a(Deut 8:3)
b(Deut 6:13)
c(Ps 91:1)
d(Deut 6:16)
e(Isa 61:1-2)

Luke 4

*Satan tohongi haputai *Jises

Mt 4:1-11; Mk 1:12-13

Muhin ti Jises *baptais kewa, i nahih salili tehu kan Jodan. *Holi Spirit hapohea i ape kapiti i hani he lohong. Ti ien Satan tohongi haputaian. Jises tai angiang leili 40 ngain ape pate i hitol.

Satan hone i, “Na o tel Nati Haeu, kolitiniwa tehu pot ie haniwa bret.”

Jises pahoi i ukek, “Kakai Haeu ukek, ‘Seilon ala i hana hatapo namilon hani kakai Haeu kumahe an.’” a 

Satan hakahita i hani patul tehu maunten ape kola hani i hatesol xux ti itan ie lape tehue. Satan kakane i, “Nga hani hatapo o lawe soliai waliko ti hatesol xux ie ma nga hana o masiwi ti laha nake Haeu haniwen he minak ape nga pon haniai tuahe tel na pahak. Lawe waliko ie tetam na masin o lokuha lotui nga.”

Jises kak pahoi i, “Kakai Haeu ukek,

“‘Lotuiwa mewenae Haeu tel Masiwi
ma ailewa mewenae puasan.’” b 
Muhin Satan hakahita Jises hani Jerusalem ape hatuhi i he teik tumi *Ingi Haeu patul wanen. Ape kakane i, “Na o tel Nati Haeu, tit haniwa itan. 10 Pake kakai Haeu i ukek,

“‘Haeu talo teka *engel tetan
ti awaiam ma ngahatiam.
11 Ape lato akeni o he minalato
lehe pot kum hamange o kalak taen aem.’” c 
12 Jises pahoi i ukek, “Tuahe kakai Haeu tin i ukek, ‘Kum totohongi Haeu tel Masiwi tetam.’ ” d 

13 Ti Satan tohongi kewa Jises, i nahih salili i atengi tehu taun solian tetan.

Teka Nasaret watakai kakai Jises

Mt 4:12-17, 13:53-58; Mk 1:14-15, 6:1-6;

14 Jises alia hani Galili hetekie xuhai pohe Holi Spirit. Meng ti sale Jises sawata hani lawe toan ma taon ti Galili. 15 I hanau teka seilon sale Haeu leili *synagog, ing ti apuhai teka *Ju, ape kilan seilon amuke i.

16 Muhin ien Jises tahia hani Nasaret, tehu taon ti i lapale. Telao *Sabat i nahih hani tehu synagog hanowi ti lawe i ailele. I tule lehe i ridai kakai Haeu. 17 Ape laha hani i teik pepai *Aisaia, tel kuluiai kakai Haeu. I holaiwa teik pepa ape i onoteni tesol ti i ukek,

18 “Spirit ti Haeu tel Masiwi i kapik
nake i kilamiwen nga kaxi ahutiai
*meng solian ti Haeu
hani teka laha tae ti usiai aweisali Haeu.
I taloma nga hetekie kakain ka nga ahutiai teka
kalabus ma oxoxiai seilon ti kawatan ti lialui woulaha.
Nga haewia teka pulaxa
ma haxewa seilon ti sale aweisali Haeu.
Nga awai seilon ti teka liai aile halialu laha.
19 Tataen ien teka seilon tioi ka taun ti *Krais i tahiawen
ape Haeu aile kola lape soliaian hani laha.” e 
20 Jises lumini aliake teik pepa. I hani tel hualiai ailei lotu ape i to. Lawe seilon leili synagog paxai kapitini i. 21 I kakane lato, “Teik kakai Haeu amuto hongoen aope ie, i sohot poponowi hawane tetelao.”

22 Teka seilon ien kak amuke i ma sameni soliai kakaian. Tuahe teka ti laha kakak alia puki laha ukek, “I se tetel nati Josep. I sohot ukek ia ka i Krais?”

