, nga tioi hawane ka Haeu aile tuahe tenen na o kamei i.”

23 Jises hone i ukek, “Tel ukalam i xahat alia.”

24 Ape Mata ukek, “Nga tioi ka i xahat alia taen hatesol seilon xahat alia, ti taun ti hinitiai lawe seilon.”

25 Jises hone i ukek, “Nga tel xahateniai seilon maten ma hanialaha *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. Tel na namilon xoxoan tetak kalak i mat i moihin tutuen. 26 Ape tel i soh tetak ma i to kapi Haeu lian tehue, tel ien i kum mat tamus. Kaie o soh ti waliko ie?”

27 Ape Mata pahoi i ukek, “Tel Masiwi, nga soh hawane ka o *Krais, tel Nati Haeu, tetel Haeu taloma.” 28 Ti Mata kak kewa, i nahih alia. I waxi tahaini Mary ti teka seilon ape i ukek, “Tel Masiwi tahiawen, i kamekam o.” 29 Ti Mary hongoa i saxoh ahuta tengenian.

30 Ti lokon ien Jises tai soh hani leili toan, i tutuen tetesol ti Mata nahih tengeni i. 31 Teteka seilon laha apupuha leili tehu ing kapi Mary ti hasolian, taen laha ningahi i tua ape i saxoh ahuta hani melal, laha kahiti i. Laha sokok lehe i nahih tang hani he amal. 32 Ti Mary tahia haniwa kapi Jises, i lokuha hani itan kapi aen ape i ukek, “Tel Masiwi, na masin o ie, kaie tel ukalak i tai mat.”

33 Ti Jises ningahiwa Mary ma teka seilon kapin tatangixi Lasarus, lon tel hetekie tian i kawat hawane. 34 I kamei lato, “Amuto hahanopi i ia?”

Ape lato ukek, “Tel Masiwi, nahima paxai.”

35 Ape ti tatahan tetan kani pulan lil. 36 Hina seilon ien, laha ukek, “Paxaiwa, lalap wanen wawahen tetan ti Lasarus.”

37 Tuahe teka liai, laha ukek, “I aile haewia puli tel pulaxa, kewak? Kaie ala i awaiwen Lasarus.”

Jises hamoiha Lasarus

38 Ape lato tahia hani tehu amali Lasarus. Amal tenen ien laha tanomi he pot patul ti hepekeun. Laha hulini tehu lalape pot ti siponian. Ti lato tutu ien, Jises lon tel ulea. 39 I hone lato, “Hulini xaxaweniwa tehu pot.”

Tuahe Mata ukek, “Tel Masiwi, poun ape kohan. I leili amal kewen ngain hinalo.”

40 Jises hone i ukek, “Hoi nga kakanewen o ka na namilom xoxoan tetak, o ningahi waliko tenen lalap ti pohe Haeu aile.” 41 Aile ape lato hulini xaxaweni tehu pot. Jises pax hani patul ape i ukek, “Nga kak kemulik hani o tel Tamak Haeu nake o hongoen kamekame tetak. 42 Nga tioi ka lawe o hong nga, tuahe nga kamei o ti puli lawe seilon ie lehe laha soh ka o taloma nga.”

43 Muhin ti i kak kewa, i tilol eliel ukek, “Lasarus ahutama!” 44 Ape tel seilon kemuk maten, i ahuta. Minan, aen ma patun talinan tutuen maia ti puxuiai seilon maten. Jises hone lato, “Upati xaxaweniwa maia ape hanahiwa i.”

Teka masiwi ti teka *Ju aile namil ti teleiai Jises

Mt 26:1-5; Mk 14:1-2; Lk 22:1-2

45 Aile ape kilan ti teka seilon kapi Mary, ti laha paxaiwa waliko ti Jises aile, laha soh tetan. 46 Tuahe teka ti laha nahih hani kapi teka *Parisi ape kaxi hani lato waliko ti Jises ailele. 47 Aile ape teka Parisi ma teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon apuha hani kapi teka masiwi tapein ti teka Ju ape lato ukek, “Kaie kako aile waliko la? Tel seilon ien aile kilan kolakol tenen lalap. 48 Na kako paxai lioi waliko ti i ailele, hatesol seilon laha soh tetan ape teka *Rom aile halialu *Ingi Haeu ti kako hetekie kako teka Ju.”

49 Tel ti lato, axan Kaiapas, i tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon ti ahang tehu ien. I ukek, “Tap namilomuto. 50 Amuto kum paxai tioi ka pamu ewian na seilon telawe i mat, kumahe lawe seilon. Pamu lialuan na teka Rom telei kako teka Ju hatesol.”

51 Waliko ti i kakak kumahe ti puki namilon. Nake i tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon ti ahang tehu ien, Haeu aile i kak kilami ka Jises mat ti hualiai teka Ju hatesol. 52 Tuahe kumahe mewenae ti lato, hetekie hatesol seilon ti Haeu laha tesol tesol lehe laha hukuma hetekie namil tenenawe ti usiai nauna ti Haeu.

53 Tataen ien teka masiwi ti teka Ju hutui aile namil ti teleiai Jises. 54 Aile ape Jises monga ailei puasan ti puli lawe seilon. I nahih ahuta hani Epraim, tehu taon xohixohin kapi lohong. Ape i ma tesol kahikahin to ien.

55 *Ngain lalap ti Pasova ape i xohiwen. Kilan seilon ti toan tesol tesol laha nahih hani Jerusalem ti ailei saun tenen ti haunialaha ti puli Haeu masin ti teka Ju lawe ailele apesenialaha ti Pasova. 56 Laha to pax upiup Jises. Ti laha leili Ingi Haeu, laha he kamekam alia laha, “Amuto namiloi ukek ia? Kaie i nahih hanima tehu apuhain ti Pasova ka tap?” 57 Lokon ien tesol masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon hetekie tesol Parisi lato honewen teka seilon ka na tel i tioi Jises tetesol, hahongoa lato lehe lato xoti i.

Copyright information for `SSG