a(Ps 118:25-26)
b(Zech 9:9)
c(Isa 53:1)
d(Isa 6:10)

John 12

Mary tihi sanda hani ae *Jises

Mt 26:6-13; Mk 14:3-9

Ngain tepanim tehu imat ti *Pasova, Jises nahih hani Betani, tesol tone Lasarus, tetel Jises hamoiha aliake ti matean. Ti ien lato apeseni angiain ti amukei Jises. Mata tel lohiai an. Lasarus tin ien leili teka laha toto he tone angiain kapi Jises. Ti lokon ien Mary waxi tehu sanda kahun pate lalap ma poun pate solian. I tihi hatapo hani he ae Jises ape i uke ukun umeni hapaxean. Soliai poi tehu sanda i atuhi ing hatehu.

Tuahe Judas Iskariot, tel ti tesol *kahikahi Jises, tetel imuh i hangaini Jises hani mini teka masiwi ti teka *Ju, i ukek, “Kalahai i tua aile xoini tehu sanda? Pamu ewian na hangaini waxiai moni lalap ape hani teka seilon tap soxi.” Kumahe i kak ukek ien nake i tahane teka seilon tap soxi tuahe nake i seilon tenen xuxuina. I tetel auniai moniulato ape hina lawe i xuina.

Tuahe Jises ukek, “Kum hohowini i nake i auni tehu sanda atengi tetelao. I tihi hani he aek apeseniak ti tehu mateak. Teka seilon tap soxi laha lawe kapimuto, tuahe nga kumahe lawe kapimuto.”

Kilan seilon hong ka Jises Betani ape laha nahih kewak ien. Tin pahalaha paxaiai Lasarus, tetel Jises hamoiha aliake ti matean. 10 Aile ape teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon aile teik namil ti telei hetekieai Lasarus. 11 Pahalato lato telei Lasarus nake xahat aliaian aile, ape kilan teka Ju laha kum hong lato, laha soh non ti Jises.

Jises tel Masiwi soh hani Jerusalem

Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Lk 19:28-40

12 Ngain liai telao teka kilai seilon nahih hani tehu apuhain lalap ti Pasova. Laha hong ka Jises nahih hahanima Jerusalem. 13 Laha koti kai hatoh ape nahih titilol tengenian,

“Kako haxawawa axe Haeu.
Kako sameniwa ma amukewa tel i nahih
hehetekiema poh ma solian ti Haeu! a 
Kako sameniwa ma amukewa
tel Masiwi tapein ti *Israel!”
14 Jises waxi tok donki uluha, i to he tehiton ape tok donki tau kakau i, masin ti pepai Haeu kakawen ukek,

15 “Teka seilon ti Israel, kum maamata.
Paxaiwa, tel Masiwi ti amuto i luluainima,
i toto patul he tok donki uluha.” b 
16 Ti lokon ien tesol kahikahi Jises kum xeu salangawe waliko ti i sosohot. Tuahe muhin ti Jises xahat aliawa ti matean, lato nameni ka pepai Haeu i kakawen ka hatesol waliko ien i sohot hani i.

17 Teteka seilon laha kapi Jises ti i tiloi ahuti Lasarus he amal lokon ti i hamoiha aliake i, laha kaxi hani teka liai waliko ti i sohotuen. 18 Ape kilan seilon nahih tengeni Jises nake laha hongoen waliko tenen lalap i ailewen ti pohe Haeu. 19 Teka *Parisi kakak alia puki lato, “Amuto ningahi kako kum waxaini wanen. Paxaiwa, hatesol seilon nahih kakahiti i ma hongohong kakaian.”

Jises kakak sale matean

20 Tesol ti teka *Grik tin lato nahih lotu hani Jerusalem ti tehu apuhain lalap ti Pasova. 21 Lato nahih hani kapi Pilip, tel seilon ti tehu taon Betsaida ti Galili ape lato ukek, “Kaie ewi na o huali amite? Pahamite amite paxai Jises.” 22 Pilip nahih hahongo Andru ape ati lalu nahih kakane Jises.

23 Jises kakane teka seilon ukek, “Taun ti mateak i xohiwen. Ape teka seilon paxai tioi ka nga *tel Nati Seilon pate tuah ape laha sameni nga. 24 Nga kaxi hawane hani amuto, ien masin wanen tehu waki maia ti seilon seini, i matemu ape imuh i hahua hakila. Na tap, i hamalum waki maia tehue. 25 Na tel seilon pahan mewenae akeni konginiai totonan ti itan ie, i lioi totonan ti kapi Haeu. Tuahe na tel seilon i to kahikahik kalak na masin i lioi totonan ti itan ie, i waxi totonan ti kapi Haeu. 26 Tel na pahan i sohot kahikahik kewa ka i hong usi kakaiak. Na tel i sohot kahikahik lawe i kakahiti nga hani tuahe na tesol. Ape tel Tamak Haeu namiloi ukek i tel seilon tuah.

