a(Isa 40:3-5)

Luke 3

Jon Baptis kaxi *meng solian ti *Jises

Mt 3:1-12; Mk 1:1-8; Jn 1:19-28

Leili ahang 15 ti Taiberius masiwi tapein ti *Rom, Pontius Pailat i masiwi ti Judia, *Herod Antipas i masiwi ti Galili, tel ukalan Pilip i masiwi ti Iturea ma Trakonitis ape Lisanias i masiwi ti Abilene. Anas ma Kaiapas lalu hauhua masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon. Lokon ien Jon tel nati Sakaraia toto he lohong. Haeu hani i kakaian lehe i kaxi ahuti hani teka seilon. Ape Jon nahih hani tesol tesol ti pape kan Jodan. I kaxi hani teka seilon ka laha uke *baptais na laha towiahu ti lialui woulaha hani Haeu lehe i oxoxi laha ti kawatan ti saun lialun ti laha. I seilon tetel Aisaia tel kuluiai kakai Haeu kakaxi ti kuewen, i ukek,

“I titilol he lohong,
‘Towiahua ti lialui woumuto
lehe tel Masiwi neini amuto taen i tahiama!
Towiahu haniwa Haeu ma teheniwa amuto
lehe i kapiti hasolia amuto!
Hasawiwa namilomuto ti hasoliai wasolamuto ma Haeu
hanowi ti laha taneni aweisal suxasuxan
lehe nanahihi soli.
Ape lawe seilon paxai tioi sale Haeu awai laha
ti kawatan ti lialui woulaha.’ ” a 
Ie tiliai kakai Aisaia ti i kak kilami sale Jon.
Ti kilai seilon nahih haniwa kapi Jon lehe i baptaisi laha, i hone teka woinakon pahalaha lehe laha towiahu ti lialui woulaha, “Amuto lehomuto huoka! Aita hone amuto ka amuto salia uke ti kawatan ti na Haeu hani amuto? Ailewa saun tenen ti i kola ka amuto lioiwen saun lialun. Kum ukekek ka amuto salia uke ti kaui kawatan nake amuto nakuama ti *Abraham. Nga kakane amuto, Haeu pon kolitiniai tesol pot ie hani kahi nati Abraham! Haeu apeseniwen tea ngolapung. Pata tenen i kum hua alua, i koti hamahusu ape i towi lui hani leili ah.”

10 Teka seilon kamei i, “Ape amite aile la?”

11 I pahoi laha ukek, “Teka ti amuto na puxuaumuto huohu, tehu haniwa tel na i tap wanen ape na amuto hina an, sei axiwa teka laha hihitol.”

12 Tataen teka seilon ti waxiai moni ti teka *Ju hani teka masiwi ti Rom, tin laha nahima lehe Jon baptaisi laha. Ape laha kamei i, “Tel masiwi, amite aile la lehe amite salia ti kawatan ti Haeu?”

13 I hone lato, “Kum pupuluti teka seilon. Kum waxi hahasea moni lapan ti teka masiwi kilamiwen.”

14 Ape teka seilon ti hile tin laha kamei i, “A amite ape lahan? Amite aile la?” I hone aliake lato, “Kum lulungei seilon waxiai moniulaha. Kum hahamatau laha ka amuto aile halialu laha ma na amuto sului laha na laha kum hani amuto moni. Amukewa lape kahumuto ti amuto kewen.”

15 Jon tioi ka kilan ti teka Ju laha to monomon atengiai *Krais, laha sokok ka i uke tetel Krais Haeu taloma. 16 Ape Jon kakane laha, “Nga baptaisi amuto ani kan tuahe tel i luluainima muhik, taen i baptaisi amuto i hani amuto *Holi Spirit ti kapitiamuto. I pamu masiwian tetak. Masiwiaian ala i kum pon nga unauan. 17 I hiniti seilon masin tel na i hapuasa nuhinuh ti i selai api ti penun. I apuhini api wanen ape i lui xoini penun.” 18 Jon hapuasa kakain tenen tenen ti kaxi haxewai meng solian ti Jises Krais hani teka seilon ape i kak eliel ka laha hong tamaniwa kakai Haeu.

