a(Ps 35:19, 69:4)

John 15

*Jises se tea pata huan kilan ma solian

Jises kakane tesol kahikahin, “Nga se tea pata huan kilan ma solian ape tel Tamak Haeu i se tetel ngahatiai tea pata ien. Lawe ngaxon tenen i kum hua, Haeu koti xaxaweni ape i sahuli hasolia ngaxon tenen i huhua lehe i sihai hakila ape hua kila. Amuto hoi liai masin ngaxe pata tenen laha sahuli hasoliawen nake amuto hong usi kakaiak. Pakata xoxoa kapik ape nga pakata xox kapimuto. Tap ngaxe pata i tua hua, i hua mewenae na i papakata he tea patan. Tin masin amuto. Mewenae na amuto pakata xox kapik amuto hua kila.

“Nga se tea pata huan kilan ape amuto se ngaxon. Tel na i pakata xox kapik, i hua kila. Na amuto selaia tetak, amuto kum aile uke tenen na waliko solian ti Haeu. Tel na i kum pakata xox kapik i masin ngaxe pata ti laha koti xaxaweni ape i aiol mat. Laha apuhini ape lui xoini hani he ah. Na amuto pakata xox kapik ma hong auni kakaiak, tenen na amuto kamea, nga aile hani amuto. Na amuto hua kila, amuto se kahikahik wanen ape waliko ti amuto aile i kola lalape poh ma soliai tel Tamak Haeu.

“Nga waheni amuto masin ti tel Tamak waheni nga. Amuto pakata xoxoa kapik lehe kako to he wawahen ukek ien. 10 Na amuto puas usi nauna tetak, amuto waheni tatale nga masin ti nga puas usi hahatapo nauna ti tel Tamak ape nga waheni tatale i. 11 Nga kaakane amuto waliko ie lehe amuam tetak kapimuto ape tiamuto tin i xuh ti amuam. 12 Nauna tetak ie, waheniwa amuto tel tel masin ti nga waheni amuto. 13 Tel na i mat ukei totone tel lohun se i kola hahawane wawahen. 14 Amuto se lohuk wanen na amuto usi hatapo nauna tetak. 15 Nga kum namiloi ukek ka amuto tuahe unauak nake tel unaui seilon i kum tioi namili tel masiwi tetan. Nga namiloi ukek ka amuto se lohuk nake nga kaxi hatakei hahani amuto lawe waliko nga hongoen ti tel Tamak Haeu. 16 Kumahe amuto otei nga, nga otei non amuto tetak ape nga kilami amuto lehe amuto hua, huan tetenen tap tahi lialuan ma tapoan. Ape tel Tamak aile hani amuto tuahe tenen na amuto kamei ti hahitake axak. 17 Nga nau hahawane amuto, he wawahenawa.”

Jises kaxi ka seilon watakai i ma tesol kahikahin

18 Jises kakak tutuen ukek, “Na teka seilon watakai amuto, nameniwa ka imat laha watakaimu nga. 19 Na amuto tuaiwen teka seilon kumahe ti Haeu, ala laha waheni amuto. Tuahe amuto kumahe tuaulaha nake nga otei amuto ti leilolaha hani kahikahik. Aile ape laha watakai amuto. 20 Nameniwa ti nga kakanewen amuto, tel unaui seilon kumahe pamu masiwian ti tel masiwi tetan. Seilon axi nga kawatan ape tin laha axi kawatan hani amuto. Na laha hong usi kakaiak, tin laha hong usi kakaiamuto. 21 Laha aile halialu amuto nake amuto kahikahik a laha kum tioi tetel i taloma nga. 22 Na masin nga tai kakane laha waliko tenen salan sale Haeu, tap tel tieni laha ti lialui woulaha. Tuahe laha hongoen kakaiak ape laha tioi hawane ti laha aile saun lialun. 23 Teka laha watakai nga, tin laha watakai tel Tamak. 24 Na nga tai aile waliko tenen lalap ti pohe Haeu, tap tel pon tienialaha ti lialui woulaha. Tuahe kalak laha ningahiwen, laha watakai ati amili tel Tamak. 25 Wawatak ti laha ien i sohot ti hapoponowiai waliko ti pepai Haeu kakawen. I ukek, ‘Laha watakai nga ti tap wanen huan.’ a 

26 “Taen ti *Holi Spirit tel hakuiamuto tahiama, tetel i ahuma ti Haeu ma i kak hatakei lawe waliko salan sale Haeu, i kaxi haxewa nga hani amuto. 27 Ape tin amuto kaxi haxewawa nga hani seilon liai, pake amuto se kapik ti uli hutui puasak.”

Copyright information for `SSG