Luke 21

Moni kokol i sohot moni pamu lapan

Mk 12:41-44

Imuh *Jises toto onote tehu lohe moni ti *Ingi Haeu. I ningahi teka seilon kilan moni lolohi moniulaha. Ape tel hehin axoan matewen i tap moni, nahima ape i hana huohu puli moni pate kokol. Ape Jises kakane tesol kahikahin ukek, “Nga kakane hawane amuto, tel hehin ie i hana moni pamu lapan ti teka liai. Teka seilon liai, moniulaha pate kilan tutuen tuahe tel hehin ie moniun pate kokol wanen, i hana hatapoen ti i hina.”

Jises ukek tesol ing ti Ingi Haeu laha toi hamanana

Mt 24:1-2; Mk 13:1-2

Teka ti tesol kahikahin lato sasameni soliai Ingi Haeu, tesol pot laha uke ataian ma soliai waliko ti teka seilon aile hasoliai paxaian. Ape Jises ukek, “Nga kakane hawane amuto, imuh tesol ing ie laha toi hamanana ape pot ti tesol ing i put silahota.”

Lato kamei i, “Tel masiwi, lokon wanen ape waliko ien sohot? Kaie kikilam la i sohot imat ti tesol waliko ien?”

Jises ukek kilan kawatan i sohot

Mt 24:3-21; Mk 13:3-23

Jises hone lato ukek, “Lepetawa uke teka seilon puluti amuto. Imuh kilan seilon putini ka laha luama hahitake axak ape laha ukek laha *Krais. Laha ukek ka taun ti Haeu neini hatesol seilon i tahiawen. Amuto kum soh usiusi laha. Na amuto hong hilehile sosohot tesol tesol, kum maamata. Waliko masin hoi liai i sohot tuahe kumahe ka ape tapoi tehu pon ie.

10 “Hilehile i sohot wasole xux, toan i hilei toan liai. 11 Tataen ien hepekeun i nuea eliel, hitolo lalap ma nax tenen tenen i sohot tesol tesol. Teka seilon paxai waliko tenen tenen i hamatau seilon ma waliko lalap ti laha tai niningahi i sohot patul he maun.

12 “Tuahe imat ti lawe waliko ien i sohot, laha xoti ma aile halialu amuto. Laha hatuhi amuto ti sulusulu leili *synagog ma hana amuto he kalabus. Laha sului amuto he puli teka masiwi tenen tenen nake amuto kahikahik. 13 Ien se aweisal ti amuto kaxi *meng solian tetak hani laha. 14 Amuto kum namiloi pepeleini sale xengeiamuto. 15 Puki nga hanamiloa amuto kakain sawisawin ti na amuto kak ape tap tel ti teka laha sului amuto pon kak ukek kakaiamuto kumahe salan. 16 Teka ti amuto puki tamamuto, tinamuto, ukalamuto, akikimuto ma lawamuto hangaini amuto. Ape teka ti amuto laha telei. 17 Tesol tesol kilan seilon laha watakai amuto nake amuto kahikahik. 18 Kalak laha axi amuto kawatan tenen tenen, laha kum selai uke amuto ti hahitake ngangahat ti Haeu. 19 Amuto tu xoxoa tetak lehe amuto uke *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan.”

20 Ape Jises kak ulea ukek, “Na amuto ningahi teka seilon ti hile tu kaliniwa Jerusalem, amuto tioiwa ka ape laha aile halialu tehu taon. 21 Taen ien, amuto teka Judia kiliwau haniwa he maunten. Teka leili Jerusalem laha oxawa ape teka laha toto melal ti Jerusalem laha kum soh hahani ien. 22 Taun tehu ien, Haeu axi kawatan hani teka seilon ti *Israel nake laha kum hong waxi i. Waliko ien i sohot haponowiai waliko ti *teka kuluiai kakai Haeu tai kilamiwen leili pepaun. 23 Tataen ien, kawatan wanen ti teka hehin tialaha hina akaik ma teka natulaha susus tutuen. Kawatan tenen tenen tunahi teka seilon leili Israel nake Haeu lengeini hawane laha. 24 Teka seilon ti hile ti xux liai laha telei kilan teka *Ju ape kilan laha kalabusi hani xuxulaha. Laha aile halialu tatale teka seilon ti Israel atengi tataen tehu ngain Haeu kikilami.”

Kikilam ti aliai Jises Krais

Mt 24:29-35; Mk 13:24-31

25 Ape Jises kak tatale ukek, “Taen ien waliko tenen tenen i sohot hani alon, pangapang ma kohot, i hamatau seilon. Seilon ti hatesol xux laha mamata hawane ma to akiaki nake taun ti weu ma teletele. 26 Kilan seilon laha akimatu ma na laha mat ti mamataualaha nake hatesol waliko he maun i nuea eliel. 27 Ape laha ningahi nga *tel Nati Seilon mosulih patul he maun hetekie lalape poh ma soliai talepai xewaiak. 28 Ti waliko ien sosohotule, amuto tu xoxoa nake Haeu tel awaiamuto i xohiwen ti ape i waxi auni amuto lian tehue.

Lawe apeasawa ti aliai Jises

Mt 24:32-35; Mk 13:28-31

29 Jises kak kolongeni hani tesol kahikahin i ukek, “Amuto namiloi paxaiwa talil. 30 Ti kaun mak put, amuto tioi ka taun ti aupol angiha. 31 Tin masin, taen amuto ningahi tesol waliko nga kakanewen amuto i sohot, amuto tioi kewak taun ti Haeu neini seilon ape i xohi hawanewen. 32 Nga kakane hawane amuto, hina seilon ti aope ie laha kum matemu atengi tataen waliko ien i sohot. 33 Maun ma xux ti aope i tapo tamus tuahe kakaiak hamalum lian tehue.

34 “Amuto lepetawa. Kum namiloi hahakila waliko ti itan ie. Kum un taxitaxia, kum ailele saun lialun ti teka weli unum ailele ma kum namiloi hahakila waliko tenen amuto tae. Na amuto aile luhuke tesol waliko ien, aliaiak i haonga amuto hanowi hunan lialun na i tunahi amuto itax. 35 Nga hone amuto tetenen nake waliko ti i sohot taun ti aliaiak, i hani kawatan tenen tenen hani seilon ti xux texux texux. 36 Amuto kum luhuluh. Amuto lotu elieliwa lawe ngain lehe Haeu huali amuto haxoxoi namilomuto tetan leili taun ti tesol kawatan ien. Na amuto aile ukek ien, amuto kum hienake woumuto taun ti nga tel Nati Seilon aliama ti hinitiai seilon.”

37 Tesol ngain ien Jises nahih hani Ingi Haeu hanaui teka seilon ngain hatehu. Ape lawe ipong i matih he tehu Maunt Oliv. 38 Lawe letu teka seilon nahih hani Ingi Haeu ti hongoi kakaian.

Copyright information for `SSG