a(Exod 16:4)
b(Isa 54:13)

John 6

*Jises axi ani seilon akulai 5,000

Mt 14:13-21; Mk 6:30-44; Lk 9:10-17

Muhin ien Jises ma tesol kahikahin lang kolia hani liai tepaun ti kanitax Galili. Tesol kanitax ien axan liai tenen Taibirias. Kilan wanen seilon kakahiti Jises nake laha ningahiwen i haewia seilon ti kui pohen. Jises ma tesol kahikahin nahih hani patul he tehu maunten kokol ape lato to hetekie. *Pasova, ngain lalap ti teka *Ju ape i xohiwen.

Jises paxawa, i ningahi teka kilai seilon nahih hahanima kapin ape i kamei tel kahikahin Pilip, “Kako kahui an ia lehe i pon waxeniai tesol mongohe seilon ie?” I kak ukek ien ti tohongi paxaiai Pilip. Hoi i tioiwen waliko tenen lehe i aile.

Pilip hone pahoi, “Mongohualaha! Kahi tel seilon na i puas ti pangapang tepanim toluhu i kum pon tutuen kahuiai an lehe lawe seilon pon ukei tuahe na teik.”

Andru tel kahikahin liai, tetel ukale Saimon Pita, i ukek, “Tel akaik wawan ie hina tepanim bret ma huok xixi. Tuahe i kum pon wanen waxeniai lawalawai seilon!”

10 Jises hone tesol kahikahin, “Hatonawa teka seilon.” Hina pahoah ien i tapai ti hatesol seilon to hani itan. Mongohe seilon i akulai 5,000. 11 Jises waxi tesol bret ape i kak kemulik hani Haeu. Muhin i sei hani teka seilon. Tin masin i sei huok xixi atengi tataen an ahoi laha hatesol.

12 Tataen an ahoiwa lawe seilon, Jises hone tesol kahikahin, “Waxi apuhini hatapoa moxe an lehe i kum tua xoina.” 13 Tesol kahikahin aile usi ape moxe teik kokole an ien, lato lohi apuhini aliake huopanim huohu po.

14 Ti teka seilon ningahiwa waliko tenen lalap Jises aile ti kui pohen, laha he kakak, “I liai tel kuluiai kakai Haeu, tetel kako teka Ju mon atetengi.” 15 Jises paxai tioi ka uke laha lungei i sohot tel masiwi ti nahikei xuxulaha. Aile ape i nahih hani patul he maunten ti tesol mewenae i.

Jises nanahih patul he kanitax

Mt 14:22-33; Mk 6:45-52

16 Alohah tehu ien tesol *kahikahi Jises nahih hani kanitax Galili. 17 Muhi lolohan Jises tai tahia hani kapi lato ape lato ku hani he tea koap. Lato lang hani tehu taon Kapenaum liai tepaun ti kanitax Galili. 18 Tai kue aupol ah kui ape i hatano laman. 19 Tataen tesol kahikahin xoxei haxaua tea koap xawaian sai masin tepanim kilomita, lato ningahi tel seilon nanahih patul he kanitax. I to nahih xohi hahaniwa kapi tea koap ape lato mamata. 20 Tuahe i ukek, “Se nga Jises! Kum maamata!” 21 Ape lato amuam hakuhi i hani he koap. Tataen ien wanen tea koap takana hani tesol ti pahalato.

Jises se an wanen ti *tone Haeu

22 Ngain liai telao teka kilai seilon laha apupuha tetesol pape kanitax ti tesol kahikahi Jises ahuta sasaliliwa. Lato hapuasa teawe koap ien. Teka seilon tioi ka Jises tai kuoxi lato ape laha to atetengi i tetesol ien. 23 Lokon ien hina koap ti tehu taon Taibirias tahia hani kapi laha, tetesol ti Jises axiaxi ani teka kilai seilon muhin ti i kak kemulik haniwa Haeu. 24 Ti laha paxai tioiwa ka Jises tin tap, laha ku hani he tesol koap ien ape laha lang hani Kapenaum pax upiaian. 25 Ti laha tunahiwa i liai tepaun ti kanitax, laha kamei i, “Tel masiwi, saka o non ukek ia hanima ie?”

