a(Exod 13:2)

Luke 2

Takahe *Jises

Mt 1:18-2:1

Lokon ien Augustus tel masiwi tapein ti *Rom, hone teka unauan waxi hatapoi axe seilon ti Rom ma lawe xux hahitake ngahat ti Rom lehe i tioi mongohe seilon towiai moni hani Rom. Tetehu se uli waxiai axe seilon. I po sosohotua lokon Kwirinius i tel masiwi ti texux xux Siria. Lawe seilon lua hani tone tamalaha hanai axalaha. Aile ape Josep lua salili Nasaret leili Galili ape i nahih hani Betlehem leili Judia, taon tetehu tel masiwi *David takah. Josep lua hana axan ien nake i nakuama ti tel masiwi David. Josep hakahita hetekie Mary, tel hehin laha otei haniwen axoan ape i hana ati axalalu. Lokon ien Mary hoi i petiwen akaik.

Lokon ti lalu Betlehem, taun tetan ti hatakahai tel akaik. Ien uli hatakahai akaik tetan. Tel akaik ien se wawan. I puxui he teik maia ape i hanopi hani leili tone ani manihuh nake leili ing ti tone soliwa pate xuhan.

Tesol ngahatiai *sipsip ma teka *engel ti Haeu

Ipong tehu ien hina seilon ngangahati sipsip xohixohin Betlehem, tetesol ti kilan pahoah solian. Tel engel, spirit solian ti Haeu, i take hahutuia hani lato ape xewai Haeu i xeu kakalini lato. Pate lato mamata. 10 Tuahe tel engel hone lato ukek, “Kum maamata! Nga tahiakema *meng solian ti hamuamuai lawe seilon. 11 Hongoa! Ngain tetelao leili Betlehem, tehu taon ti tel masiwi David takah, tel awaiakaha i takahawen. I awai kaha ti kawatan ti lialui woukaha. I *Krais tel Masiwi, tetel Haeu taloma. 12 Amuto paxai tioi tel akaik na amuto tunahiwa i engeeng leili tone ani manihuh pupuxua leili maia.”

13 Tataen ien, kilan wanen engel ti Haeu take ulea hani kapi tel engel ien ape lato pak sameni Haeu ukek,

14 “Haeu, tel tonan patul wanen,
i pate tuah ma pate solian!
I aile hasolia wasolakaha hani i
ma wasole teka seilon i amumuke!”
15 Ti teka engel alia haniwa *tone Haeu, tesol ngahatiai sipsip he kakak alia puki lato, “Kako nahih hani Betlehem lehe kako paxai waliko ti i sohotuen masin ti tel engel ti Haeu tel Masiwi kakanewen kako.”

16 Lato nahih kosea hani Betlehem ape lato tunahi Mary ma Josep hetekie tel akaik i engeeng leili tone ani manihuh. 17 Ti tesol ngahatiai sipsip ningahiwa tel akaik, lato kaxi hani teka seilon waliko ti tel engel kakanewen lato sale tel akaik ien. 18 Ti laha hatesol hongoa, laha ongake hawane. 19 Mary nameni lawe waliko ti i sohotuen ape i to namiloi haweluwelu. 20 Tesol ngahatiai sipsip nahih alia hani kapi tupulato sipsip ape kak sasameni Haeu ti lawe waliko lato hongoen ma ningahiwen masin wanen ti tel engel kakanewen lato.

Mary ma Josep kau Jises hani *Ingi Haeu

21 Muhi ngain tepanim huohu ti tel akaik takahawa, teka masiwi ti teka *Ju aile *teik kikilam ti kotiai uli walikoun ti kolakol ka i seilon ti Haeu. Ape Josep uliai i Jises, tetenen ax ti tel engel uliaiwen imat ti i pet.

22 Ien taun ti Josep ma Mary aile saun ti haunialalu ti puli Haeu usiai *nauna ti Moses. Aile ape lalu kau tel akaik hani Ingi Haeu leili Jerusalem ape lalu hani i hahitake ngangahat ti Haeu. 23 Masin ti teik kakain leili pepai Haeu tel Masiwi i ukek, “Lawe akaik wawan pamu laha selai haniwa ailei puase Haeu.” a  24 Ape lalu hani Haeu huok pal ti lalu aile saun ti haunialalu ti pulan, usiwa nauna ti Moses.

Simeon kak kilami sale Jises

25 Lokon ien tel seilon toto Jerusalem axan Simeon. *Holi Spirit kakapiti i ape lawe i aile waliko sawisawin ti puli Haeu ma i usi hahatapo hatesol nauna tetan. Masin teka Ju liai, tin i monomon atengiai Krais tel Haeu taloma ti awaialato ma hualialato. 26 Ti imat Holi Spirit kola haxewa hani Simeon ka i kum matemu atengi i ningahiwa Krais, tel Haeu taloma. 27 Ti Mary ma Josep atoheniwa kokole Jises hani Ingi Haeu lehe lalu hani i hahitake ngangahat ti Haeu, Holi Spirit kapiti Simeon nahih haniwa ien.

