Luke 17

Sale saun lialun ma oxoxiai seilon ti kawatan ti lialui woulaha

Mt 18:6-7, 21-22; Mk 9:42

*Jises hone tesol kahikahin, “Kilan waliko ti tohongi haputai seilon ailei saun lialun tuahe Haeu axi hawane kawatan hani tel seilon i aile haputa seilon liai ailei saun lialun. Pamu ewian laha xinoti tehu mes lalap he kinawen ape hataxixi hani ilam. Ien pamu ewian ti na imuh i tunahi kawatan ti ailei tenen saun ien. Amuto kanipetiwa. Kum ailele tenen saun ien.

“Na tel kahikahik aile saun lialun hani amuto, nexi haxewa haniwa i ka saun tenen i aile i halialu wasolamuto. Ape honewa i kum aile ulelei. Na i towiahu ti lialui woun, amuto oxoxiwa i ti kawatan ti saun i aile haniwen amuto.

“Kalak i aile hani amuto kilan saun lialun leili ngain tehu ape lawe i nahima i ukek ka i tahane hawane, amuto oxoxiwa i ti kawatan ti lialui woun.”

Xoxoi namil hani Haeu

Mt 17:20; Mk 11:22-23

Telao tesol *aposel kamei tel Masiwi Jises, “Haxoxo ahekema namilomite hani Haeu.”

Jises pahoi lato ukek, “Kalak lape namilomuto hani Haeu masin waki lilieu, i pon amuto hone tea pata ie, ‘Sohutawa tesol ie ape tu haniwa itax.’ Ape salan i hong usi kakaiamuto.”

Sale puase *kahikahi Jises

Jises kak tatale ukek, “Na masin tel masiwi tel unauan i aliama ti i pupuas he kin, i kum tua to ang. Lawe i apesenimu ani tel masiwi tetan, muhin ape i ang. Tel masiwi kum kak kemulik hani tel unauan nake se liai pupuasan. 10 Tin masin amuto. Na amuto aile usi waliko ti Haeu pahan, amuto namiloi kewak, ‘Amite tuahe unaui Haeu. Amite kum namiloi ukek Haeu sameni amite pake waliko ti amite aile liai pupuasamite.’”

Jises haewia huopanim seilon tinulato hina nax lialun

11 Jises ma tesol kahikahin nahih hahaniwa Jerusalem nonoa wasole huoxux xux Galili ma *Samaria. 12 Ti lato soh haniwa tewau toan, huopanim seilon tinulato hina nax tenen pate lialun, lato tu siasia xauxaun. 13 Lato tilol ausisini, “Jises tel masiwi tahanema amite!”

14 Ti Jises ningahiwa lato i ukek, “Nahih kolawa tinumuto haniwa teka *masiwi ti hukuminiai Haeu ma seilon lehe lato paxai kalisi tinumuto ka amuto ewiwen ma tin ape haun.” Ape ti lato nanahiwa, Jises aile haewia tinulato.

15 Ti lato paxaiwa ka tinulato ewiwen, telawe i alia hani kapi Jises ape i tilol ukek, “Nga sameni Haeu. Nga amuam hawane nake nga ewiwen.” 16 I put lokuha hani kapi ae Jises ape i kak kemulik hani i. Tel seilon ien i ti texux xux Samaria.

17 Jises kakane teka seilon kapin, “Huopanim seilon nga haewia. Tuahe telawe aliama. 18 Mewenae tel seilon ie aliama kak kemulik hani Haeu a i kumahe Ju.” 19 Ape Jises hone tel seilon ien, “Tua ape nahih tamusua. Xoxoi namilom hani Haeu i aile haewiawen o.”

Taun ti aliai Jises

Mt 10:39, 24:17-18, 23-28, 37-41; Mk 8:35, 13:15-16; Jn 12:25

20 Telao teka *Parisi kamei Jises ukek, “Lokon wanen taun ti ape Haeu neini seilon?”

Jises pahoi ukek, “Nenein ti Haeu kumahe waliko tenen lehe amuto ningahi.
21 Tap tel i kola uke, ‘Paxaiwa, Haeu neini teka seilon ie.’ Ape tap tel i kola uke, ‘Paxaiwa, Haeu neini teka seilon io.’ Nake ti Haeu neini seilon, i neini namilolaha ma pupuasalaha.”

22 Jises kakane tesol kahikahin, “Taun i luluainima tutuen ti pahamuto wanen nga *tel Nati Seilon kapimuto tuahe tataen ien i kum pon na nga kapimuto. 23 Na teka seilon hone amuto, ‘Paxaiwa, tel Nati Seilon tahiawen,’ amuto kum soh usiusi laha. 24 Amuto tioi hawane aliaiak nake nga tel Nati Seilon sohotuak hanowi usil i xep haxewa maun tepaun hani tepaun. 25 Tuahe imat ti ien, nga tel Nati Seilon nga kaumu moloan pate lalap ape teka seilon ti aope ie laha pahoxai nga ma watakai waliko ti nga hahanau seilon.

26 “Taun ti aliaiak tel Nati Seilon, saun ti teka seilon masin wanen lokon ti *Noa tel seilon sawisawin. 27 Lokon ien, imat ti Haeu hasomu mat atuhi lawe xux, teka seilon laha ang, un ma sal amuam atengi tataen ti Noa soh hani leili tea waian. Laha amuam luh ape laha kum tioi waliko ti lehe i sohot. Ape ti mat somule, i soheni hatapo laha. Tin masin wanen aliaiak tel Nati Seilon, i haonga seilon.

28 “Tin masin lokon ti *Lot tel seilon sawisawin. Teka seilon lialun ti tehu taon *Sodom tin laha ang ma un amuam, laha kakahui ma hahangaini waliko, seseini an ma atatai ing tuahe laha kum nam waxi Haeu. 29 Telao ti Lot nahih ahuta ti Sodom, Haeu haputa ah lalap ma pot pate kekean lui telei hatapo teka seilon ti Sodom.

30 “Tin masin wanen aliaiak tel Nati Seilon, i haonga seilon. 31 Taun tehu ien kawatan lalap wanen tunahi seilon. Tel na i melal, i kiliwawa. I kum alia hahani leili ing waxiai soxian. Tin masin na tel i he kin, tin i kiliwawa. I kum alia hahani leili ingan waxiai soxian. 32 Amuto nameniwa waliko ti sohot hani tel axoi Lot. Ti lalu ahuta ti Sodom, tel axoi Lot tohea alia waxiai soxian ape i mat. 33 Nga kakane hawane amuto, na tel seilon pahan kum is kahikahik nake pahan i akeni kongini totonan ti itan ie, i lioi totonan ti kapi Haeu. Tuahe na tel seilon i to kahikahik kalak na masin i lioi totonan ti itan ie, i waxi tonain kapi Haeu. 34 Tataen ti nga aliama, ti na hua seilon matih hehetekie, nga waxi tel ape tel tiliwen. 35 Hua hehin lalu nuhi hehetekie api, nga waxi tel ape tel tiliwen. 36 Hua wawan lalu puas hehetekie he kin, nga waxi tel ape tel tiliwen.”

37 Ti tesol kahikahin hongoa lato kamea, “Amite tioi ukek ia tetesol na i sohot?”

Jises pahoi lato ukek, “Amuto tioi xixi tetesol na amuto ningahi taliah. Tin masin amuto tioi tetesol ti aliaiak, taen ti amuto ningahi waliko ti nga kakanewen amuto.”

Copyright information for `SSG