26 Tuahe Jises kak ukek, “Nga kakane hawane amuto, amuto upiup nga kumahe nake amuto xeu ti hui waliko ti nga aile ti kui pohek tuahe nake nga axi ahoi hawane amuto an. 27 Amuto kum puas eliliel upiai an tetenen aneso i tapo. Puas upia elieliwa an tetenen i kum tapo. Haelieliwa ukei *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan ti nga *tel Nati Seilon pon haniamuto. Tel Tamak Haeu hani nga ailei teik puasain ien.”

28 Teka seilon kamei Jises, “Haeu pahan amite aile waliko la?”

29 Jises kak pahoi laha, “Haeu pahan namilomuto xoxoa tetak, tetel i taloma.”

30 Laha ukek, “Aile kola hanima amite kolakol tenen lalap lehe amite soh o. Kaie o kola hani amite waliko la? 31 Teka matahaun ti kako, Haeu kola hani laha tenen kolakol ti i hapuasa *Moses hani laha ani *mana ti he lohong. I sohot poponowi usima kakai Haeu ti i kakawen, ‘Moses hani laha ani bret ti i ahuma tone Haeu.’ ” a 

32 Jises hone ulei laha, “Nga kakane hawane amuto, kumahe Moses tetel i hani laha bret ti tone Haeu. Se hahaniai tel Tamak Haeu. I se tetel axiamuto an wanen. 33 A an wanen ti Haeu se tetel i tahia hanima tehu pon ie ti axiai seilon tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan.”

34 Teka seilon kak ukek, “Tel masiwi, lawe ngain axima amite tenen an wanen ien.”

35 Jises kak pahoi laha, “Nga se an wanen ti haniai seilon tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. Tap tel i hitol ulea ma pahan is ulea i un na namilon xoxoan tetak. 36 Tuahe amuto tap namil xoxoan tetak kalak amuto ningahiwen waliko tenen lalap nga ailewen. 37 Lawe seilon tel Tamak Haeu haniwen nga ape laha sohot kahikahik, tap nga tale tehitok hani laha. 38 Kumahe nga tahiama ti tone Haeu ailei waliko ti puki namilok. Haeu taloma nga ailei waliko ti pahan nga ailewa. 39 Teka seilon ti i haniwen nga, teteka laha sohot kahikahik, Haeu pahan nga ngahati aluiniwa laha hatesol nake i pahan nga xahateniwa laha ti matealaha ngain tetehu ti hinitiai lawe seilon. 40 Ie namili tel Tamak Haeu ka lawe seilon paxai tioiwa ka nga se tel Natun ma tin laha soh hawanewa tetak lehe laha uke tonain kapin ti tap tahi tapoan ape nga hamoiha aliake laha ti ngain tetehu ti hinitiai lawe seilon.”

41 Teka seilon hong lengeke ma kak hahakila nake Jises ukek se i an wanen ti tone Haeu. 42 Laha he kakak alia puki laha, “I tuahe tel nati Josep! Kako tioi taman ma tinan. Ape lahan i ukek i luama ti tone Haeu?”

43 Jises hone lato, “Kum kak mumum hahakila! 44 Tap tel i tua sohot kahikahik halik na tel Tamak Haeu, tetel i taloma nga, i towiahu namilon ti soh tetak. Na i sohot ukek ien, nga xahateni aliake i ngain tehu ti hinitiai lawe seilon. 45 Masin ti *teka kuluiai kakai Haeu taiwen, ‘Haeu i hanau teka seilon.’ b  Ape teka laha hong usi kakai Haeu, laha sohot kahikahik. 46 Tuahe kumahe nga ukek ka tel na seilon ningahiwen tel Tamak Haeu, mewenae nga, tetel ahuma ti Haeu, ningahiwen i.

