a(Isa 53:12)

Luke 22

*Satan hanamiloa Judas hangainiai *Jises

Mt 26:2-5, 14-16; Mk 14:1-2, 10-11

Ngain lalap ti teka *Ju ti aniai bret tenen i tai xiu ape i xohiwen. Laha axai tehu angiain ien *Pasova. Teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma *teka hanaui nauna ti Moses, lato upiup aweisal ti teleiai Jises. Tuahe pahalato seilon kum tioi nake lato mamata uke laha hutui hile.

Taen ien Satan ape i puas leili Judas Iskariot, tel ti tesol huopanim hua *aposel. Aile ape Judas nahih hani kapi teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma teka masiwi ti teka peteniai *Ingi Haeu. Lato kak tataneni aweisal ti na Judas hangaini Jises hani lato. Teka masiwi amuam hawane ti teik namil ien ape lato kakane Judas ka lato kahui i. Judas waheni ape i atengi tehu taun solian na i hangaini Jises ti tap tel tioi.

Apeseniai an ti Pasova

Mt 26:17-19; Mk 14:12-16

Ngain lalap ti teka Ju ti aniai bret tenen i tai xiu ape i tahiawen. Ngain tehu ien tin laha telei *sipsip wawan uluha angiain ti Pasova. Ape Jises talo Pita ma Jon ukek, “Nahih apeseniwa angiain ti Pasova ti kako hatesol.”

Lalu kamei i, “Amili apeseni hani ia?”

10 I pahoi lalu ukek, “Na amulu soh haniwa Jerusalem, amulu apatuini tel wawan kakau tehu peti kan. Kahiti i haniwa tehu ing na i sohoa. 11 Ape kameiwa tel tame tehu ing kewak, ‘Tel masiwi kamekam, tetesol ia na i ang tehu angiain ti Pasova kapi tesol kahikahin?’ 12 I kola hani amulu tesol tonain ti leili ing teke patul, lawe waliko ti angiain leilon. Apeseniwa anakako ien.” 13 Ti lalu nahih haniwa Jerusalem, lalu tunahi lawe waliko masin ti Jises kakawen. Ape lalu apeseni an ti Pasova ien.

Jises ang tehu angiain ti Pasova kapi tesol kahikahin

Mt 26:26-29; Mk 14:22-25; 1 Kor 11:23-25

14 Ti ape lolohan, Jises to ang akati tesol huopanim huhua aposel. 15 I hone lato, “Nga hoi pahak wanen nga ang tetehu angiain ti Pasova ie kapimuto imat ti nga kau kawatan. 16 Nga kakane hawane amuto, nga kum ang ulea angiain ti Pasova atengi taen ti nenein ti Haeu i sohot xeu.”

17 Ape Jises waxi tehu kap hina waen, i kak kemulik hani Haeu ape i ukek, “Waxiwa tehu kap ape un seiwa wasolamuto. 18 Nga kum un ulea waen atengi taun ti amuam leili tone Haeu.”

19 Ape i waxi teik bret, i kak kemulik hani Haeu, i wiki sei hani tesol kahikahin ape i ukek, “Ie tupuak nga hani Haeu. Nga hani i lehe nga mat ti kaui kawatan ti lialui woumuto. Amuto wiki seiwa bret masin ti kako ailele tetelao. Amuto aile kapitiniwa ti nameniai mateak.”

20 Ti lato ang kewa i waxi tehu kap waen ape i ukek, “Ie se kakauk i xiweu ti kolakol ka Haeu oxoxi seilon ti kawatan ti lialui woulaha na namilolaha xoxoan tetan. Mateak i kola hapoponowi ka Haeu xinoti tenen namil haun kapi seilon. 21 Tuahe leilokako ie tel seilon i hangaini nga hani teka teleiak. 22 Nga *tel Nati Seilon, hoi liai nga mat masin ti Haeu namiloiwen. Tuahe Haeu axi hawane kawatan hani tel hangainiak.” 23 Ape tesol aposel he kamekam alia puki lato aita wanen lehe i aile saun tenen ien.

Aita tel pate tuah?

