John 4

*Jises ma tel hehin ti *Samaria

Teka *Parisi hong ka Jises baptaisiwen ma i itini waxainiwen seilon hani kahikahin pamu kilaian ti Jon. Tuahe salan tetan teka kahikahin baptaisi laha, kumahe Jises. Ti Jises tioiwa waliko ti teka Parisi hongoen, i lua salili Judia ape i alia hani Galili.

Ti luaian i nonoa texux xux Samaria. Ape i sota tehu taon axan Sika. I xohixohin kapi teik hepekeun *Jekop haniwen tel natun Josep. Tehu kan wal ti Jekop ien ape ti lape ngain Jises to hahanau papan nake nawan pusoan ti welui nanahian.

Tai kue tel hehin ti Samaria nahima utuhiai kan. Jises kamei i, “Ewi na o axi unumak teik kan?” Mewenae i wanen nake tesol kahikahin nahiwen leili taon kahuiai an.

Tel hehin ong hawane nake teka *Ju ma teka Samaria laha kum hukuma hehetekie. Ape i ukek, “Nga hehin ti Samaria. Alahan o tel Ju kamei nga utuhi axiai unumam kan?”

10 Jises pahoi i, “O kum paxai tioi waliko ti Haeu pahan i hani o ma tin o kum paxai tioi nga. Na o tioila, o katewen ape ala nga axiwen o tenen kan wanen.”

11 Tel hehin ukek, “Tel masiwi, o tap ututuh a tehu kan wal se pate walawalan. O kema tenen kan wanen ia? 12 Jekop tel tamamite ti matahaun hani amite tehu kan wal ie. Imat tesol natun ma tupun manihuh lawe lato unun ie. Nakon o pamu masiwian ti Jekop? Nakon o hina kan tenen pamu soliaian?”

13 Jises pahoi i ukek, “Tehu kan ie na seilon un i kum ahoi laha lian tehue. Teteka laha unuen, pahalaha un ulea. 14 Tuahe tehu kan nga hani seilon, i ahoi laha lian tehue nake i sohot hanowi kan tenen tap tahi lil mongaian leilolaha. Tehu kan ien kan wanen, i aile ape seilon to kapi Haeu lian tehue.”

15 Tel hehin kamea, “Tel masiwi, axima nga kan tenen ien lehe pahak kum is ulea ape nga kum aliama utuhiai kan.”

16 Jises hone i, “Nahih hakahitama tel axoam.”

17 Tel hehin pahoi i ukek, “Nga tap axoak.”

Ape Jises ukek, “Kakaiam salan, o tap axoam.
18 Kemuk o sal kewen he tepanim ape tel wawan o toto kapin aope ie, i kumahe axoam.”

19 Tel hehin ukek, “Tel masiwi, sale kakaiam nga paxai tioi ka o tel kuluiai kakai Haeu. 20 Kaien kaxi hanima nga, alahan amuto teka Ju ukek lotuiai Haeu tesoloe leili Jerusalem? Teka matahaun ti amite lawe laha lotui Haeu ie patul he tehu maunten Gerisim.”

21 Jises hone i, “Hong sohoma nga, taun i luluainima ape ewi na seilon lotui Haeu tuahe na tesol, kumahe mewenae he tehu maunten ie ma leili Jerusalem. 22 Amuto teka Samaria amuto lolotui Haeu tuahe amuto kum tioi aluini i. Amite teka Ju amite tioi hawane Haeu tel amite lolotui nake i haxewa hani amite sale awaiai seilon ti kawatan ti lialui woulaha. 23 Tehu taun ti i luluainima se liai ape ie ti seilon lotu sameni tel Tamalaha Haeu ti leili atelaha nake *Holi Spirit neini lotu ti laha. Saun ti lotu tenen ien Haeu pahan. 24 Haeu kumahe tuahe seilon, i Spirit ape teka na laha lotu sameni i, pahan Holi Spirit neini lotu ti laha lehe laha lotui i ti leili atelaha wanen.”

25 Tel hehin ukek, “Nga tioi ka Mesaia tel laha axai *Krais, i luluainima. Na i tahiama, i kaxi nexi hatapo lawe waliko hani amite.”

26 Jises hone i, “Se nga tetel. Nga Krais.”

27 Lokon ien wanen tesol *kahikahi Jises aliama ape lato kuaini hawane ka Jises kakak kapi tel hehin. Tuahe tap tel ti lato kamei Jises waliko tenen i pahan ti tel hehin ma nake lahan i kakak kapin.

28 Tel hehin hana lioiwa tehu peti kan ape i kiliwau alia hani leili taon. I kakane teka seilon ukek, 29 “Nahima paxai tel seilon i kaxi hatakei hani nga lawe waliko ti nga ailewen! I uke Krais, tetel Haeu taloma.” 30 Kilan seilon leili taon laha ahuta paxai Jises.

