a(Hos 10:8)

Luke 23

*Jises tu mate Pailat ma *Herod

Mt 27:1-2, 11-14; Mk 15:1-5; Jn 18:28-40

Muhin ien hatesol masiwi ti tehu apuhain ien, laha tua ape ati Jises hani kapi Pailat, tel ti teka masiwi ti *Rom kiliwakei Judia. Ape laha aile tanomi ngah kakain ti suluan, laha ukek, “Tel seilon ie hahika teka seilon ti amite pahoiai teka masiwi ti Rom laha neneini amite. I hone laha kum hahani *Sisa, tel masiwi tapein ti Rom, moni ti pahan. Ape i ukek i tel masiwi ti teka seilon ma i *Krais, tel Haeu taloma.”

Pailat kamei i, “Nakon o tel masiwi tapein ti teka *Ju?”

Ape Jises pahoi ukek, “Puki o kak ukek ien.”

Ape Pailat hone teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma teka laha apupuha, i ukek, “Nga tai tunah tenen na i pon suluiai tel seilon ie.”

Tuahe laha lungelung eliel ahe ape laha ukek, “I hanau hahalialu hatesol seilon ti Judia. I hutui leili Galili ape i tamus hahanima ie.”

Ti Pailat hong kewak ien, i kamea, “Nakon tel seilon ie i ti Galili?” Ti i tioiwa ka Jises i ti xux ti Herod ngangahati, i talo Jises hani kapi Herod i tin Jerusalem lokon ien.

Herod amuam hawane ti i ningahiwa Jises nake i hongoen axan. Kue hawanewen pahan i paxai. Pahan Jises aile kolawa waliko tenen lalap ti kui poh lehe i paxai. Ape Herod kamei hakila hawane Jises kamekame tuahe i tai kak pahoi na tenen. 10 Teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma *teka hanaui nauna ti Moses tutu ien ape lato eliel hawane suluiai Jises. 11 Aile ape Herod ma tesol unauan ti hile lato soxeni Jises ma lato kak teheni halialu hawane i. Lato puxui i tehu puxux pate solian hanowi ka i tel masiwi ape lato talo aliake i hani kapi Pailat. 12 Kemuk, Herod ma Pailat lalu he wawatak tuahe ngain tehu ien ape lalu lohuloh.

13 Muhin ien Pailat apuhini teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, teka masiwi liai ti teka Ju ma teka tuahe seilon. 14 Ape i hone laha ukek, “Amuto ati hanima nga tel seilon ie, amuto ukek i hahika teka seilon pahoiai nenein ti amite teka masiwi ti Rom. Nga kamei nihehi paxaiwen i he matamuto ape nga tunahi ka kakaiamuto i kum pon suluan. 15 Herod tin i tai tunah tenen waliko lialun na i ailewen, aile ape i talo aliake i hanima kapi kako. Tap tenen waliko tel seilon ie ailewen ti i tapai na telei i. 16 Aile ape nga hani teka unauak ti hile heti i ape hanahi lioi.”

Laha eliel teleiai Jises

Mt 27:15-26; Mk 15:6-15; Jn 19:4-16

17 Leili taun ti *Pasova, tehu angiain lalap ti nameniai ngain ti Haeu waxi aliake teka Ju ti *Igip, saun ti tel masiwi Pailat i ahuti tel ti teka kalabus, tetel ti teka seilon pahalaha. 18 Hatesol seilon laha apupuha kapin laha ausini ukek, “Teleiwa Jises ape oxoxi hanima amite Barabas!” 19 Barabas i kalabus kapi teka seilon tuaun nake lato hil pahoi teka masiwi ti kiliwakei xuxulaha teka Ju. Leili hilehile i telei hina seilon.

20 Pailat pahan i oxoxi Jises, aile ape i kamei ulei teka seilon. 21 Tuahe laha tilol pahoi ukek, “Teleiwa i! Tahi hakeawa i he *kros.”

22 Pailat hone tuhi ulea laha ukek, “Waliko la lialun i ailewen? Nga tai tunah tenen waliko na i ailewen ti i tapai na telei i. Aile ape nga hani teka unauak ti hile heti i ape nga hanahi lioi.”

23 Tuahe laha tilol ausini tatale ka teleiwa Jises. Titilolo ti laha i aile ape Pailat sowini hani laha. 24 Aile ape Pailat usi namilolaha ape i noseni ka telei Jises. 25 I oxoxi hani laha tel pahalaha, tetel i kalabus ti hilehile ma teleiai seilon. Ape i hone teka unauan ti hile tahi hakeai Jises he kros pata.

