a(Ps 41:9)

John 13

*Jises aile kola hani tesol kahikahin sale auni hasoliai seilon

Sikole ngain ti *Pasova ape Jises ma tesol kahikahin ang apuha hetekie. Jises tioi ka se ape taun ti i salili tehu pon ie ape alia hani kapi tel Taman Haeu. I waheni hawane tesol kahikahin, seilon tetan ape i kola lalape wawahen tetan hani lato.

*Satan hoi i hanamiloawen Judas tel nati Saimon Iskariot hangainiai Jises hani teka teleian. Jises tioi ka tel Taman Haeu hana i Masiwi ti lawe waliko ma tin i tioi ka i ahuma ti Haeu ape i alia hani kapi Haeu. Lokon ti lato angiang, Jises tu, i naxi xaxaweni tehu atuhiai puxuaun, i waxi teik taol ape i xioti hani luhuan. I tihi kan hani tehu kapi ape i nuhi ae tesol kahikahin. I uke teik taol i xixioti luhuan ape i umeni hapaxe aelato.

Ti i tahiawa kapi Saimon Pita, Pita kamei i, “Tel Masiwi, lehe o nuhi aek?”

Jises hone i ukek, “Waliko ti nga ailele o kum paxai tioi tuahe imuh o xeu.”

Pita hone i ukek, “Tap wanen ka o nuhi aek.”

Jises kakane aliake i ukek, “Na nga kum nuhi aem, o kumahe tel kahikahik wanen.”

Pita ukek, “Tel Masiwi, na masin ien, kumahe mewenae aek, nuhi hetekiema minak ma patuk.”

10 Jises ukek, “Seilon ti i kikanoen i kum kikan ulea. Tapai i tua nuhi aen ape i hau hawane. Tuahe kumahe amuto hatesol leilomuto haun.” 11 Jises ukek ka kumahe hatesol kahikahin haun nake i tioi ka tel ti lato hangaini i hani teka teleian.

12 Ti Jises nuhi kewa aelato, i puxui aliake tehu atuhiai puxuaun ape i nahih alia hani tesol totonan. I kamei lato, “Saka amuto tioi waliko tetenen nga aile hahani amuto? 13 Lawe na amuto kakane nga, amuto ukek tel Masiwi ma na tel hanauamite. A salan nake nga Masiwi ma tel hanaui seilon. 14 Kalak nga Masiwi ma hanaui seilon, nga nuhi aemuto. Aile ape amuto tin he nuhinuhawa aemuto. 15 Nga aile kola hahani amuto sale auni hasoliai seilon ape amuto aile usiwa. 16 Nga kakane hawane amuto, tap tel unaui tel masiwi i pamu masiwian ti tel masiwi tetan. Tin masin tel kaui kakain, i kumahe pamu tuah ti tel taloan. 17 Ape amuto tioiwen tesol waliko ien. Na amuto puas usi, Haeu auni hasolia amuto.”

Jises kakak tel hangainian

Mt 26:20-25; Mk 14:17-21; Lk 22:21-23

18 Jises kakak tutuen ukek, “Waliko tenen ti lehe nga kak, kumahe nga kakak amuto hatesol. Nga tioi hawane amuto, tetesol nga kilamiwen tetak. Tuahe waliko ti lehe i sohot hoi pepai Haeu kakawen ukek, ‘Tetel i ang kapik masin ka tel lohuk xoxoan, i tale tehiton hani nga watakaiak.’ a  19 Nga hahongo pepelei amuto lehe tataen ti i sohot, amuto soh ka nga se tetel ti nga kakaxi. 20 Na tel seilon hong waxi kakai tel ti nga taloma, tin masin i hong waxi kakaiak. Ape tel na i hong waxi kakaiak tin masin i hong waxi kakai tel i taloma nga.”

21 Muhin ti i kak kewa, tian i kawat ape i kak hei hawane ukek, “Salan wanen, tel ti amuto i hangaini nga.”

22 Tesol *kahikahi Jises he paxapax alia lato, ape lato to nanamiloi ka kaie i kakak aita. 23 Tel ti lato, tetel lohuloh ti lalu Jises pate xoxoan, i to palahah hani patanawan. 24 Saimon Pita aile kola hani i ukek, “Kameiwa Jises i kakak aita.”

25 Ape tel xohixohin kapi Jises kamea, “Tel masiwi, o kakak aita?”

26 Ape Jises kak pahoi ukek, “Tel nga hani i teik bret ie muhin ti nga xomi haniwa tehu tone an, i tetel ien.” Salan, i xomi ape i hani Judas Iskariot, tel nati Saimon. 27 Muhin wanen ti Judas ani kewa teik bret, Satan kapiti namilon. Ape Jises hone i, “Aile koseniwa waliko ti lehe o aile.” 28 Tap tel ti tesol kahikahi Jises ien hong xeu salangawe kakaian. 29 Teka ti lato sokok ka Jises tatalo i kahuiai an ti tehu angiain ti Pasova ma na i tatalo i axiai moni hani teka laha tap soxi nake Judas i tel auniai moniulato. 30 Tataen ien wanen Judas nahih salili lato. Hoi ape tilokoan.

Jises kak kilami ka Pita ase

Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; Lk 22:31-34

31 Ti Judas nahiwa, Jises kakane lato ukek, “Taun ti mateak i xohiwen. Ape teka seilon paxai tioi ka nga *tel Nati Seilon se pate tuah ape laha sameni. Ape puasak aile kola hani seilon lalape poh ma solian ti Haeu. 32 Nake ti tenen ien, kum kue Haeu tin i kola lalape pohek ma soliaiak tel Natun. 33 Tesol natuk, kumahe pate nga kue kapimuto. Nga kakane ulei amuto waliko ti nga kakanewen teka liai, amuto pax upia nga tuahe amuto kum pon lua hani tetesol ti na nga luawa.

34 “Tenen nauna sale wawahen ti Haeu hani seilon, nga kaxi haxewa ma haxoxo hani amuto. Amuto he wawahenawa masin ti nga waheni hawane amuto. 35 Na amuto he wawahen alia amuto, i kola hani teka seilon liai ka amuto se kahikahik wanen.”

36 Saimon Pita kamei i, “Tel masiwi, o nahih kelak?”

Jises pahoi i ukek, “Aope ie o kum kahiti uke nga hani tesol na nga luawa tuahe imuh o lua hani kapik.”

37 Pita kamei i, “Tel masiwi, alahan nga kum pon kahitiam aope? Nga kum nomuha na nga mat ohoi o.”

38 Jises pahoi i, “Nga kum ukek. Nga kakane hawane o, imat ti tok mom wawan kokoini, o putini ka o kum tioi wanen nga uke he toluhu.”

Copyright information for `SSG