Luke 15

Menge tok *sipsip i nahih mitaxia

Mt 18:12-14

Teka seilon waxiai moni hani teka masiwi ti *Rom ma teka seilon woulaha lialun kewi laha nahih hani kapi *Jises lehe laha hong na i hanau seilon. Tuahe teka *Parisi ma *teka hanaui nauna ti Moses lato howini woun. Lato ukek, “Tel seilon ie i lawai teka seilon woulaha lialun ma i ang akati laha.”

Telao Jises kaxi hani lato tenen meng i ukek, “Amuto namiloi ukek ia? Na tel ti amuto hina 100 sipsip ape tok i nahih mitaxia, hoi liai i nahih salili tesol 99 ape i nahih upia tok i mitaxiawen atengi taen i tunahi. Ti i tunahiwa i amuam hawane ape i kau tok sipsip he wahen hani tonan. I tiloi apuhini teka lawan ma teka seilon ingalaha xohixohin, i ukek, ‘Amuam akatima nga nake nga tunahiwen tok tupuk sipsip i mitaxia.’ Tin masin wanen Haeu ma teteka kapin leili tonan lato amuke tel seilon lialun na i towiahu ti lialui woun, i xoini ti na lato amuke tesol 99 seilon sawisawin pake laha hoi liai seilon sawisawin.”

Menge tehu moni i put kaluta

Jises kak ulea ukek, “Na tel hehin hina huopanim moni ape tehu i put kaluta, liai i hakama tehu kamaian ape i upia mataini leili ing atengi taen i tunahi. Ti i tunahiwa, i ilowi teka lawan ma teka ingalaha xohixohin, i ukek, ‘Amuam akatima nga nake nga tunahiwen tehu moniuk i put kaluta.’ 10 Tin masin Haeu ma teka *engel, spirit solian tetan, lato amuke tuahe tel na seilon lialun na i towiahu ti lialui woun hani Haeu.”

Menge tel seilon i sos salili tel taman

11 Jises kaxi ulea tenen meng, i ukek, “Tel seilon natun hua akaik wawan. 12 Tel komuh hone tel taman, ‘Seiwa soxiam ape hanima nga ti tetak.’ Kakanua tel tamalalu sei soxi wasolalalu.

13 “Tai kue, tel komuh apeseni hatesol soxian ape i ku hani texux xux xauxaun. Ti ien i tua hapuasa xoini hatapo moniun. 14 Taen i hatapoa moniun, tehu lape hitolo tunahi seilon ti texux xux ien ape i tap wanen teik na waliko. 15 Aile ape i nahih ngah puasan kapi tel seilon ti texux xux i toto. Tel seilon ien talo i ngahatiai teka tupun pou. Tenen puasain ien, teka *Ju namiloi ukek puasain ti pate hahien. 16 I hitol lialu hawane ape pahan is aniai taen ani pou, tuahe tap tel seilon axi anan.

17 “Ti namilon xewawa i namiloi ukek, ‘Teka unaui tel tamak analaha i tua sesea a nga hitol lialu hahawane ie. 18 Nga alia hani kapi tel tamak ape kakane i ukek, “Nga ailewen saun lialun hani o ma Haeu. 19 Nga kumahe solian ti i tapai o namiloi ukek nga natum. Hapuasa nga hanowiwa tel ti teka unauam.” ’

20 “Ape salan, i nahih alia hani kapi tel taman. Tel taman ningahi i xauxaun tutuen ape lon tel hawane. I kiliwau amuam aka aumi tel natun ape i asoi taliopan. 21 Tel natun ukek, ‘Tel tamak, nga ailewen saun lialun hani o ma Haeu. Nga kumahe solian ti i tapai o namiloi ukek nga natum.’

22 “Tuahe tel taman hone teka unauan ukek, ‘Kau kosenima tehu puxux pate solian ape puxui haniwa i. Nihiniwa teik ring tuah he ngaxe minan ape hanawa su he aen.’ Tel taman aile ukek ti kolakol ka tel natun uke aliakewen totonan. 23 Tin i hone lato, ‘Nahih waxiwa tok bulmakau xuxu ape teleiwa lehe kako aile tehu angiain lalap ti amukei tel natuk. 24 Amuam akatima nga nake tel natuk ie, i masin tel seilon i matewen ape i moih alia. I masin tel seilon i kalutawen ape nga tunahi aliake.’ Ape lato hutui tehu angiain lalap.

25 “Lokon ien tel ukalan pamu he kin. Ti i nahih xohi hahanima leili ing i hong tunahi seilon pak amuam. 26 I tiloi tel unaui tel taman ape i kamei, ‘Laha hehei la?’

27 “Ape i pahoi ukek, ‘Tel ukalam aliawen ie ape tel tamam hone amite teleiai tok bulmakau xuxu nake i amuke hawane tel natun aliama huliwi.’

28 “Tel ukalan pamu lon lialu ape i kum soh hani leili ing. Tel taman sohotua ape kamei eliel i na i soh akati laha. 29 Tuahe i kak pahoi tel taman ukek, ‘Mongohe ahang nga puas eliel hahawane tetam ma nga tai tatahi o na tehu. Tuahe o tai hahani nga tuahe tok na mom lehe nga ang amuam kapi teka lawak. 30 Tuahe tel lialui natum ien i tua xoini monium hani teka hehin ti aweisal. Ti i aliama ape o telei tok bulmakau xuxu ti amukean.’

31 “Tel taman hone i ukek, ‘Tel natuk, o kapik lawe ngain. Waliko tetak se tetam. 32 Tuahe ewi wanen kako amuam tetelao nake tel ukalam i masin tel seilon i matewen ape i moih alia. Masin ka i kalutawen ape nga tunahi aliake.’”

Copyright information for `SSG