John 7

Tesol ukale *Jises kum soh tetan

Muhin ien Jises hanau tatale teka seilon leili Galili. Kumahe pahan i nahih hani Judia nake teka *Ju ien hina namil ti teleian. Taun ti angiain lalap ti teka Ju atai ingalaha houha i xohiwen. Laha aile ukek ien ti nameniai lokon teka matahaun ti laha he lohong. Ape tesol ukale Jises kak soxeni i, “Nahih saliliwa ie haniwa Jerusalem lehe teka kahikahim paxai waliko tenen lalap na o aile. Na paham lawe seilon tioi o, kum mumuneni puasam. Na o pon ailei waliko tenen lalap ti kui pohem, aile kolawa lehe lawe seilon sameni o.” Lato kak ukek ien nake lato kum soh tetan kalak lato se ukalan wanen.

Jises hone lato, “Taun ti lawe seilon tioi nga i tai meima. Ti amuto, lawe taun se solian ti ailei waliko. Tap huan ti seilon watakai amuto tuahe laha watakai nga nake nga kaxi hatakei lialui woulaha. Mewenae amuto nahih haniwa tehu angiain lalap ien. Nga tai apeas nake taun tetak i tai meima.” Jises hone lato kewak ien ape i hamalum Galili.

Jises hanau teka seilon mate *Ingi Haeu

10 Muhi tesol ukalan nahih haniwa Jerusalem, Jises tin i nahih tuahe kumahe i nahih tatake nake kumahe pahan teka seilon ila tioi i. 11 Lokon ien leili Jerusalem teka masiwi ti teka Ju to pax upiup Jises. Laha he kamekam, “Jises tel hatanoi wasol ia?”

12 Kilan seilon laha kak hahakokol sale Jises wasolalaha. Teka laha ukek, “I se seilon solian.”

Teka liai ukek, “I neini puluti teka seilon.”
13 Tuahe tap tel i kakak sale Jises ti taxingi lawe seilon nake laha mamata teka masiwi ti teka Ju.

14 Patalal ti taun ti nameniai lokon teka matahaun ti teka Ju he lohong, Jises nahih hani Ingi Haeu ape i hutui hanau teka seilon. 15 Teka masiwi ti teka Ju kuaini hawane ape laha ukek, “Tel seilon ie i tai sukul, saka anesoan ti kakai Haeu i ukema ia?”

16 Jises ukek, “Tetenen ti nga hahanau amuto kumahe puki namilok, i ahuma ti Haeu tetel i taloma nga. 17 Tel na i aile usiusi namili Haeu i tioi ka waliko ti nga hahanau seilon i ahuma ti Haeu kumahe puki namilok. 18 Tel na i kakak puki hahitake axan i aile ukek ien lehe seilon sameni i. Tuahe tel i puas eliliel lehe seilon sameni tetel i taloma i, kakaian salan ape i malang pulutiai seilon. 19 *Moses hani amuto nauna ti Haeu, kewak? Tuahe tap tel ti amuto puas usiusi. Ape kalahai amuto tohongi teleiak?”

20 Kilan wanen seilon kak pahoi Jises, “*Spirit lialun kapiti halialuen o. Aita pahan teleiam?”

21 Jises kak ukek, “Nga aile haewiawen tel seilon telao ngain *Sabat ape amuto hatesol ong lengeke. 22 Tuahe puki amuto pupuas telao ngain Sabat ti amuto aile *teik kikilam ti kotiai uli walikoi natumuto wawan usiai *nauna ti Moses. Tenen saun ien hoi imat ti Moses, lokon ti *Abraham tel matahaun ti kako. 23 Na tenen saun ien i onoteni telao ngain Sabat, amuto aile haseleni lehe amuto kum xaputi nauna ti Moses. Ape lahan amuto lengeini nga ti nga haewia tel seilon ti telao ngain Sabat? 24 Kum paxai kokolongeni saun ti seilon ti puki namilomuto, tuahe ti namili Haeu.”

Nakon Jises se *Krais?

25 Hina seilon leili Jerusalem laha ukek, “Nakon i seilon tetel teka masiwi ti kako pahalaha teleian? 26 Paxaiwa! I leili teka seilon, i hanau ulelea laha tuahe tap tel hakume i. Sohin laha paxai tioi ka i Krais. 27 Saka i sohot ukek ia nake amite tioi ka i ti Nasaret tuahe amite kum tioi tetesol Krais ahuma.”

