a(Ps 118:25-26, 148:1)
b(Isa 56:7)
c(Jer 7:11)

Luke 19

*Jises ma Sakias

Jises ma tesol kahikahin soh haniwa Jeriko ape lato nahih tatamusua leili taon. Ti ien tel seilon axan Sakias. I tel masiwi ti *teka waxiai moni ti teka *Ju hani teka masiwi ti *Rom. Sakias kilan moniun. Pahan wanen i paxai Jises tuahe i seilon kukunun. I kum ningahi uke Jises nake pate kilan seilon lilikihini i. Aile ape i kiliwau pelea han hani he tea pata lalap lehe i pon ningahiai Jises na i nahima.

Ti Jises mei haniwa onote tea pata, i pax haniwa patul ape i ukek, “Sakias, mos kosealih nake ngain tehu ie nga to kapim leili ingam.” Sakias mos saxohuxoh hanilih itan, leili tian i amuam hawane ape i hakahita amuke Jises hani leili ingan.

Ti teka seilon ningahiwa, laha kak mumum hui Jises ukek, “I to akakati tel seilon woun lialun.”

Ti lato leili ing, Sakias tule ape i hone Jises ukek, “Tel Masiwi, tepaun ti lawe soxiak nga hani teka tap soxi. Na nga pisi waxiwen moniai tel na seilon, nga aliake hani i taen hinalo akulai lapan ti nga pisiwen i.”

Jises kakane i ukek, “Aope ie Haeu oxoxi o ma teka leili ingam ti kawatan ti lialui woumuto nake o hina namil xoxoan hani Haeu masin *Abraham, tel tamakako ti matahaun. 10 Pake salangawe luaiak *tel Nati Seilon hanima tehu pon itan ie upiai teka seilon woulaha lialun masin Sakias ma awaialaha ti kawatan ti saun lialun ti laha.”

Menge tesol seilon ngahatiai moni

Mt 25:14-30

11 Ti Jises ma tesol kahikahin xohi hahaniwa Jerusalem, kilan seilon laha hongohong kakaian. Kilan ti laha sokok ka taun ti Haeu neini lawe seilon ape i sohot huluta ien. Aile ape Jises kaxi hani laha tenen meng ie. 12 I ukek, “Tel seilon tuah lua hani texux xux xauxaun lehe tel masiwi tapein ti ien hana i tel masiwi ti xuxun. 13 Imat ti i ku i tiloi apuhini huopanim unauan ape i hani lato tel tel tehu tomi moni. I ukek, ‘Amuto hapuasa haxexewa teik moni ie lehe nga uke palahi taen nga aliama.’

14 “Tuahe teka seilon ti xuxun laha watakai hawane i ape laha talo tesol seilon hani tel masiwi tapein hetekie teik kakain ukek, ‘Amite watakai tel seilon ien to masiwi ti amite.’

15 “Tuahe tel masiwi tapein hana i masiwi ti laha. Ti i alia haniwa xuxun, i tiloi apuhini huopanim unauan lehe i upia paxai lape moni ti lato hasohotuen.

16 “Tel imat nahima i ukek, ‘Tel masiwi, nga hasohotu palahiwen huopanim tomi monium.’

17 “Tel masiwi ukek, ‘Puasam solian. O unauak solian, o auni aluini moniuk. O ngahati aluini waliko kokol, aile ape nga hana o masiwi ti huopanim taon.’

18 “Tel muhin nahima i ukek, ‘Tel masiwi, nga hasohotu palahiwen tepanim tomi monium.’

19 “Tel masiwi ukek, ‘Puasam solian. Nga hana o masiwi ti tepanim taon.’

20 “Tel liai nahima i ukek, ‘Tel masiwi, teik monium kemuk o hanimu nga ie. Nga puxui mumuneni he teik maia. 21 Nga mamata o nake o seilon ahian. O waxi an ti kumahe o seini. Paham o waxi moni ti seilon liai hasohotu.’

22 “Tuahe tel masiwi kakane i ukek, ‘O pate unauak lialun ma nunuxa. O sokok nga seilon ahian, nga waxi an ti kumahe nga seini ape pahak nga waxi moni ti seilon liai hasohotu. Puki kakaiam sului o. 23 Na o namiloi ukek ka nga seilon ahian, kaie ala o hapuasa haxexewen moniuk lehe nga uke palahi.’

24 “Ape i hone teka unauan liai ukek, ‘Waxiwa teik moni toi i ape haniwa tetel i hasohotuen huopanim tomi moni.’