47 “Nga kakane hawane amuto, tel na namilon xoxoan tetak, hoi liai i to kapi Haeu lian tehue. 48 A salan, nga se an wanen ti axiai seilon tonain ien. 49 Teka matahaun ti amuto laha aniani mana ti he lohong tin laha mat. 50 Tuahe an wanen ti tone Haeu, tel na i ani i kum mat. 51 Nga tetel an wanen ti tone Haeu se ape kapimuto. Hatesol teteka laha ani, laha to kapi Haeu lian tehue. Tenen an wanen ien se tupuak nga hani ti nga mat lehe seilon uke tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan.”

52 Ti teka seilon hongoa, laha kak he lungelung alia puki laha ape laha he kamekam, “I hani kako ani tupuan ukek ia?”

53 Tuahe Jises ukek, “Nga kakane hawane amuto, amuto kum uke tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan, halik na amuto ani tupuak ma unumi kakauk tel Nati Seilon. 54 Tuahe na amuto ani tupuak ma unumi kakauk, hoi liai amuto to kapi Haeu lian tehue ape nga xahateni aliake amuto tehu ngain ti hinitiai lawe seilon. 55 Pake tupuak se an wanen ma kakauk se unum wanen. 56 Na amuto ani tupuak ma unumi kakauk, amuto se kahikahik wanen ape nga lawe kapimuto lian tehue. 57 Masin ti tel Tamak Haeu taloma nga, i aile lehe nga moih lian tehue, tin masin na amuto to hawane kahikahik wanen, nga aile lehe amuto moih lian tehue. 58 Nga se an wanen ti tone Haeu. Teka matahaun ti amuto laha ani mana, tin laha mat. Tuahe tel na i ani an wanen ti tone Haeu i kum mat.” 59 Jises hahanau teka seilon leili tehu *synagog ti tehu taon Kapenaum ti i kakaxi tesol kakain ien.

Kilan kahikahi Jises laha salili tamusuke i

60 Tesol kahikahi Jises hongoa ape kilan ti lato ukek, “Kakaiam pate ailan ti amite ukean ma usian.”

61 Jises paxai tioi ka tesol kahikahin kak mumum ape i kamea, “Nakon teik kakaiak pate i hahataxina halialu namilomuto? 62 Ape amuto namiloi ukek ia na amuto ningahi nga tel Nati Seilon nga alia hani tone Haeu? 63 *Holi Spirit ti Haeu i tetel axiai seilon tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. Ti puki kui seilon i kum pon ailean. Kakain ti nga kakane amuto i ahuma ti Holi Spirit ape i axi seilon tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan na laha soh tetak. 64 Tuahe teka ti amuto laha kum hong soh nga.” Jises kak ukek ien nake hoi i tioiwen teteka laha soh tetan. Tin i tioi seilon tetel imuh i hangaini i hani mini teka seilon teleian. 65 Ape Jises ukek, “Teka ti amuto kum soh tetak nake masin ti nga kakanewen amuto, tap tel i tua sohot kahikahik halik na tel Tamak Haeu towiahu namilon ti soh tetak.”

66 Hutui taen ien, kilan kahikahi Jises laha tale tehitolaha tetan ape laha kum kahiti i. 67 Jises kamei tesol huopanim huhua kahikahin i ukek, “A amuto? Kaie amuto kum nahih salili nga?”

68 Saimon Pita kak pahoi, “Tel masiwi, lehe amite kahiti ulea aita? O tel hanauamite kakai Haeu ti ukei tonain kapin ti tap tahi tapoan. 69 Amite hong soh kakaiam ma amite tioi ka o tel seilon sawisawin wanen ti Haeu.”

70 Jises kakane tesol huopanim huhua kahikahin, “Nga kilami amuto *aposel tetak tuahe tel ti leilomuto, *Satan kapiti ma hapuasa i.” 71 Jises kakak Judas, nati Saimon Iskariot. Imuh i hangaini Jises hani teka seilon ti teleian, kalak i tel ti tesol huopanim huhua aposel.

Copyright information for `SSG