a(Exod 20:12-16)

Luke 18

Menge tel hehin i kamea talingoi huhual

Telao *Jises kaxi tenen meng hani tesol kahikahin ti hanaualato ka lawe lato kamei talingoiwa Haeu ma kum kakapaxe i. I ukek, “Leili tehu taon tel seilon puasan hong paxaiai kakain. I kum nam waxi Haeu ma seilon. Tel hehin axoan matewen tin i toto taon tehu ien. Lawe i to nahih tuhituhi kameiai huhual ti tel seilon ien. I ukek, ‘O sauma tetak nake tel seilon liai i aile halialu nga.’

“Kemuk tel hong paxaiai kakain i kum hong waxi i. Tuahe imuh i namiloi ukek, ‘Kalak nga kum nam waxi Haeu ma seilon, nga huali tel hehin ie nake lawe i hakatole nga. I hapuso nawak na nga kum huali i.’”

Ape tel Masiwi Jises ukek, “Namiloi paxaiwa waliko ti tel hong paxaiai kakain noseni i aile kalak i seilon lialun. Aile ape Haeu tel pate solian, pamu i sa huali teka seilon i kilamiwen tetan na laha kamea talingoi. Kumahe i papalata hualialaha. Pate i sa kosea hualialaha. Tuahe kaie nga tunahi kilan seilon namilolaha xoxoan tetak ti na nga tel Nati Seilon aliama?”

Menge tel *Parisi ma tel waxiai moni

Leili teka seilon laha hongohong Jises, teka ti laha namiloi ukek ka laha seilon sawisawin nake ti saun ti laha ailele. Laha namiloi ukek ka laha pamu ewian ti teka liai ape laha teheni seilon liai. Aile ape Jises kaxi hani laha tenen meng ie. 10 I ukek, “Hua seilon lalu nahih lotu hani *Ingi Haeu, tel Parisi ma tel puasan waxiai moni ti teka *Ju hani teka masiwi ti *Rom. 11 Tel Parisi tu ape i lotu ukek, ‘Haeu, nga kak kemulik hani o, nga kumahe masin teka seilon woulaha lialun kasini tel seilon tutu io. Nga malang pipis, nga kum ailele saun lialun ti wawan hehin ma lawe nga ailele saun solian. 12 Lawe nga halini an hualiai lotu tetak ti ngain huohu leili puasain tehu. Lawe nga axi o tenen ti lawe huopanim soxi nga hina.’

13 “Tel waxiai moni i tu siasia nake i namiloi ukek i seilon tenen woun pate lialun. Aile ape i kum xeisa hani patul ti i lolotu. I tui patanawan nake pate i tahane lialui woun ti i ailewen. Ape i lotu ukek, ‘Haeu tahanema nga nake nga seilon tenen ailei saun lialun.’”

14 Ape Jises tili kakaian ukek, “Nga kakane hawane amuto, muhi lotu ti lalu, tel seilon waxiai moni Haeu namiloi ukek i seilon sawisawin, kumahe tel Parisi. Na tel sameni aliake i, Haeu teheni tel seilon ien. Tuahe na tel teheni aliake i, Haeu namiloi ukek i seilon pate tuah.”

Jises waheni teka akaik

Mt 18:3, 19:13-15; Mk 10:13-16

15 Lokon ien teka seilon hakahita teka akaik kokol hani kapi Jises. Pahalaha i hanawa minan he teka akaik lehe i lotu huali lato. Tuahe tesol kahikahin kahiloloi teka seilon. 16 Jises tiloi teka akaik hanima kapin ape i ukek, “Tiliwen teka akaik nahih hani kapik, kum hahakongu lato. Na seilon sohot hanowi teka akaik ie, Haeu neini aweisalulaha ape laha natun wanen. 17 Nga kakane hawane amuto, Haeu neini mewenae teteka laha hana xoxoi namilolaha hani i masin teka akaik laha hana xoxoi namilolaha hani tamalaha ma tinalaha.”

Tel seilon kilan soxi

Mt 19:16-30; Mk 10:17-31

18 Telao tel ti teka masiwi ti teka Ju kamei Jises, “Tel masiwi solian, nga aile waliko la lehe nga uke *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan?”

