John 14

*Jises se aweisal ti hani tel Taman Haeu

Jises kakane tesol kahikahin, “Kum aile hahakawata namilomuto ti tuahe tenen na waliko. Namilomuto kewa xoxoan ti Haeu ma nga. Ti tone tel Tamak Haeu kilan ing. Na kumahe salan kaie nga tai kakane amuto. Nga lua hani ien apeseniai ingamuto. Na nga apeseni kewa nga aliama waxi amuto lehe amuto to kapik tetesol ti nga toto. Amuto tioi aweisal ti kane tesol nga luawa.”

Tomas kakane Jises, “Tel masiwi, amite kum tioi tetesol ti na o luawa ape lehe amite tioi ukek ia aweisal?”

Jises pahoi ukek, “Nga se aweisal hani tel Tamak Haeu. Nga tel kaxiai kakain salan sale Haeu ma tel haniai tonain kapin ti tap tahi tapoan. Mewenae nga se aweisal ti seilon kane tel Tamak. Na amuto tioi hawanewen nga, hoi amuto tioi tel Tamak. Aope ie amuto tioiwen ma ningahiwen i.”

Pilip ukek, “Tel masiwi, kolama tel Tamam ape tap pahamite ulea na tenen.”

Jises pahoi Pilip, “Nga to kue hawanewen kapimuto. Ala o tioiwen nga. Tel ti i paxaiwen nga, i ningahiwen tel Tamak. Aile ape alahan o ukek nga kola haniwa amuto tel Tamak? 10 Nakon o kum soh ka nga ma tel Tamak amili pakata hahawane ape amili masin tel? Kakain ti nga kaakane amuto kumahe ti puki namilok. Se tel Tamak, tel i to papakata kapik i ailele puasan. 11 Hong sohoa ka nga ma tel Tamak amili pakata hahawane. Na amuto kapaxe kakaiak, amuto sohoa nake ti waliko lalap nga ailele ti pohe Haeu.

12 “Nga kakane hawane amuto, tel na namilon xoxoan tetak i pon ailei waliko ti nga ailele. Tin i pon ailei waliko pamu lapan, taen ti nga alia haniwa kapi tel Tamak. 13 Nga aile waliko ti amuto kamei nga ti hahitake axak lehe poh ma solian ti Haeu, nga tel Natun kola. 14 Na amuto kamei nga tenen na waliko ti hahitake axak, nga aile hani amuto.”

Jises kak kilami ka Haeu hani *Holi Spirit

15 Jises kakane tesol kahikahin ukek, “Na amuto waheni nga, amuto puas usiwa nauna tetak. 16 Ape nga kamei tel Tamak ti haniamuto tel hakuiamuto lehe i to lian tehue kapimuto. 17 I se Holi Spirit, i kola hatesol waliko tenen salan sale Haeu. Teka seilon kumahe ti Haeu laha kum hong waxi i nake laha kum paxai tioi i. Tuahe amuto tioi i nake i se wasolamuto ape imuh i tin leilomuto tel tel ti kapitiamuto. 18 Ti nga lua salili amuto, kumahe nga lioi tamusuke amuto, nga alia hanima kapimuto. 19 Kum kue ape teka seilon kumahe ti Haeu laha kum ningahi nga tuahe amuto ningahi ulei nga. Ape kalak amuto mat, amuto moih ulea nake nga moih ulea. 20 Taen ti Haeu hamoiha nga ti mateak, amuto paxai tioi ka nga ma tel Tamak amili pakata hahawane ma tin kako pakata hahawane. 21 Tel na i puas usi nauna tetak, i waheni nga. Ape tel na i waheni nga, tel Tamak waheni i ma tin nga waheni tel seilon ien. Ape nga kola haxewa hawane nga hani i lehe i tioi aluini.”

22 Judas, kumahe tetel Judas Iskariot, i ukek, “Tel masiwi, nake lahan o kola haxewa o hani mewenae amite a kumahe hani lawe seilon?”

23 Jises pahoi ukek, “Teka laha waheni nga, laha hong usi kakaiak ape tel Tamak waheni laha. Se teka ien nga ma tel Tamak to hawane kapi laha. 24 Teka laha tap wawahen hani nga, laha kum hong usi kakaiak. A kakain ien kumahe ti puki namilok, se kakai tel Tamak, tel i taloma nga. 25 Nga kakane amuto tesol waliko ien ti nga tutuen kapimuto. 26 Tuahe Holi Spirit tel hakuiamuto, tetel tel Tamak taloma ti hahitake axak, i hanau amuto lawe waliko ma i hanamena amuto hatesol waliko ti nga kaxi haniwen amuto.

27 “Kum hahakawata tiamuto ti tenen na waliko ma kum maamata. Nga tel hapaui namilomuto ma tiamuto. Ti nga aile ukek, namilomuto ma tiamuto heh hawane, kumahe masin ti seilon aile hahani amuto. 28 Nga kakanewen amuto ka nga salili amuto tuahe nga aliama. Na salan amuto waheni nga, ala amuto amuam ti nga alia hani kapi tel Tamak tetel pamu tuah tetak. 29 Nga kakane amuto imat ti i sohot lehe na i sohotua hoi amuto soh kakaiak.

30 “Nga kum kak kue kapimuto nake *Satan lehe i tohongi aile halialuak. Tuahe pohen i kum pon kui pohek. 31 Nga puas usi hatesol namili tel Tamak lehe lawe seilon tioi ka nga waheni i.

“Ien, kako nahih.”

Copyright information for `SSG