27 “Aope ie tiak pate kawatan. Tuahe nga kum kamei Haeu awaiak ti mateak nake hoi liai nga luama ti haponowiai namilon. 28 Tel Tamak Haeu, kola haniwa lawe seilon lalape pohem ma soliaiam.”

Tataen ien tenen kinax wixima ti *tone Haeu i ukek, “Nga kolawen ape nga kola ulea.”

29 Teka kilai seilon tutu ien hongoa ape teka ti laha ukek, “Sohin tonui kuhuh.”

Teka liai ukek, “Tel *engel kakak kapin.”

30 Tuahe Jises hone laha, “Tenen kakain ien kumahe ti hualiak, ti hualiamuto. 31 Aope ie teka seilon ti tehu pon ie laha tu ti sulusulu nake ti lialui woulaha. Tuahe taun ape i tahiawen ti nga waxaini xaxaweni *Satan tel i neini hahalialu laha. 32 Taen ti laha tahi hakea nga hani patul he *kros, nga kapiti seilon ti lawe xux hanima kapik lehe laha soh tetak.” 33 Jises kak ukek ti kilamiai sale matean.

34 Teka seilon ukek, “Amite tioi ti he pepai Haeu ka *Krais i moih lian tehue. Alahan o ukek laha tahi hakea i hani patul he kros? Ape o kakak ulea lahe Krais?”

35 Jises pahoi laha ukek, “Kum kue nga tel haxewaiamuto ape kumahe kapimuto. Aile ape ti nga tutuen kapimuto, usiwa nenein tetak lehe amuto kum puhei ailei saun lialun. Ien masin seilon na i nahih tatanga leili tilokoan. 36 Ti nga tutuen kapimuto, amuto sohoa tetak nake nga masin xewan ti neiniamuto. Na amuto aile usi, amuto sohot hanowi seilon ti xewan.” Muhin ti Jises kak kewa, i nahih hani tesol ti laha kum tioi.

Teka seilon laha kum soh ti Jises

37 Kalak Jises ailele kilan waliko lalap ti pohe Haeu he puli teka seilon, laha kum soh tutuen tetan. 38 Masin wanen ti *Aisaia tel kuluiai kakai Haeu kak kilamiwen,

“Haeu tel Masiwi, tap seilon hong soh
ti amite kakaxi o hani laha.
Tin tap seilon paxai tioi lalape pohem.” c 
39 Aile ape laha kum soh. Aisaia tin i kakawen,

40 “Pulalaha masin ka pulaxa.
Laha papaxai waliko ti Haeu ailele
tuahe laha kum ningahi.
Patulaha pate ailan, laha kum xeu.
Ape laha kum towiahu ti lialui woulaha
lehe Haeu aile haewia laha.” d 
41 Aisaia kak ukek nake i ningahiwen lalape poh ma solian ti Jises ape i kaxi i hani teka seilon. 42 Kilan seilon laha soh ti Jises. Hina masiwi ti teka Ju tin lato soh tuahe lato mamata kolaian uke teka Parisi xaxaweni tamusuke lato ti *synagog. 43 Pamu lato halepelep lehe seilon sameni lato, i xoini na Haeu sameni lato.

44 Jises kak eliel ukek, “Tel na i soh tetak tin i soh hetekie ti tel i taloma nga. 45 Tel i paxaiwen nga, i paxai hetekiewen tel i taloma nga. 46 Nga lua hanima tehu pon ie masin xewai alon lehe hatesol seilon laha soh tetak laha kum to leili tilokoan ti saun lialun. 47 Na tel hong kakaiak ape i kum puas usi, nga kum sului i nake nga luama awaiai seilon ti kawatan ti lialui woulaha. 48 Tel na i kum nam waxi nga ma kum hong auni kakaiak, puki kakain ien sului i. Ape telao ngain ti hinitiai lawe seilon, Haeu axi i kawatan nake ti kakaiak ien. 49 Kakaiak salan nake kumahe nga kakak ti puki namilok. Se tetel i taloma nga, tel Tamak Haeu hone nga waliko ti nga kakaxi. 50 Ape nga tioi ka ti usiai nauna tetan i hani seilon tonain kapin ti tap tahi tapoan. Aile ape nga kakaxi waliko tenen tel Tamak hone nga kaxian.”

Copyright information for `SSG