23 I hone laha, “Nga sixi ka lehe amuto hone nga ukek, ‘Kolawa pohem. Ailewa waliko tenen lalap puki leili tonam masin ti amite hongohong o ailewen leili Kapenaum.’” 24 Jises kak ahe ukek, “Tuahe nga kakane hawane amuto, ti toan liai seilon sameni tel kuluiai kakai Haeu tuahe ti puki tonan wanen laha wiliki i. Ien se masin ti i sohot hani nga.

25 “Salan lokon ti *Elaija tel kuluiai kakai Haeu, kilan hehin ti *Israel axoalaha matewen, pahalaha huhual nake tap akah leili ahang toluhu tewaok ape seilon lialu hahawane ti hitolo leili xux hatexux. 26 Tuahe Haeu tai talo Elaija hualiai teka hehin ien. I talo non hani tel hehin kumahe Ju axoan matewen, i toto Sarepat xohixohin kapi tehu taon lalap axan Saidon. 27 Tin masin lokon ti Elaisa, kilan wanen seilon ti Israel naxe tinulaha lialun, pahalaha huhual tuahe Elaisa tai haewia laha, i haewia non Naman tel kumahe Ju, i ti texux xux Siria.”

28 Ti teka Ju leili tehu synagog hongoa, lolaha lialu hawane. 29 Kakanua laha itini ahuti Jises hani melal ti Nasaret ape hakahita i hani ngixi tehu maunten kokol. Laha namiloi na laha sipeli i hani he sahikek. 30 Tuahe Jises non alia wasole teka kilai seilon ape i nahih salili laha. Tap tel hamangewen i.

Jises xaxaweni *spirit lialun

Mk 1:21-28

31 Muhin ien Jises nahih hani Kapenaum, tehu taon leili Galili. Telao ngain Sabat i hanau teka seilon leili tehu synagog. 32 Pate laha ongake sale kakaian nake masin kakai tel masiwi wanen.

33 Ti leili synagog, tel seilon spirit lialun kapiti hahalialu, i tilol leng ausisini, 34 “Jises ti Nasaret, paham la ti amite? Nakon o ie ti halialuamite? Nga tioi o tel seilon sawisawin Haeu taloma!”

35 Jises tumei spirit lialun ukek, “Minginiwa awam ape ahuta xaxaua ti tel seilon ie!” Spirit lialun towi xoini tel seilon hani itan ti puli lawe seilon tuahe i tai mange. Ape spirit lialun ahuta salili i.

36 Hatesol seilon hong ongake ape laha kakak alia puki laha, “Nakon waliko la tetenen? Masiwian ma pohen i ke nonoma ia ka spirit lialun hong tamani i ape lato ahuta xaxau?” 37 Menge waliko ti Jises ailele sawata hani tesol tesol ti ien.

Jises haewia kilan seilon

Mt 8:14-17; Mk 1:29-34

38 Jises nahih salili synagog ape i nahih hani ingi Saimon. Tini tel axoi Saimon tinun pate ahian ape teka seilon ien kamei eliel Jises haewian. 39 Jises tu pape enepe tel tinun ape i tumei xaxaweni nax. Ti naxe tinun tahawa, tel hehin xahat hahutuia ape i apeseni analato.

40 Ti ape alohah laha hakahita teka hina nax tenen tenen hani kapi Jises. I hana minan patul ti laha tel tel ti haewialaha ape laha ewi. 41 Teka ti laha spirit lialun kapiti hahalialu. Kakai Jises tehue ape spirit lialun ox ahuta titilol, “O tel Nati Haeu!” Jises watakai teka spirit lialun kaxi hani teka seilon ka i Krais, aile ape i halini na lato kaxi.

Jises kaxi meng solian ti Haeu hani teka Ju

Mt 4:23-25; Mk 1:35-39

42 Pate letu Jises nahih salili tehu taon ape i nahih hani tesol ti tap seilon. Teka seilon to upiup i ape ti laha tunahiwa, laha hakongu i ka kum nahih sasalili laha. 43 Tuahe i hone laha, “Meng ti Haeu neini seilon tin nga kaxi hani toan ma taon liai nake Haeu taloma nga ailei teik puasain ien.” 44 Ape i kaxi ahuti tatale kakai Haeu hani teka Ju leili synagog ti Judia.

Copyright information for `SSG