28 Aile ape ti Jises hahanau tutuen teka seilon mate Ingi Haeu, i kak eliel hani laha, “Amuto sokok amuto tioi nga ma tetesol ti nga ahuma. Tuahe kumahe nga luama ti puki namilok, tel liai taloma nga. I se tel Haeu salan tuahe amuto kum tioi i. 29 A nga tioi hawane i nake nga nakuama tetan ape i taloma nga.” 30 Ti teka masiwi ti teka Ju hongoa, laha tohongi xotiai Jises tuahe tap tel aka pohiwen i nake i tai meiwa taun tetan.

31 Tuahe kilan seilon soh tetan ape laha ukek, “I aile hahakila waliko tenen lalap ti kui pohen. I se Krais nake soliai puasan masin ti Krais.”

32 Teka *Parisi hong ka kilai seilon kak wixiwix sale puase Jises ape lato ma tesol masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, lato talo tesol peteniai Ingi Haeu ti xotiai Jises. 33 Jises kak ulea ukek, “Nga kapimuto hatesol teik taun kukunun ape nga alia hani kapi tetel i taloma nga. 34 Ape taen ien amuto pax upia nga ti huhual tuahe amuto kum pon tunahiak. Tin amuto kum lua uke hani tetesol ti nga ien.”

35 Teka masiwi ti teka Ju he kakak alia laha, “Kaie i nahih kelak lehe kako kum pon tunahian? Nakon i nanamiloi na i nahih salili xuxukako hani kapi teka akikikako Ju kakaialaha *Grik? Sohin uke pahan i hanau teka Grik. 36 Salangawe kakaian ukek ia ti i kakak ka kako pax upia i tuahe kako kum pon tunahian? A i ukek ia ti i kakak ka kako kum lua uke hani tetesol ti na i lua to?”

Jises kakak sale unum wanen

37 Ti ape tehu ngain tapeinan ti taun ti nameniai lokon teka matahaun ti teka Ju he lohong. Ngain tehu ien Jises tu ape i kak eliel ukek, “Tel na pahan is i un, soh hawanewa tetak ape nga hani i unum wanen. 38 Tel na i soh tetak, i un lian tehue. Masin ti pepai Haeu kakaxi, ‘Tenen unum wanen i masin kan tenen i lilil tap mongaian ti leili tel na i soh.’” 39 Kakai Jises ti i kakak ien i kakaxi sale *Holi Spirit, tetel Haeu hani teka laha soh ti Jises. Hanima tataen, Haeu tai axi Holi Spirit hani teka *kahikahi Jises nake Haeu tai kola hatakei hatesol pohe Jises.

Teka seilon kak he hapatapat sale Jises

40 Ti teka kilai seilon hongoa kakai Jises, teka ti laha ukek, “Tel seilon ie, salan wanen i tetel kuluiai kakai Haeu ti kako teka Ju to monomon.”

41 Teka liai ukek, “I se Krais.”

Tuahe teka liai ulea ukek, “Tap wanen nake i se seilon ti Galili.
42 A kakain ti leili pepai Haeu i ukek Krais, tel ti kaha to monomon, i nakuama ti tel masiwi *David ma i takah Betlehem, tetewau toan ti kemuk David toto.” 43 Aile ape kakaialaha hatesol sale Jises i hil. 44 Teka pahalaha laha xoti Jises tuahe tap tel aka pohiwen i.

45 Ti teka peteniai Ingi Haeu nahih alia haniwa kapi teka *masiwi ti hukuminiai Haeu ma seilon ma teka Parisi, tesol masiwi ien kamei lato ukek, “Alahan amuto kum xoti Jises ape hakahita hanima kapimite?”

46 Lato pahoi ukek, “Tel seilon ien kak hanowi ka i tel masiwi tapein. Tap tel kaakawen masin tel seilon ien!”

47 Teka Parisi kak ukek, “Kaie i puluti hetekiewen amuto? 48 Saka tap tel ti kako teka Parisi ma na teka masiwi laha soh tetan. 49 Mewenae teka seilon ie tap namilolaha laha soh tetan nake laha kum tioi aluini kakai Haeu ape Haeu hani laha kaui kawatan.”

50 Nikodimus, tel ti teka Parisi i paxaiwen Jises ti imat, i hone teka liai, 51 “Nauna ti Moses halini kako tieniai tel seilon na kako tai hong ma upia mataini waliko ti i ailewen.”

52 Ape lato pahoi i, “Sale kakaiam masin ka o tin ti Galili ma o saupa ti Jises. Nihehi paxaiwa pepai Haeu lehe o tioi ka tap tel kuluiai kakai Haeu i ahuma ti Galili.”

53 Muhin ien hatesol seilon nahih alia hani tonalaha.

Copyright information for `SSG