a(Ps 118:26)

Luke 13

*Jises hone teka seilon lioi xaxaweniai lialui woulaha

Lokon ien hina seilon laha kakane Jises ka Pailat, tel kiliwakei texux xux Galili, i hone teka unauan teleiai teka seilon ti ien. Laha telei lato leilon ti lato kakau waliko hani Haeu leili Ingan. Jises kak ukek, “Kum namiloi ukekek ka sale matealato pate lialun masin nake woulato pamu lialuan ti teka seilon liai leili Galili. Kumahe! Tuahe na amuto kum towiahu ti lialui woumuto hani Haeu, tin amuto mat ape wasolamuto ma Haeu kum sawi. Ape tesol 18 seilon tehu ing lalap ti Siloam mahus telei lato, kum namiloi ukekek ka lato mat ukek ien nake woulato pamu lialuan ti teka seilon liai leili Jerusalem. Kumahe! Tuahe nga kakane ulei amuto, na amuto kum towiahu ti lialui woumuto, tin amuto mat ape wasolamuto ma Haeu tin i kum sawi.”

Menge tea pata i kum hua

Muhin ien Jises kaxi hani laha tenen meng hanaualaha waliko i sohot hani teteka tap pupuasalaha ti Haeu. I ukek, “Tel seilon seini tea laku leili tesol kin. Lawe i to nahih papaxai na masin i huawen tuahe i tai huhua. Ape i hone tel ngahatiai kin, ‘Ahang toluhu nga atengi na tea pata i hua tuahe nga kum niningah tehu na huan. Koti hamahusu xaxaweniwa! I tua hapuasa xoini hepekeun.’

“Tuahe tel ngahatiai tesol kin ukek, ‘Tilimuen, paxai ahekemua ahang liai tehu lehe nga ngahati hasolia aheke ape nga piei. Sohin i hua ahang tehu toma. Na i kum hua, ien, koti xaxaweni.’”

Jises haewia tel hehin telao *Sabat

10 Telao Sabat Jises hahanau teka seilon leili tehu *synagog. 11 Ti ien tel hehin *spirit lialun kapiti hahalialu. Leili ahang 18 tehiton kakawin ma i kum hokaha uke. 12 Ti Jises ningahiwa, i tiloi tel hehin ape i ukek, “Nga aile haewia o.” 13 I hanawa minan patul ti tel hehin. Hahutuia hawane tel hehin hokaha ape i sameni Haeu.

14 Tel masiwi ti tehu synagog lon lialu hawane nake Jises haewia tel hehin telao Sabat ape i kakane teka seilon ien ukek, “Ngain tepanim tehu ailei puasain. Nahima leili tesol ngain ien lehe haewia amuto, kumahe telao Sabat!”

15 Jises tel Masiwi pahoi i, “Seilon lehomuto huoka! Puki amuto pupuas telao Sabat. Amuto upati tupumuto manihuh ape hakahita axi unumalaha telao Sabat. 16 Tel hehin ie, tel kahi nati *Abraham, *Satan kapiti hahalialu leili ahang 18. Nakon lialun ti oxoxiai tel hehin telao Sabat?”

17 Kakaian hahiena teka lato watakai hawane i. Tuahe teka seilon liai laha amumuke soliai puasain ti i ailewen.

Menge waki lilieu

Mt 13:31-32; Mk 4:30-32

18 Jises ukek, “Nga kak kolongeni haxewa hani amuto sale nenein ti Haeu. 19 Ien masin tehu kokole waki lilieu tel seilon seini. Kalak i pate kokol, i xex lap ape i sohot tea pata lapalap wanen. Ngaxon lap hawane ape manixux atai ingalaha ien.”

Menge ist

Mt 13:33

20 Jises kak ukek, “Nga kaxi ulei hani amuto sale nenein ti Haeu. 21 Ien masin teik kokole ist tel hehin waxi ape i talini hani he palawa. Kalak teik ist kokol, i haxiwa palawa hatehu.”

Tewau aweing kane *tone Haeu

Mt 7:13-14, 21-23

22 Ti Jises nahih tatale hahaniwa Jerusalem, i hahanau teka seilon leili toan ma taon tehu tehu. 23 Tel seilon kamei i, “Tel masiwi, kaie palai seilon Haeu awai ti kawatan ti lialui woulaha?”

Jises pahoi i,
24 “Amuto elieliwa sohoi tewau aweing omiomin kane tesol *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. Aweisal tetewau kumahe malimun. Kilan seilon laha tohongi hani ien tuahe laha kum pon. 25 Tewau aweing kane tesol ien hean tutuen. Tuahe na tel tame tesol ien i keiti kahip, amuto teka amuto kum non usi tewau aweing omiomin, amuto tu melal kikini kahip ape kamea ukek, ‘Hei hanima amite kahip.’

“Tuahe i ukek, ‘Nga kum tioi amuto ma tesol amuto luama.’

26 “Ape amuto ukek, ‘A amite ang ma un akati hakilawen o ma o hahanauen seilon leili taon ti amite.’

27 “Ape i ukek, ‘Nga kakane tuhi amuto, nga kum tioi amuto. Xaxaua tetak amuto teka weli ailei saun lialun.’”

28 Jises kak tatale ukek, “Ape taen ien amuto ningahi Abraham, Aisak, *Jekop ma *teka kuluiai kakai Haeu lato hatesol kapi Haeu leili tonan, a amuto, Haeu halini amuto soh. Aile ape amuto tang ma atalahi nisumuto ti lialui lomuto ma ti lalape moloan. 29 Kilan seilon laha ahuma xux tesol tesol ape laha to leili tehu angiain lalap Haeu apepeseni leili tonan. 30 Ape teka seilon kemuk teka liai paxai ukek pate naun, tataen ien Haeu paxai ukek laha tuah. Ape teka seilon kemuk teka liai sameni laha, tataen ien Haeu paxai ukek laha pate naun.”

Wawahen ti Jises hani teka Jerusalem

Mt 23:37-39

31 Lokon ien teka *Parisi nahima ape laha hone Jises, “Lua saliliwa ie nake *Herod Antipas pahan i telei o.”

32 Jises hone lato, “Nahih honewa Herod tel weli moleiai seilon ka nga xaxaweni tatale spirit lialun ti seilon ma haewia tatale laha. Tuahe kum kue nga hatapo tenen puasain ti Haeu hani nga aile. 33 Tap tenen i kongini nga ti ailei tenen puasain ien ti tehu luaiak hani Jerusalem. Ti ien amuto telei kilan teka kuluiai kakai Haeu ape nga masin tel ti laha.”

34 Ape Jises nameni teka seilon ti Jerusalem. I ukek, “Teka seilon ti Jerusalem laha hokai telei teka kuluiai kakai Haeu pot, teteka ti i talo haniwen laha. Nga tohongi hakilawen apuhini aumialaha masin mom hehin poni natun hahitake paun, tuahe laha watakai. 35 Aile ape Haeu lioi laha. I kum ingai tehu Ingan ape i kum to leili tehu taon kapi laha. Nga kakane hawane amuto, laha kum ningahi ulea nga atengi tataen laha ukek, ‘Kako amukewa tel i nahih hehetekiema poh ma solian ti Haeu.’ ” a 

Copyright information for `SSG