a(Ps 69:9)

John 2

*Jises kolitini kan hani waen

Muhi ngain huohu, tehu salasala i sohot leili tewau toan Kana ti Galili. Leili teka seilon laha ilowi tel tini Jises hetekie Jises ma tesol kahikahin. Ti leili salasala unumalaha waen i tapo ape tel tini Jises hone i, “Laha ape tap waen.”

Jises hone i ukek, “Kumahe puasakalu namiloan. I tai meima taun tetak ti Haeu kikilami.”

Tel tinan hone tesol ailei puasain ti sala, “Tua aile usiwa tenen na i hone amuto.”

Tepanim tehu peti kan ani pot hoi tutu ien, tehu tehu ti lato i akeni akulai 100 lita. Lawe teka *Ju hapuasa ti nuhiai lawe waliko usiai saun ti haunialaha ti puli Haeu.

Jises hone teka unaui tehu ing, “Utuhi tihiwa kan hani tesol peti kan ie.” Ape lato utuhi tihi atengi i xuh. I hone ulea lato, “Utuhiwa teik ape kau haniwa tel ngahatiai sala.” Salan, lato aile usi kakaian.

Ti tel ngahatiai sala namihiniwa, kumahe ape kan nake Jises kolitini haniwen waen. I kum tioi lato kema tetesol, tuahe tesol utuhiai kan lato tioi. I tiloi tel seilon i sal ape i ukek, 10 “Tel masiwi ti sala lawe i hanimu imat waen tenen pate solian ape imuh taen ti laha un ahoiwa, i hani waen ti kumahe pate solian. Tuahe o alolomeni waen tenen pate solian hani tapeinan.”

11 Teik kolakol ien ti Jises aile leili Kana ti Galili i kola hutui ka i pate tuah wanen hetekie lalape pohen. Ape tesol kahikahin lato soh tetan.

12 Muhin ien Jises ma tel tinan, tesol ukalan ma tesol kahikahin nahih hani tehu taon Kapenaum ape lato to teik ien.

Jises usi xaxaweni teka laha hangaini soxi mate *Ingi Haeu

Mt 21:12-13; Mk 11:15-17; Lk 19:45-46

13 Lawe ahang teka Ju aile angiain lalap ti nameniai ngain ti lokon Haeu waxi aliake teka tamalaha ti matahaun ti *Igip. Laha axai *Pasova. Taun ti Pasova i xohiwen ape Jises nahih hani Jerusalem. 14 Mate Ingi Haeu i ningahi hina seilon hahangaini bulmakau, *sipsip ma pux ti seilon kahui ti haniai Haeu. I ningahi hetekie teka laha toto pape sau sohi he kolikol moni kahuiai soxi. 15 Ti Jises paxaiwa, i aile teik wakowak ani tal. I hape xaxaweni lawe manihuh, i towi silahoteni hatesol moni ape i aka suoteni tesol sau. 16 I hone teka laha hahangaini pux, “Kau xaxaweniwa tesol waliko ie ape kum hahapuasa Ingi tel Tamak hanowi tone hangainiai soxi.”

17 Lokon ien wanen tesol kahikahin nameni kakain ti he pepai Haeu ti i ukek, “Wawahen tetak hani Ingi Haeu pate xoxoan wanen. Aile ape laha telei nga.” a 

18 Ti teka Ju ningahiwa ma hongoa, laha ukek, “Aita sowini hani o ailei tesol waliko ien? Kola hanima amite tenen kolakol lehe amite soh ka Haeu taloma o.”

19 Jises kak pahoi laha ukek, “Hamananawa Ingi Haeu ape leili ngain toluhu nga hatuhi aliake.”

20 Ape teka Ju eseini hawane ukek, “Nakon o sokok o waxaini hatuhi aliakean ti leili ngain toluhue? 46 ahang hatuhiai tesol Ingi Haeu ie.” 21 Tuahe laha kum xeu ka kumahe Jises kakak tetesol ing. I kakak puki i tehu Ingi Haeu. 22 Imuh, taen ti Jises moih aliawa ti matean, tesol kahikahin nameni aliakema teik kakaian ien ape lato soh Jises ma kakain ti leili pepai Haeu.

23 Aope ie, ti i Jerusalem, kilan seilon soh hawane tetan ti laha ningahiwa kolakol lalap ti i aile leili Pasova. 24 Tuahe Jises tap namil xoxoan ti laha nake i tioi hawane woi lawe seilon. 25 I kum hapuasa tel na seilon kaxi hanian nake puki i tioi namili lawe seilon.

Copyright information for `SSG