19 Tin i kak nanami Herod tel masiwi ti Galili nake i waxi axoan Herodias, axoi tel ukalan, ma i aile hakilawen saun lialun. 20 Muhin Herod aile ulea tenen saun lialun, i hana Jon hani kalabus.

Jon baptaisi Jises

Mt 3:13-17; Mk 1:9-11

21 Ngain tehu ti Jon baptaisi teka seilon, tin i baptaisi hetekie Jises. Leilon ti Jises lolotu, maun hea. 22 Lokon ien Holi Spirit mos hani kapin hanowi tok pux. Ape tenen kinax wixima ti *tone Haeu i ukek, “O se Natuk pate nga waheni, nga amuke hawane o.”

Teka matahaun ti Jises

Mt 1:1-17

23 Ti Jises hutui ailei puasain tenen Haeu kilamiwen i ailean, ahangun sai 30.

 • Jises nati Josep. Ti Jises he tehu pon ie teka seilon
 • namiloi ukek ka i tel nati Josep.
 • Josep tel nati Heli.
24 
 • Heli nati Matat.
 • Matat nati *Livai.
 • Livai nati Melki.
 • Melki nati Janai.
 • Janai nati Josep.
 • 25 
 • Josep nati Matatias.
 • Matatias nati Amos.
 • Amos nati Nahum.
 • Nahum nati Esli.
 • Esli nati Nagai.
 • 26 
 • Nagai nati Maat.
 • Maat nati Matatias.
 • Matatias nati Semein.
 • Semein nati Josek.
 • Josek nati Joda.
 • 27 
 • Joda nati Joanan.
 • Joanan nati Resa.
 • Resa nati Serubabel.
 • Serubabel nati Sealtiel.
 • Sealtiel nati Neri.
 • 28 
 • Neri nati Melki.
 • Melki nati Adi.
 • Adi nati Kosam.
 • Kosam nati Elmadam.
 • Elmadam nati Er.
 • 29 
 • Er nati *Josua.
 • Josua nati Elieser.
 • Elieser nati Jorim.
 • Jorim nati Matat.
 • Matat nati Livai.
 • 30 
 • Livai nati Simeon.
 • Simeon nati *Juda.
 • Juda nati Josep.
 • Josep nati Jonam.
 • Jonam nati Eliakim.
 • 31 
 • Eliakim nati Melea.
 • Melea nati Mena.
 • Mena nati Matata.
 • Matata nati Natan.
 • Natan nati *David.
 • 32 
 • David nati *Jesi.
 • Jesi nati Obed.
 • Obed nati Boas.
 • Boas nati Salmon.
 • Salmon nati Nason.
 • 33 
 • Nason nati Aminadab.
 • Aminadab nati Ram.
 • Ram nati Hesron.
 • Hesron nati Peres.
 • Peres nati Juda.
 • 34 
 • Juda nati *Jekop.
 • Jekop nati Aisak.
 • Aisak nati Abraham.
 • Abraham nati Tera.
 • Tera nati Nahor.
 • 35 
 • Nahor nati Serug.
 • Serug nati Reu.
 • Reu nati Peleg.
 • Peleg nati Eber.
 • Eber nati Sela.
 • 36 
 • Sela nati Kainan.
 • Kainan nati Arpakad.
 • Arpakad nati Sem.
 • Sem nati *Noa.
 • Noa nati Lamek.
 • 37 
 • Lamek nati Metusela.
 • Metusela nati Enok.
 • Enok nati Jared.
 • Jared nati Mahalalel.
 • Mahalalel nati Kenan.
 • 38  Kenan nati Enos. Enos nati Set. Set nati *Adam ape Adam nati Haeu.
  Copyright information for `SSG