a(Ps 118:22)
b(Exod 3:6)
c(Ps 110:1)

Luke 20

Aita sowini hani *Jises puasain ti i aile?

Mt 21:23-27; Mk 11:27-33

Ngain tehu ti Jises kakaxi *meng solian ti Haeu hani teka seilon leili *Ingi Haeu, teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, *teka hanaui nauna ti Moses ma teka masiwi liai ti teka *Ju, lato hatesol nahih hani kapin. Lato ukek, “Kakanema amite, aita hone o ailei waliko ti o ailele? Aita sowini hani o?”

Jises kak pahoi lato ukek, “Nga kameimu amuto tenen kamekame. Na amuto pahoi, nga kaxi hani amuto tetel i sowini hani nga. Kaxi hanima nga, aita sowini hani Jon baptaisiai seilon, Haeu ka seilon?”

Ape lato kakak alia wasolalato, “Kaie kako kak ukek ia? Na kako ukek Haeu sowini hani Jon, i kamei kako, ‘Na masin ien, alahan amuto kum soh Jon?’ Tuahe na kako ukek seilon sowini hani i, teka seilon hokai telei kako pot nake laha ukek Jon se tel kuluiai kakai Haeu.”

Aile ape lato ukek, “Amite kum tioi aita sowini hani Jon.”

Jises kakane lato ukek, “Nga tin nga kum kaxi hani amuto aita hone nga ailei waliko ti nga ailele.”

Menge teka ngahatiai tesol kin

Mt 21:33-46; Mk 12:1-12

Muhin ien Jises kaxi tenen meng i ukek, “Tel seilon seini tesol lalape kini huai pata ape i hani teka seilon ngahati lehe tin i uke aliake hina. Ape i ku to kue hani texux xux liai. 10 Ti huai pata pamua, i talo tel unauan hani he kin waxiai ti tetan. Tuahe teka ngahatiai tesol kin xai halialu tel unauan ape tua talo aliake. 11 Tel tame tesol kin talo ulea tel, tuahe tin lato xai halialu ape tua talo aliake. 12 Ape i talo ulea liai tel. Lato xai hamange ape towi xoini i hani melal ti he kin.

13 “Muhin tel tame tesol kin namiloi ukek, ‘Kaie nga aile la? Nga tioiwen. Nga talo tel natuk pate nga waheni. Sohin uke lato aile aluini i.’

14 “Tuahe ti teka ngahatiai kin ningahiwa tel natun, lato kakak alia puki lato, ‘Tel natun wanen nanahima. Kako telei i lehe tesol kin ape ti kako.’ 15 Lato pohi towi xoini i hani melal ti tesol kin ape lato telei.”

Ape Jises kamei teka laha hongohong tenen mengon, “Amuto namiloi ukek ia? Ti tel tame tesol kin aliawa, i aile waliko la hani teka ngahatiai kin?
16 Nga kakane hawane amuto, i telei hatapo teka ngahatiai tesol kin ape i hani teka seilon liai ngahati.”

Ti laha hong kewak ien, laha ukek, “Kumahe, tap wanen i sohot ukek ien.”

17 Jises paxaiwa laha ape i ukek, “Na masin ien, salangawan la teik kakai Haeu ti i ukek,

“‘Tehu kuku teka ataiai ing hilisa,
Haeu aile ape i sohot kuku
tehu pamu tuah ti kuku liai.’” a 
18 Ape Jises tili kakaian ukek, “Teka seilon laha hong watakai kakaiak, laha tunahi kawatan ma moloan lalap.”

19 Teka hanaui nauna ti Moses ma teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ti lato hongoa tenen meng Jises kakaxi, lato tioi i kak nanami lato. Pahalato xoti hulutiniai Jises tuahe lato mamata uke teka seilon hutui hile nake laha sameni i.

Moni hani *Sisa tel masiwi tapein ti *Rom

Mt 22:15-22; Mk 12:13-17

20 Teka hanaui nauna ti Moses ma teka *masiwi ti hukuminiai Haeu ma seilon, lato pepeteni tutuen Jises. Lato talo hina seilon ti kamei tohongiai Jises lehe waxi i kak waliko tenen na i sului aliake i ape lato hana hani he mini Pailat tel ti teka masiwi ti Rom kiliwakei Judia. 21 Tesol seilon ien nahih hani kapi Jises ape lato ukek, “Tel masiwi, amite tioi o seilon sawisawin. Ti o hanau seilon saun ti Haeu, kakain tenen salan. Woum o aile hani teka masiwi ma teka seilon naun lawe tekewe. 22 Kaxi hanima amite, ewi na kako teka Ju hani Sisa teik moni pahan, a kumahe?”