31 Ti tesol waliko ien sosohot, tesol kahikahin kamei eliel Jises, “Tel masiwi, angimua teik.”

32 Tuahe Jises hone lato, “Nga hina an ti amuto kum tioi.”

33 Tesol kahikahin he kamekam alia lato, “Nakon saka tel kau axiwen anan?”

34 Jises ukek, “Ti nga aile waliko ti Haeu pahan, ien se masin ka anak. Ape ti na nga aile hatapo puasain tenen ti Haeu taloma nga ailean, se masin ka anak. 35 Amuto ukek hina pangapang tutuen imat ti amuto hutui apuhiniai an ti he kin. Tuahe amuto paxapax aluawa lehe amuto ningahi ka kilan seilon laha apeasawen ti Haeu neini laha ape laha masin an ti i apeasawen ti waxi apuhini. 36 Ti aope ie hina seilon laha neneini seilon ien hani Haeu ti ukei tonain kapin ti tap tahi tapoan. Ape Haeu hani laha kahi puasalaha. Amuto tioi teik kakain i ukek, ‘Hina seilon ti seiniai kin ma hina seilon ti apuhiniai an.’ Se pate salan. Tin masin puase Haeu, hina seilon laha kaxi ahuti kakai Haeu ape hina seilon laha neini seilon hani Haeu. Ti waliko ien sohot, teka ti kaxi ahutiai kakai Haeu ma teka ti neiniai seilon hani kapin laha amuam hetekie. 38 Nga talo amuto ti neiniai seilon hani Haeu. Teka imat hoi liai laha puas eliel hahawane ape ti aope amuto puas kului puasain ti hoi laha ailewen.

Kilan teka Samaria soh ti Jises

39 Kilan teka Samaria ti leili tehu taon ien soh hawane ti Jises nake tel hehin kaxi haniwen laha ukek, “Tel seilon ien i kaxi hatakei hani nga lawe waliko ti nga ailewen.” 40 Ti laha nahih haniwa kapi Jises laha kamei eliel i na i tomu teik kapi laha. Se ape i to ngain huohu. 41 Kilan teka Samaria liai tin laha soh tetan ti laha hongoa kakaian.

42 Laha kakane tel hehin, “Amite soh hawane tetan nake puki amite hong hawanewen kakaian kumahe mewenae nake ti o kaxi hani amite. Ape amite tioi hawanewen ka i se tetel i awai lawe seilon ti kawatan ti lialui woulaha!”

Jises haewia nati tel masiwi

Mt 13:57; Mk 6:4; Lk 4:24

43 Muhi ngain huohu ape Jises lua ulea hani Galili. 44 Ti imat, teka seilon ti puki tonan laha hong watakai kakai Jises. Lokon ien i ukek, “Ti toan liai seilon sameni tel kuluiai kakai Haeu tuahe ti puki tonan wanen laha watakai hongoi kakaian.” 45 Ape aope ie ti Jises tahia haniwa Galili, pate laha amuke i nake ti laha Jerusalem lokon ti *Pasova, laha ningahiwen waliko tenen pate lalap i aile.

46 Ti Jises Galili, i alia hani tehu taon Kana, tetesol kemuk i kolitini kan hani waen. Xohixohin ien, leili tehu taon Kapenaum, tel akaik wawan pate tinun. I nati tel masiwi hahitake tel masiwi *Herod. 47 Ti tel seilon ien hongoa ka Jises luawen ien ti Judia, i lua kamei eliel Jises haewiai tel natun sikole i mat.

48 Jises kakane tel seilon, “Alahan pahamuto paxaimu puase poh ti nga ailele lehe amuto soh tetak?”

49 Tuahe tel seilon ukek, “Tel masiwi, hualima tel natuk uke i mat.”

50 Ape Jises hone i, “Nahih aliawa, tel natum i ewi.” Tel seilon soh kakai Jises ape i nahih alia hani tonan.

51 Teka unaui tel seilon nahih upia hahongo i ukek, “Tel natum ape i ewiwen!” 52 Ti i kameiwa lato lokon wanen tel natun ewi, lato ukek, “Tihah alohah sai 1 kilok, lul ti tel natum i tapo hahutuia.”

53 Ape tel tame tel akaik paxai tioi ka i sohot hawane lokon Jises kaakane i ka tel natun i ewi. Aile ape tel seilon ien ma hatesol seilon leili ingan laha soh hawane ti Jises. 54 Ie ape kewen he huohu puase poh i aile leili Galili muhin ti i luama Judia.

Copyright information for `SSG