a(Ps 22:18)
b(Ps 22:15, 69:21)
c(Exod 12:46; Num 9:12; Ps 34:20)
d(Zech 12:10)

John 19

Pailat hana *Jises hani mini teka teleian

Mt 27:15-31; Mk 15:6-20; Lk 23:13-25

Muhin ien Pailat hani teka unauan ti hile heti Jises. Lato alingini ngaxe au ape nihini hana hani he patun. Lato sosoi i teik maia tenen kakai ati polun. Lato kak soxeni i ukek, “Tel masiwi tapein ti teka *Ju tap tahi mateam!” Ape lato tapahi tuhituhi i.

Pailat nahih ulea hani kapi teka seilon laha apupuha ape i kak ukek, “Nga atoheni i hani amuto. Tuahe amuto tioi kewak nga tai tunahi tenen na waliko lialun ti i pon suluan.” Laha hasohotu Jises hani melal. Ngaxe au alinginian he patun ma teik soson maia kakai ati polun. Ape Pailat kak ukek, “Paxaiwa tel seilon ti amuto susului.”

Teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon ma teka peteniai *Ingi Haeu paxaiwa Jises ape lato leng ausisini, “Tahi hakea i haniwa he *kros!”

Tuahe Pailat ukek, “Puki amuto tahi hakeawa i. Nga tai upia tunah waliko tenen lialun i ailewen.”

Teka laha apupuha ien tilol pahoi i ukek, “Tenen nauna ti amite ukek ka liai i mat nake i kakaxi ka i tel Nati Haeu.”

Ti Pailat hongoa, i mamata hawane. I hakahita aliake Jises hani leili ing ape i kamei i, “A o seilon ti ia?” Tuahe Jises tai wix pahoi. 10 Pailat hone i, “Nake lahan o kum wix pahoi nga? O tioi kewak, i pon na nga oxoxi o ma na tahi hakea o.”

11 Ape Jises ukek, “Na Haeu tai sowini hani o, o kum pon ailean. Aile ape tel seilon i hana nga hani he minam, i aile saun pamu lialuan ti o aile.”

12 Ti Pailat hong kewak ien, i tohongi oxoxi ahuhuke Jises. Tuahe teka seilon ien leng ausini ukek, “Na masin o oxoxi ahuti tel seilon ie, o kumahe lohi *Sisa. Tel na i ukek i se tel masiwi tapein, i pahoxai Sisa tel masiwi tapein ti *Rom.”

13 Ti Pailat hongoa kakain ien i hakahita aliake Jises hani melal ti mateiwai teka seilon ape i to hani tesol totoan ti hong paxaiai kakain, ti kakai Arameik laha axai, Gabata. Tenen kakain ien ukek, “Tesol Pot.” 14 Waliko ien i sohot ti tehu ngain ti apesenialaha ti *Pasova. Ti sai lape ngain, Pailat kakane teka seilon, “Tel masiwi tapein ti amuto ie!”

15 Laha tilol pahoi Pailat, “Teleiwa i! Teleiwa i! Tahi hakea i haniwa he kros!

Pailat kamei lato, “Kaie pahamuto nga telei tel masiwi tapein ti amuto?”

Teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon pahoiwa, “Masiwi ti amite mewenae Sisa.”

16 Pailat kakanua i hani Jises he minalaha lehe laha tahi hakea i hani he kros. Ape teka seilon ti hile waxi Jises.

Laha tahi hakea Jises hani he kros

Mt 27:35-44; Mk 15:24-32; Lk 23:32-43

17 Ape laha nahih hahaniwa tesol axan Golgota. Teik kakain ien ti kakai Arameik. I ukek, “Tetesol tanoman masin kui pati seilon.” Puki Jises kakau teik kros pata. 18 Ti tesol ien laha tahi hakea i hani he teik kros i kakau. Tin laha tahi hakea hua seilon, tel sai tepaun, tel liai tepaun ape Jises patalal ti lalu. 19 Ti hahitake axe Pailat teka seilon ti hile tahi hakea teik kakain onote pati Jises. I ukek,“Jises ti Nasaret, tel Masiwi Tapein ti teka Ju.” 20 Kilan wanen seilon paxaiwen kakain ien nake tetesol ti Jises akeak xohixohin tehu taon lalap a kakain ien laha tai ti kakai Arameik, Latin ma *Grik.

21 Teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon hone Pailat, “Kumahe i tel Masiwi Tapein ti teka Ju. Tai sohi kewak, tel seilon ie i ukek i Masiwi Tapein ti teka Ju.”