19 Jises kamei aliake i, “Nake lahan o ukek nga solian? Na masin o ukek nga solian, namiloi paxaiwa nake mewenae Haeu solian. 20 O tioi nauna tetan: ‘Kum tetelei seilon, kum ailele saun lialun ti wawan hehin, kum xuuxuina, kum kau puputini kakain, hongoa kakai tamam ma tinam ma aile hasolia haniwa lalu.’” a 

21 I hone Jises, “Nga usi hahatapo tesol nauna ien lilian ti nga kokol.”

22 Ti Jises hongoa kakaian i ukek, “Tenen waliko tutuen o tai aile. Nahih hangaini hatapoa soxiam ape moni haniwa teka seilon tap soxi lehe imuh o uke kahum ti *tone Haeu. Ape nahih kahitima nga lehe o sohot kahikahik.” 23 Ti tel seilon hongoa, tatahan lalap tunahi i nake i kilan soxi ape i tahane na i hangaini.

24 Jises paxai i ape i ukek, “Seilon tenen kilan soxi, pate ailan wanen ti usiai aweisal ti Haeu neneini. 25 Nga kakane hawane amuto, ailan wanen ti tok kamel na i soh non he tewau aweing laha axai nil ti sawitiai maia tuahe pamu ailaian ti seilon tenen kilan soxi ti usiai aweisal ti Haeu neneini.”

26 Teka seilon apupuha hongoa, laha kamei i, “Lehe ape aita pon usiai aweisal ti Haeu neneini?”

27 Jises pahoi ukek, “Ti mewenae kui seilon i kum pon. Tuahe hetekie huhual ti Haeu, seilon pon.”

28 Ape Pita ukek, “Paxaiwa, amite tesol kahikahim salili hatapoen waliko ti amite ape amite kakahiti o. Kaie amite uke waliko la?”

29 Jises pahoi ukek, “Nga kakane hawane amuto, Haeu kahui hasolia tel na i namiloi ukek nenein ti Haeu pamu tuah ti tonan, axoan, ukalan, taman tinan ma natun. 30 Haeu axi aheke i lawe waliko ti he tehu pon ie ape tin i uke tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan.”

Jises kak ulea sale matean

Mt 20:17-19; Mk 10:32-34

31 Jises hakahita huopanim hua *aposel hani tesol mewenae lato ape i ukek, “Kako nahih hahaniwa Jerusalem. Lawe waliko ti *teka kuluiai kakai Haeu taiwen ti i kakak nga *tel Nati Seilon, i sohot poponowi hani nga ien. 32 Laha hana nga hani he mini teka seilon laha kumahe Ju. Laha soxeni nga ape aile halialu nga ma pukeini nga. 33 Laha heti nga ape laha telei. Tuahe muhi ngain toluhu nga moih alia.”

34 Tesol aposel kum xeu waliko ti Jises kakak. Salangawe teik kakaian, lato kum tioi.

Jises haewia tel seilon pulaxa

Mt 9:27-30, 20:29-34; Mk 10:46-52

35 Ti Jises ma tesol kahikahin nahih xohi hahaniwa Jeriko, tel seilon pulan pulaxa toto ngixi aweisal kamekam huhual. 36 I hong ka kilan seilon nahih sahima i tatamusua he aweisal. I kamea, “Waliko la i sosohot?”

37 Hina seilon hone i ka Jises ti Nasaret nahih tatamusua. 38 Ape i tilol eliel ukek, “Jises tel kahi nati *David, tahanema nga!”

39 Teka seilon nanahiwa mateiwai Jises laha tumei hapangisu i tuahe i tilol eliel ahe, “Tel kahi nati David, tahanema nga!”

40 Jises tu hamalum ape i hone teka seilon ukek, “Ati hanima nga tel seilon ien.” Ti i nahih xohiwa, Jises kamei i, 41 “Paham nga aile waliko la hani o?”

Tel pulaxa ukek, “Tel Masiwi, pahak nga paxapax.”

42 Jises hone i, “Aope ie ape o paxapax. Xoxoi namilom hani Haeu i haewia o.” 43 Tataen ien wanen pulan ewi ape i kahiti Jises. I kak kemulik ma sameni Haeu. Ti teka seilon ningahiwa, tin laha sameni Haeu.

Copyright information for `SSG