John 8

Tel hehin i aile saun lialun ti wawan hehin

Ape *Jises nahih hani Maunt Oliv. Uli letu ti ngain liai telao Jises nahih alia hani *Ingi Haeu. Kilan seilon apuha kalini i. Jises to hani itan ape i hutui hanau laha. Lokon ien tesol hanaui nauna ti Moses ma tesol *Parisi ati tel hehin lato tunahi i eng akakati tel wawan kumahe axoan. Ape lato hatuhi i mate teka kilai seilon ien.

Lato kakane Jises, “Tel masiwi, tel hehin ie amite atima nake i eng akakati tel wawan kumahe axoan. *Nauna ti Moses kak eliliel ka hehin tenen masin ie mewenae ti hokai teleiwa ani pot. Kaie o kak ukek ia?”

Lato kamei Jises tenen ien nake pahalato i kakawa waliko tenen i pon na lato sului i. Tuahe Jises tuole ape i tai kakain he pekeun ani ngaxe minan. Ti lato to kakamei Jises, i tu hokahale ape i kakane laha hatesol, “Tel ti amuto na i tai aile saun lialun, kewa i imat ti hokaiai tel hehin pot.” I tuole ape i tai ulea.

Ti laha hongoa kakai Jises, laha nahih salili i uke tel tel, nahiai imat teteka salaimat. Mewenae Jises tutuen kapi tel hehin. 10 Jises tu hokahale ape i kamei tel hehin, “Teka suluiam ia? Nakon teka lehe laha aile halialu o, laha ox nahiwen?”

11 Tel hehin kakane Jises, “Tel masiwi, tap tel tutuen ie.”

Ape Jises ukek, “Ien, nga tin nga kum aile hani o na tenen. Ewi na o nahih tuahe kum ailele ulei saun lialun.”

Jises ukek i masin xewai alon

12 Jises kakane ulei teka kilai seilon, “Nga masin xewai alon. Nga kola aweisal tenen sawisawin hani seilon. Tel na i sohot kahikahik, tap i po to ti tilokoan ailei saun lialun nake nga tel neinian lehe i to kapi Haeu lian tehue.”

13 Teka Parisi hone Jises, “Mewenae o kakak alia o, tap tel liai ukek ka kakaiam salan.”

14 Jises kak pahoi lato ukek, “Kalak mewenae nga kakak alia nga, kakaiak se salan nake nga tioi tetesol ti nga ahuma ma tetesol ti nga alia. Tuahe amuto kum tioi tenen ien. 15 Amuto paxai kolongeni woi seilon ti puki namilomuto tuahe nga aile usiusi namili Haeu. 16 Ti na nga paxai kolongeni woi seilon, kolongenian tetak se sawisawin nake kumahe nga ailele ti puki namilok. Tel Tamak Haeu tetel i taloma nga, i lawe kapik. 17 Leili pepai nauna ti puki ti amuto i ukek ka na kakai hua seilon tenenawe, tenen kakain ien salan. 18 Puki nga kola ka kakaiak salan hetekie tel Tamak tin i kola ka kakaiak salan.”

19 Lato kamei Jises, “Tel tamam ia?”

Jises kak pahoi lato, “Amuto kum tioi nga ma tel Tamak. Na amuto tioila nga, ala tin amuto tioi tel Tamak.”
20 Jises kakak ien ti i hahanau teka seilon mate Ingi Haeu, xohixohin tesol hanai moni ti ailei puase Haeu. Laha tai xoti i nake taun tetan i tai meiwa.

Jises kaxi haxewa hani teka laha tai soh tutuen tetan

21 Jises hone ulei teka seilon, “Kum kue ape nga salili tamusuke amuto. Amuto pax upia nga ti huhual tuahe amuto kum tunahi ape amuto mat hetekie lialui woumuto. Amuto kum lua uke hani tesol ti nga luawa.”

22 Teka masiwi ti teka *Ju ukek, “Salangawe kakaian i ukek ia? Kaie i telei aliake i? Alahan i ukek kako kum lua uke hani tesol ti na i luawa?”

23 Jises kak tatale ukek, “Amuto se ti tehu pon itan ie. Namilomuto ma pupuasamuto tuahe ti seilon. A nga se ti *tone Haeu patul, pupuasak nga aile usiusi namili Haeu. 24 Nga kakawen ka amuto mat hetekie lialui woumuto. Na amuto kum soh ka nga se tetel ti nga kakaxi, salan i sohot hani amuto.”

25 Lato kamei i, “Kaie o aita?”

Jises kak pahoi, “Nga kaxi hakila haniwen amuto.
26 Pate tutuen kakaiak salemuto ape kilai lialui woumuto i pon na nga sului amuto. Tuahe nga kakane teka seilon ti tehu pon ie mewenae waliko ti nga hong ti tel i taloma nga, tetel i salan wanen.” 27 Teka masiwi ti teka Ju tai hong xeu tutuen ka Jises kaakane lato sale tel Taman Haeu.