22 Pailat pahoi ukek, “Waliko ti taiwen tiliwen masin ien.”

23 Muhin ti teka seilon ti hile tahi hakea kewa Jises, lato sei tesol maia Jises sosoi wasolalato seilon hinalo. Lato waxi hetekie tehu atuhiai puxuaun tuahe i maia teikawe ape lato kum pon seian. 24 Aile ape lato ukek, “Kako kum lexi sei. Kako halokeni satu upiai tel waxian.”

Waliko ien i sohot haponowiai teik kakain leili pepai Haeu. I ukek,

“Lato sei tesol sosok maia wasolalato
ma halokeni satu waxiai tehu atuhiai puxuauk.” a 
Ape salan, tesol seilon ti hile aile ukek ien.

25 Tutu xohixohin kapi teik kros se tel tini Jises, tel tuai tel tinan, Mary tel axoi Klopas ma Mary Magdalen. 26 Ti Jises paxaiwa tel tinan tutu ien kapi tel kahikahin lohun pate xoxoan, i ukek, “Tel tinak, o kewa tel seilon ie masin natum wanen.” 27 Ape Jises kakane tel kahikahin ien, “I se ape tinam.” Hutui tataen ien tel kahikahin waxi auni i.

Matei Jises

Mt 27:45-56; Mk 15:33-41; Lk 23:44-49

28 Jises tioi ka hatesol puasain ti tel Taman talo i aile ape i hatapoen. Lehe kakain ti pepai Haeu i sohot poponowi, Jises ukek, “Kinawek paxepaxen, pahak nga un.” b  29 Tehu peti waen wangingian ien, aile ape laha xomi hawaxexa teik maia hani he waen, laha hana hani teik tumi ngaxe pata axan hisop ape tulini hani he singi awan. 30 Ti Jises namihiniwa i ukek, “Pupuasak nga hatapoen!” I lakuini patun ape i hana aliake i hani he mini Haeu.

31 Telao ien ngain ti apesenialaha ti *Sabat ape Sabat tehu ien se ngain lalap ti tehu Pasova. Aile ape teka masiwi ti teka Ju watakai tupui tesol seilon ien akeak tutuen he kros telao Sabat. Laha kamei Pailat na i sowini hani teka unauan ti hile xai otohi ae tesol seilon ien lehe lato mat kosea ape laha hamosu tupualato hani itan. 32 Ape tesol unaui Pailat ti hile nahih xai otohi ae huhua seilon laha tahi hahakea kapi Jises. 33 Ti lato tahia haniwa kapi Jises, lato ningahi ka i matewen ape lato kum otohi aen. 34 Tuahe tel ti tesol seilon ti hile tapuhi pope Jises tehu samen ape kaka ma kan xiweu ahuta hahutuia. 35 Tetel i ningahiwen waliko ti i sohot ien i kakaxi waliko salan. I tioi waliko ti i kakaxi se salan. I kaxi waliko tenen ien lehe tin amuto soh ti Jises. 36 Tesol waliko ien i sohot haponowiai teik kakain leili pepai Haeu, i ukek, “Tap tea na kuin laha otohi.” c  37 Tin i haponowia teik kakain liai leili pepai Haeu i ukek, “Teka seilon paxai tetel laha tapuhi.” d 

Auniai tupui Jises leili amal

Mt 27:57-61; Mk 15:42-47; Lk 23:50-56

38 Muhin ien Josep ti tehu taon Arimatea kamei Pailat na i waxi auni tupui Jises. Josep i tel *kahikahi Jises tuahe i puluhini nake i mamata teka masiwi ti teka Ju. Ti Pailat sowini haniwa Josep, i waxi tupui Jises. 39 Nikodimus, tetel kemuk ipong tehu i nahih paxai Jises, i kahiti Josep kau hehetekie 33 kilo mer ma aloes, waliko tenen masin sanda poun pate solian. 40 Ape lalu waxi mer ma aloes hetekie teik maia weluwelun ape puxui talini tupui Jises. Lalu aile ukek usiai saun ti teka Ju sale tihiniai seilon maten. 41 Tetesol laha tahi hahakea Jises xohixohin kapi tesol kin. Leili tesol kin ien tehu amal haun, tenen laha tanomi he pot patul ti hepekeun. Laha tai hahana tupui seilon maten ien. 42 Lalu hana Jises ien nake tehu amal xohixohin a ngain tetehu ien se ti apesenialaha ti Sabat.

Copyright information for `SSG