28 Simeon akeni aumi kokole Jises ape i kak sameni Haeu i ukek,

29 “Haeu tel Masiwi, o puas usiwen kakaiam,
aile ape namilok i heh hawanewen
ape ewi na nga mat.
30 Pake ti puki pulak wanen nga ningahiwen tel awaiamite,
tetel i awai amite ti kawatan ti lialui woumite seilon.
31 O kilamiwen i tel awaiamite lawe seilon
ti xux texux texux.
32 I masin xewai alon,
i kaxi haxewa o hani teka seilon kumahe Ju
ma i aile hasohotu teka *Israel seilon pate tuah
nake puki i nakuama ti lato.”
33 Josep ma Mary hong ongaini hawane waliko ti Simeon kakak sale tel natulalu. 34 Ape Simeon kamei Haeu ti hanialalu soliaian. I hone Mary ukek, “Tel akaik ie Haeu kilamiwen, kilan seilon kum soh ka i Krais ape Haeu teheni ma paxai lioi laha. Ape kilan seilon liai laha soh ka i Krais ape Haeu namiloi ukek laha seilon tuah. Jises masin kolakol ti Haeu tuahe kilan seilon pahoxai i. 35 Aweisal tewau ien Haeu hatakei namili hatesol seilon. Ape o Mary, moloan ma tatahan lalap wanen tunahi o masin ka tea ngol melomelon i tapuhi pele atem.”

Ana kak kemulik hani Haeu ti Jises

36 Ana, tel hehin kuluiai kakai Haeu, i tin leili Ingi Haeu. I nati Panuel, akiki Aser tel nati *Jekop tel matahaun ti lato. I hehin salaimat. I hina axoan leili ahang tepanim huohu. 37 Muhin ti tel axoan matewa i tai sal ulea. Aope ie ahangun 84. Lawe i nahih hani Ingi Haeu. Ngain ma ipong lawe i lotu ma halini an ti hualiai lotu tetan. 38 Ti Simeon kak hatapoa, Ana nahih xohi hani kapi lato ape i kak kemulik hani Haeu ti Jises. Ape i kaxi sale Jises hani hatesol seilon ti laha monomon atengiai Krais tel Haeu taloma awaiai teka Israel ti kawatan ti lialui woulaha.

39 Ti Josep ma Mary aile hatapoa lawe waliko ti nauna ti Moses kakak, lalu alia hani tonalalu ti Nasaret leili Galili. 40 Ti ien Jises lap ape i kui. I uke anesoin ti sale aweisali Haeu ma Haeu aile kola soliaian hani i.

Jises leili Ingi Haeu

41 Lawe ahang tehu tehu ti taun ti *Pasova, tel tame Jises ma tel tinan lalu lua hani Jerusalem nake ngain ti nameniai lokon Haeu waxi aliake teka Ju ti *Igip. 42 Ti Jises ahangun kewa huopanim huohu, lato lua hani ien ti tehu Pasova usiwa saun ti teka Ju. 43 Tataen Pasova tapoa, lalu alia hahaniwa tonalalu tuahe Jises tutuen Jerusalem. Taman tinan kum tioi. 44 Lalu sokok i kakahiti teka kilai seilon tuaulalu ape lalu lua tatalewa ngain hatehu. Ti ape alohah i tai tahiama kapi lalu ape lalu upia i leili teka akikilalu ma lohulalu. 45 Lalu tai tunahi i ape lalu alia hani Jerusalem upiaian. 46 Ngain toluhu tamusua lalu tunahi i leili Ingi Haeu, toto kapi teka hanaui kakai Haeu ma saun ti teka Ju. I hongohong lato ma kakamei hina kamekame. 47 Tesol lato hongohong Jises, pate lato hong ongaini sale anesoan ti i kakak kapi lato. 48 Tel taman ma tel tinan pate lalu ongaini ti lalu ningahiwa i ien ape tel tinan hone i, “Jises, kalahai o aile hani amili ukek? Amili tel tamam to nanamiloi o ape amili puas lialu hawane upiaiam.”

49 I kak pahoi lalu ukek, “Ala amulu kum upiup nga! Ala amulu tioiwa ka nga ie ailei puase Haeu tel Tamak.” 50 Tuahe lalu kum hong xeu kakaian.

51 Jises kahiti aliake lalu hani Nasaret ape lawe i hong usi kakaialalu. Tel tinan namiloi kakapitini waliko ti i sosohot. 52 Jises lap hetekiele anesoin ti sale Haeu. Amukean ti Haeu ma ti seilon hani i to lap ahe tatalele.

Copyright information for `SSG