Mt 20:25-26; Mk 10:42-45

24 Muhin ien tesol aposel he lungelung aita tel pamu tuah leilolato. 25 Jises hone lato, “Amuto tioi ka kewi teka masiwi ti he tehu pon ie lato neini halialu teka seilon hahitakalato ape lato lungei laha ka tua hongoa lato. Ape teka masiwi ien namiloi ukek ka lato seilon ti huhual. 26 Tuahe amuto kum aile hahanowi woulato. Tel pate tuah leilomuto i teheni aliakewa i hualiai seilon liai ma tel masiwi i kewa masin tel unauamuto. 27 Aita pamu masiwi, tel i to angiang ka tel lohiai anan? Se tetel i to angiang. Tuahe nga kakane amuto, kalak nga tel masiwi, nga puas hanowi tel tuahe unaui seilon ti nga kapimuto. 28 Nga paxai tioi ka lawe amuto tu xox kapik kalak nga kau kawatan ma moloan. 29 Masin ti tel Tamak Haeu kilamiwen nga neiniai seilon, nga kilami ulei amuto. 30 Imuh amuto ang ma un amuam kapik leili *tone Haeu. Ape amuto uke tesol tonain ti kolongeniai saun ti teka seilon ti Haeu.”

Jises kak kilami ka Pita ase

Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; Jn 13:37-38

31 Jises kakane Pita ukek, “Saimon hongoa! Haeu sowini hani Satan puas eliel tohongi lali amuto hatesol na xoxoi namilomuto hani Haeu i tapo. Ie masin wanen peni api laha selai ti apieun. 32 Tuahe nga kamei eliel Haeu ti hualiam lehe namilom i xox tatale tetan. Ape na o towiahu ti lialui woum hani Haeu, huali haxoxoa namili teka kahikahik hani i.”

33 Tuahe Pita ukek, “Xoxoi namilok hani Haeu i kum tapo kalak na laha kalabusi nga ma na telei nga ohoi o.”

34 Jises ukek, “Nga kakane hawane o, imat ti tok mom wawan kokoini ipong tetehu, o putini ka o kum tioi wanen nga uke he toluhu.”

Jises kakak kawatan ti i luluainima

35 Ape Jises kamei tesol kahikahin ukek, “Amuto nameni ti nga talomu amuto ailei puasak, nga hone amuto kum kau hehetekie moni ma kakumuto, ma tin kum ngah hahasea axahe aemuto. Nakon hina waliko amuto tae ti lokon ien?”

Lato pahoi ukek, “Tap.”

36 Jises ukek, “Tuahe aope ie na amuto aile puasak, amuto tunahi kawatan tenen tenen. Aile ape amuto apeas aluawa. 37 Waliko ti Haeu kakawen i sohot hani nga, sikole ape i sohot ti i ukek, ‘Laha aile hani i hanowi tel seilon woun lialun.’” a 

38 Tesol kahikahin ukek, “Amite apeasawen. Hua ngol weluwelun ti hile ie.”

Tuahe Jises ukek, “Ape tapan. Kum kakak waliko tenen ien.”

Jises lotu he Maunt Oliv

Mt 26:36-46; Mk 14:32-42

39 Muhin ien Jises nahih ahuta ti Jerusalem ape i nahih hani tehu Maunt Oliv, masin ti lawe i ailele. Ape tesol kahikahin kahiti i. 40 Taen ti lato tahiawa, i kakane lato ukek, “Amuto lotu petawa lehe totohong kum haputa amuto.”

41 Jises nahih ahewa teik, i lokuha ape i lotu. 42 I ukek, “Tel Tamak Haeu, na lom al, xaxaweniwa tehu lalape kawatan ti lehe i tunahi nga. Tuahe pahak nga usi namilom.” 43 Taen ien tel *engel, spirit solian ti Haeu, sohot hani kapin hakuian. 44 Tian kawat eliel hawane ape i lotu eliel ahe. Mapuen masin tuhui kaka i put haniwa itan.

45 I lotu kewa ape i nahih alia hani kapi tesol kahikahin. I tunahi lato mamatih nake tialato xuhai tatahan. 46 I kamei lato, “Alahan amuto mamatih? Amuto xahatawa ape lotu petawa lehe amuto xoini totohong ti Satan na i tunahi amuto.”