Lato tahi hakea Jises he kros pata

Mt 27:32-44; Mk 15:21-32; Jn 19:17-27

26 Ti teka unaui Pailat ti hile hakahitawa Jises, lato apatuini tel seilon axan Saimon nahih hahaniwa taon. Ape lato lungei i kau usiai Jises teik kros ti Jises kakau. 27 Kilan wanen seilon nanahima muhi Jises. Leilolaha teka hehin lato tang tatahane i. 28 Jises paxaiwa lato ape i ukek, “Hehin ti Jerusalem, kum tangixi eliliel nga, amuto tangixi elieliwa puki amuto ma natumuto. 29 Ngain i luluainima laha aile halialu Jerusalem ape telao ien amuto ukek teka hehin tap akaik laha amas. Teka hehin lieheh ma teka laha tai hahasu akaik laha amas. 30 Ti lalape kawatan ma moloan, teka seilon hone tesol maunten masin ti tel kuluiai kakai Haeu kakawen, ‘Put tihini teleiwa amite.’ a  31 Ti laha aile halialu nga tel seilon sawisawin, ien masin ka laha lui salo moihin, i kum lua tapo. Tuahe Haeu pamu i axi kawatan hani teka seilon laha kum towiahu ti lialui woulaha. Ien masin salo paxean i lua tapo hawane.”

32 Teka seilon ti hile tin lato ati hetekie hua seilon woulalu pate lialun lehe telei akati Jises. 33 Ti lato tahia haniwa tesol axan “Tetesol tanoman masin kui pati seilon,” teka seilon ti hile tahi hakea Jises he kros pata. Muhin lato tahi hakea huhua liai, tel tepaun manau ape tel sai kalamau ti Jises.

34 Ti Jises patul he kros i ukek, “Tel Tamak Haeu, oxoxiwa teka seilon ie ti kawatan ti tenen saun lialun ie nake laha kum tioi waliko tenen laha ailele.” Ape teka seilon ti hile lato halokeni satu ti upiai tetel i uke tetenen ia ti tesol sose Jises.

35 Teka seilon tu paxapax a teka masiwi ti teka Ju kak soxeni Jises ukek, “I huali teka seilon liai. Na masin salan i Krais, tel Haeu kilami ma taloma, i huali aliakewa i!”

36 Teka seilon ti hile tin lato kak soxeni i. Lato nahih hani kapin ape axi unuman waen wangingian. 37 Ape lato ukek, “Huali aliakewa o na o masiwi tapein ti teka Ju!”

38 Teik kakain ti suluian lato tahi hakea onote patun i kak ukek,“Tel Masiwi Tapein ti teka Ju.”

39 Tel ti huhua seilon laha hakea kapi Jises, i soxeni Jises ukek, “Na o Krais, hualiwa kako.”

40 Ape tel liai tumei i ukek, “Namiloiwa Haeu nake o tin ape o mat. 41 Sawisawin wanen ti laha telei kalu. Kawatan ti kalu uke, i hapono hawane saun ti kalu ailewen tuahe tel seilon ie i tai aile tenen waliko lialun.”

42 Ape i ukek, “Jises, taen o toa Masiwi ti neiniai lawe seilon, tahanema nga.”

43 Jises hone i ukek, “Nga kakane hawane o, taen tetelao o soh akati nga hani *tone Haeu, tesol ti amuamu tap tahi tapoan.”

Matei Jises

Mt 27:45-56; Mk 15:33-41; Jn 19:28-37

44 Ti lape ngain, hatehu xux i tilok ti leili aua toluhu. 45 Tataen ien wanen Haeu lexi teik maia i akeak leili tehu *Ingi Haeu, ti patul haniwa taen itan. 46 Ape Jises tilol eliel ukek, “Tel Tamak Haeu, nga hana nga hani he minam.” I kak kewak ien ape i mat.

47 Tel masiwi ti teka seilon ti hile i namiloi paxai hatesol waliko ti i sosohot ti Jises mat. Ape i sameni Haeu. I ukek, “Salan wanen, tel seilon ie seilon sawisawin, i tai aile tenen na saun lialun.” 48 Kilan seilon laha apupuha ti paxapaxa tin laha paxai tioi ka i seilon sawisawin ape laha alia hani tonalaha hetekie lalape tatahan. 49 Ape teteka laha tioi Jises, laha tu siasia papaxai waliko ti sosohot lokon ien. Leilolaha tesol hehin lato kahitima Jises ti Galili hani Jerusalem.

Tihiniai Jises

Mt 27:57-61; Mk 15:42-47; Jn 19:38-42

50 Ti ien tel seilon sawisawin axan Josep ti tehu taon Arimatea leili Judia. I tel ti teka masiwi ti teka Ju ape i atetengi taun ti Haeu neini lawe seilon. 51 Kalak i tel ti teka masiwi, i kum amuke namil ti lato ailewen teleiai Jises. 52 I nahih hani kapi Pailat ape i kamei na i waxi auni tupui Jises. 53 Ti Pailat sowini haniwa i, Josep ma teka hualian hamosu tupui Jises ape lato puxui talini i teik maia weluwelun. Muhin lato hana i hani leili amal tenen laha tanomi he pot patul ti hepekeun. Tehu amal ien laha tai hahana tupui seilon. 54 Sai ape alohah ti ngain ti apeseniai *Sabat.

55 Tesol hehin ti lato kahitima Jises ti Galili, lato nahih usi tamusuke Josep hani he amal ape lato paxai ti i hana tupui Jises. 56 Muhin ien lato nahih alia ape apeseni sanda lehe lato ahui hani tupuan. Lato tai aile telao ien nake lato hanau telao Sabat usiai nauna ti Moses.

Copyright information for `SSG