23 Jises tioi ka lato kamei pipisi i ape i hone lato, 24 “Kola hanima nga tehu ti tesol puli moni lawe amuto hahani Sisa.” Lato hani i tehu. Ape i kamei lato, “Kawe aita ma axe aita he tehu puli moni?”

Lato ukek, “Ti Sisa.”

25 Ape Jises hone lato, “Ien, waliko ti Sisa haniwa Sisa, waliko ti Haeu haniwa Haeu.”

26 Aile ape lato kum tunah sale suluan. Lato ong sameni pahoan tetan ape lato mangong.

Na seilon mat nakon i xahat alia?

Mt 22:23-33; Mk 12:18-27

27 Muhin ien teka *Sadusi nahih hani kapi Jises. Lato soh ka seilon maten kum moih alia. 28 Lato ukek, “Tel masiwi, *Moses tai hanawen na masin tel wawan i mat a i tap natun, tel ukalan kewa axoan tel hehin ien lehe lalu tan natulalu ape tesol akaik ien nati tel i matewen. 29 Hongoa mengomite. Telao hatotalin lato tepanim hua. Tel pamu i sal ape i mat, tap natun. 30 Tel ukalan usian waxi axoan tel hehin. Tel usiai tel pamu tin i mat, tap natulalu. 31 Ape tel usialalu uke ulei axoan tel hehin, tin tap natulalu. Waliko tin tetenen sohot hani tesol talin liai. 32 Tapeinan ape tel hehin mat. 33 Taen Haeu xahateni hatapo seilon maten, tel hehin ape axoi aita? Nake ati lato ukewen tel hehin ien.”

34 Jises pahoi lato ukek, “Seilon sal mewenae ti laha he tehu pon ie. 35 Tuahe taen Haeu hamoiha aliake seilon tetan, ape seilon kum sal. 36 Ape laha kum mat ulea masin teka *engel, spirit solian ti Haeu. Laha nati Haeu i xahateni aliake lehe laha to kapin lian tehue. 37 Nga kaxi haxewa hani amuto sale xahatai seilon maten. Puki Moses kolawen ka teka maten laha moih alia. Amuto tioi meng ti i taiwen. I kaxi lokon ti Haeu kakane i ti leili teik sisihan ti ah xekexek. Haeu ukek ka i tetel ti *Abraham, Aisak ma *Jekop lolotui. b  I ukek ien muhi matealato. 38 Aile ape i Haeu ti teka moihin kumahe teka maten nake i nam paxai ukek seilon tetan laha lawe moihin tutuen.”

39 Teka hanaui nauna ti Moses hongoa ape lato ukek, “Tel masiwi, kakaiam sawisawin wanen.” 40 Muhin ien tap tel kamei pisi ulei Jises.

Kahi nati aita tel *Krais?

Mt 22:41-46; Mk 12:35-37

41 Muhin ien Jises kamei teka seilon laha hongohong kakaian, i ukek, “Nake lahan teka seilon ukek ka Krais i kahi nati *David? 42 Puki David i kakaxi leili kakai Haeu ti he pepai *Salm,

“‘Haeu kakane tel Masiwi tetak,
“Toma papak tepaun manau ti neiniai seilon
atengi tataen nga hanawa teka seilon laha pahoxai o
hani hahitakam.” ’ c 
44 David axai Krais tel Masiwi tetan. Na masin ien, i kumahe tuahe tel ti kahi natun.”

Lepetawa teka hanaui nauna ti Moses

Mt 23:1-12; Mk 12:38-40

45 Ape Jises tohea kakane tesol kahikahin ti lawe seilon hongohong. 46 I ukek, “Amuto lepetawa. Kum usiusi saun ti teka hanaui nauna ti Moses. Lato hana puxux weluwelun ape tau nanahih ti puli lawe seilon lehe laha paxai tioi ka lato seilon tuah ape sameni lato. Lato waheni totoan tuah ti tone angiain lalap ma leili *synagog. 47 Tuahe lato pisi teka hehin axoalaha matewen lehe lato seseke soxialaha ma ingalaha. Ape lato aile lotu weluwelun lehe teka seilon namiloi kewak lato sawisawin. Hui tesol waliko ien, Haeu axi lato kawatan lalap wanen.”

Copyright information for `SSG