Xotiai Jises

Mt 26:47-56; Mk 14:43-50; Jn 18:3-11

47 Jises kakak tutuen ti Judas hakahitama teka seilon. I tel ti tesol huopanim huhua *kahikahi Jises. I nahih xohiwa ape i asoi taliope Jises. 48 Tuahe Jises ukek, “Alahan o asoi nga hanowi kalu lohun a lehe ape o hangaini nga tel Nati Seilon?”

49 Ti tesol kahikahin paxai tioiwa ka laha tahiama pohiai Jises lato ukek, “Tel masiwi, kaie amite hil pahoi lato? Amite hina ngol weluwelun ti hile.” 50 Ape tel ti kahikahi Jises tai koti haputa taxing tepaun sai manau ti tel unaui tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon.

51 Tuahe Jises ukek, “Kum hilehil.” Ape i aile hasolia aliake taxingi tel seilon.

52 Muhin ien i hone teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, teka masiwi ti teka peteniai Ingi Haeu ma teka masiwi ti Ju liai, i ukek, “Amuto kauma ngol ma pata ti hile hanowi ka nga seilon lengean. 53 Lawe ngain nga hahanau teka seilon leili Ingi Haeu a amuto tai xoti nga. Tuahe ie taun ti Haeu haniwen amuto xotiak. Teik taun kukunun Haeu sowini hani Satan neini amuto aile halialuak.”

Pita ase ka i kum tioi Jises

Mt 26:57-58, 69-75; Mk 14:53-54, 66-72; Jn 18:12-18, 25-27

54 Laha xotiwa Jises ape hakahita i hani tehu ingi Kaiapas, tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon. Pita nahih paxai otioti Jises ti tesol pala xauxaun. 55 Ti lato tahiawa, teka peteniai ingi Kaiapas hahawia tehot ah mate ing ape Pita to hah akati lato. 56 Tel hehin unaui Kaiapas paxai kapitini Pita ape i ukek, “Tel seilon ie tin tel ti tesol kahikahi Jises.”

57 Tuahe Pita ukek, “Oie, nga kum tioi tel seilon ien!”

58 Tai kue tel seilon liai ningahi Pita ape i ukek, “O liai tel ti lato!”

Pita pahoi ukek, “Kumahe, nga tap.”

59 Imuh tel liai kak ulea ukek, “Tel seilon ie liai lawe kapi Jises nake i ti Galili.”

60 Tuahe Pita pahoi ukek, “Oie, waliko ti o kakak kumahe salan.” Ti Pita kakak tutuen tok mom wawan kokoiniwa.

61 Lokon ien wanen Jises xeisa pax sawi hani Pita ape Pita nameni aliake kakai Jises ti i ukek, “Imat ti tok mom wawan kokoini ipong tetehu, o putini ka o kum tioi wanen nga uke he toluhu.” 62 Pita sohot ape i tang tahane hawane.

Jises tu ti sulusulu

Mt 26:59-68; Mk 14:55-65

63 Teka peteniai Jises laha mal soxeni ma xai i. 64 Lato xioti atuhi pulan ape hone i, “Na o *Krais, tilawa tetel i xaxai o!” 65 Lato towi hakila kakain tenen pate lialun hani i.

66 Ti letua teka masiwi tenen tenen ti teka Ju, laha apuha hukuma. Leilolaha tesol masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon ma tesol hanaui nauna ti Moses. Ape laha ati Jises hani mateiwaulaha. 67 Ape teka ti laha ukek, “Kaxi hanima amite na salan o Krais.”

Tuahe i pahoi ukek, “Na nga kaxi hani amuto, amuto kum soh.
68 A na nga kamei amuto nake lahan amuto kum soh nga Krais, amuto kum pahoi nga. 69 Tuahe nga kakane amuto, tai kue nga tel Nati Seilon, nga to he tepaun min manau ti Haeu tel pohen wanen, neiniai seilon kapin.”

70 Laha hatesol kamea, “Na masin ien, nakon o tel Nati Haeu?”

I pahoi ukek, “Puki namilomuto ukek ien.”

71 Ape laha ukek, “Kako kum ngah ulea seilon suluan. Amuto hongoen i ukek i tel Nati Haeu.”

Copyright information for `SSG