28 Ape Jises hone lato, “Tataen amuto tahi hakea nga *tel Nati Seilon patul he *kros, Haeu hatakei hani amuto ka nga se tetel ti nga kakaxi. Nga kum aile tenen na waliko ti puki namilok. Masin ti tel Tamak hahanau nga, tin nga kaxi hani teka seilon. 29 A tetel i taloma nga i lawe kapik. I kum lioi nga nake lawe nga aile waliko tenen i hamuamua i.” 30 Ti Jises kakak tutuen, kilan seilon soh tetan.

Nati *Abraham ma nati *Satan

31 Ape Jises kakane teteka Ju laha soh tetan, “Na amuto puas usi matuhini waliko ti nga hahanau, amuto kahikahik wanen. 32 Na masin ien, amuto tioi aluini waliko tenen salan sale Haeu ape amuto kumahe unaui saun lialun ulea, amuto ape oxoxain.”

33 Seilon teka kak pahoi Jises, “Amite kahi nati Abraham ma tap wanen amite po to unaui tenen na waliko. Kalahai o kak ukek ien?”

34 Jises hone laha, “Nga kakane amuto kakain salan. Tel na i aile tatale saun lialun i se unauan. 35 Tel unaui tel tame tehu ing i kum to kapin hanowi tel na natun wanen. 36 Aile ape na nga tel Nati Haeu oxoxi amuto ti unaui saun lialun, amuto oxoxa hawanewen. 37 Nga tioi amuto kahi nati Abraham tuahe teka ti amuto tohongi teleiak nake amuto kum hong auni kakaiak. 38 Nga kakak waliko tetenen tel Tamak kola haniwen nga tuahe amuto ailele waliko tetenen tel tamamuto hohone amuto.”

39 Laha kak pahoi Jises, “Abraham se tamamite.”

Jises ukek, “Na amuto nati Abraham, amuto puas usiwen waliko ti i ailele.
40 Nga kaxi hahani amuto kakain salan ti nga hongoma ti Haeu tuahe amuto totohongi tutuen teleiak. Abraham tai ailele saun tetenen. 41 Amuto aile waliko tenen tel tamamuto ailele.”

Laha kak pahoi Jises, “Amite kumahe tuahe nati aweisal. Amite se nati Haeu wanen.”

42 Jises hone laha, “Na Haeu se salan wanen tamamuto, amuto waheniwen nga nake nga luama ti Haeu. Kumahe nga luama ti puki namilok, i taloma nga. 43 Lahan amuto kum hong xeu waliko tenen ti nga kakak? Se nake amuto kum hong waxi kakaiak. 44 Ien se nake amuto nati tel tamamuto Satan ma pahamuto wanen puas usiai namilon. Ti pate uli hutuan, i tel halialu tamusukei seilon ma i kum xeisa waxi waliko tenen salan nake tap wanen i kakak waliko tenen salan. Ti i kak puputa, i aile ti puki saun tetan nake i weli puputa ma i se tel tame puputa. 45 Aile ape ti nga kakak waliko tenen salan, amuto kapaxe. 46 Nakon aita ti amuto pon sehatuhini ka nga ailewen saun lialun? Ape lahan amuto kum soh nga kalak kakaiak salan? 47 Tel seilon na i ti Haeu, i hong usi kakai Haeu. Tuahe amuto kum hong usi kakaian nake amuto kumahe tetan.”

Jises se pamu tuah ti Abraham

48 Teka Ju kak lengeleng, “Salan wanen ti amite ukek ka o tel *Samaria ma *spirit lialun kapiti hahalialu o.”

49 Jises kak aseini, “Tap wanen nake nga sameni tel Tamak Haeu a amuto watakai nga. 50 Kalak nga kum upiup seilon sameniak, Haeu pahan seilon sameniwa nga a namilon mewenae sawisawin. 51 Nga kakane hawane amuto, tel na i puas usi kakaiak i kum mat wanen.”

52 Teka seilon kak eliel hawane, “Ape amite tioi hawane ka spirit lialun kapiti halialuen o! Abraham matewen ma *teka kuluiai kakai Haeu tin laha matewen a o ukek tel na i puas usi kakaiam i kum mat. 53 Kaie o pamu tuah ti Abraham tel tamamite? Abraham i mat ma teka kuluiai kakai Haeu tin laha mat. Nakon o sokok o aita?”

54 Jises kak pahoi laha, “Na puki nga sameni nga, tap solian tetan. Se puki tel Tamak i hana nga seilon pate tuah. I se tetel amuto ukek i Haeu ti amuto. 55 Tuahe amuto kum tioi i. Nga tioi hawane i. Na masin nga ukek nga kum tioi i, nga puputawen, hanowi ti amuto. Tuahe nga tioi i ape nga puas usiusi kakaian. 56 Tel tamamuto Abraham i amuam hawane ti i ningahiwa tahiaiak. I paxaiwa ape i amuke.”

57 Teka seilon kak ukek, “Ahangum tai meiwa 50! Lehe o ningahi Abraham ukek ia?”

58 Jises kak pahoi laha, “Nga kakane hawane amuto, imat ti Abraham takah, nga se liai ien, tetel ti nga kakaxi.” 59 Tataen ien wanen, laha waxi pot ti hokaiai Jises tuahe i kuosel ti laha ape i nahih salili Ingi Haeu.

Copyright information for `SSG