25 “Tuahe lato kakane i ukek, ‘Tel masiwi, i liai huopanim tomi moni toi i!’

26 “Tel masiwi pahoi lato ukek, ‘Salan. Tel na i aile aluini puasak, nga axi palahi waliko ti i auni. Tuahe tel na i kum puas alua, nga waxi aliake teik kokolean toi i. 27 Ien ape taun ti nga axi kawatan hani teka laha watakai nga to masiwi ti laha. Atima laha ape teleiwa ti he pulak.’”

Jises soh hani Jerusalem

Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Jn 12:12-19

28 Jises kak kewa ape i nanahiwa mateiwai tesol kahikahin hani Jerusalem. 29 Ti lato xohi haniwa huowau toan Betfage ma Betani, pape tehu Maunt Oliv, Jises talo hua kahikahin imat tetan. 30 Ape i hone lalu, “Nahih haniwa tewau toan mateiwaukako. Amulu ningahi tok donki uluha xinotan ien, laha tai kikiliwake. Upatiwa ape hakahitama. 31 Na tel seilon kamei amulu kalahai amulu upati, honewa i ka tel Masiwi pahan i hapuasa.”

32 Lalu nahiwa ape lalu tunahi waliko masin ti Jises kakanewen lalu. 33 Ti lalu upapati tok donki, teka taman kamei lalu, “Kalahai amulu upati?”

34 Ape lalu ukek, “Tel Masiwi pahan i hapuasa.” 35 Ape lalu hakahita tok donki hani Jises. Lalu axaheni puxuaulalu he tehiti tok donki ape lalu huali Jises ku to hani patul.

36 Teka seilon axaheni puxuaulaha he aweisal ape Jises kikiliwawa patul tetan. 37 Ti i xohi haniwa Jerusalem he tetewau aweisal i mos haniwa Maunt Oliv, kilan wanen teka kahikahin laha tilol amuam ma sasameni Haeu ti lawe waliko lalap laha ningahi Jises ailewen.

38 Laha tilol ukek,
“Kako sameniwa ma amukewa
tel kahi nati *David,
tel i nahih hehetekiema poh
ma solian ti Haeu!
Kako sameniwa Haeu
tel pohen tapein,
tel i hatona hasolia tiakako.” a 
39 Teka *Parisi leilolaha kakane Jises ukek, “Tel masiwi, tumei hapangisua teka kahikahim!”

40 Jises ukek, “Nga kakane hawane amuto, na lato monga, tesol pot ie tilol amuam sameniak.”

Jises tang tahane Jerusalem

41 Ti Jises xohi haniwa Jerusalem i paxaiwa tehu taon ape i tang tahane. 42 I ukek, “Nga hahaxe amuto seilon ti Jerusalem hasawiai wasolamuto kapi Haeu taen tetelao. Haeu kola haniwen amuto aweisal ti na amuto usi tuahe amuto watakai. 43 Ngain ti luluainima imuh, teka seilon ti hile ti xux liai laha atai hanein kakalini Jerusalem lehe laha han kolia hani leili taon ape hilei amuto. 44 Laha aile halialu hawane hatehu taon ape telei hetekie teka seilon. Laha hamanana ukek ien nake amuto kum nam waxi *Krais, tel Haeu taloma awaiamuto ti kawatan ti lialui woumuto.”

Jises usi xaxaweni teka laha hangaini soxi ​ ​mate *Ingi Haeu

Mt 21:12-17; Mk 11:15-19; Jn 2:13-17

45 Ti Jises soh haniwa Jerusalem i nahih hani Ingi Haeu. Kilan seilon hahangaini soxi ma manihuh ien. Hangainiai waliko ti laha pate lialun. Ti Jises ningahiwa, i usi xaxaweni laha. 46 Ape i kakane nau laha i ukek, “Kakai Haeu ukek, ‘Tehu ingak ing ti lotu.’ ” b  Ape Jises kakane laha, “Tuahe amuto aile hanowi ka ing ti tone munai teka xuxuina!” c 

Jises hanau seilon leili Ingi Haeu

47 Muhin Jises hanau teka seilon leili Ingi Haeu lawe ngain. Tuahe teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, *teka hanaui nauna ti Moses ma teka masiwi liai, lato upiup aweisal ti teleian. 48 Tuahe laha kum pon nake kilan seilon kapi Jises laha hong mamataini kakaian.

Copyright information for `SSG