Luke 6

*Jises se Masiwi ti *Sabat

Mt 12:1-14; Mk 2:23-3:6

Telao ngain Sabat Jises nahih kokotiwa tesol kini kon hetekie tesol kahikahin. Ape tesol kahikahin asahi ani huai kon. Teka *Parisi kamei, “Nakon lahan amuto aile saun tenen hahalin ti telao ngain Sabat?”

Jises pahoi lato, “Oheak amuto tai hong xeu waliko ti tel masiwi *David ma tesol lawan aile ti pate lato hitol? I nahih soh hani *Ingi Haeu ape i waxi bret hahalin. Mewenae teka *masiwi ti hukuminiai Haeu ma seilon pon anian. Tuahe i ma tesol lawan ani.” Ape Jises tili kakaian, “Nga *tel Nati Seilon, nga se Masiwi ti Sabat. Nga tel sowini haniai seilon waliko tenen i pon ma na i kum pon laha aile telao ngain Sabat.”

Tehu ngain Sabat liai Jises nahih hani tehu *synagog ape i hanau teka seilon kakai Haeu. Ti ien tel seilon minan tepaun manau maten. *Teka hanaui nauna ti Moses ma teka Parisi laha sasakal aweisal ti suluiai Jises. Aile ape laha paxai otioti na i aile haewia tel seilon lehe laha sului i ti ailei waliko tenen laha hahalini telao Sabat.

Tuahe Jises tioiwen namilolaha ape i hone tel seilon minan maten, “Tua ape nahih hanima mateiwa ie.” Ape tel seilon nahih hani kapin. Jises hone laha, “Nga hina tenen kamekame hani amuto. Nakon saun la ewi na kako aile telao Sabat? Saun ti hasoliai seilon ka halialualaha? Saun ti hualiai seilon ka hamangealaha?”

10 I pax kakalini laha hatesol ape i hone tel seilon, “Hokahiwa minam.” I aile usi ape tepaun minan i ewi. 11 Teka hanaui nauna ti Moses ma teka Parisi lolaha manomano hawane ape laha he kakak alia puki laha sale aile halialui Jises.

Jises kilami huopanim hua *aposel

Mk 3:13-19

12 Lokon ien Jises nahih lotu hani he maunten ape i kakak kapi Haeu ti ipong hatehu. 13 Ti i letule, i tiloi hatesol kahikahin. I kilami huopanim hua ti leilolato ape axai lato aposel. Axalato ie: 14 Saimon tel i axai Pita ma tel ukalan Andru, Jeims, Jon, Pilip, Batolomiu, 15 Matiu, Tomas, Jeims tel nati Alapeus, Saimon tetel axan liai Selot, 16 Judas tel nati Jeims ma Judas Iskariot, tetel seilon imuh i hangaini Jises.

Jises hanau ma haewia teka seilon

Mt 5:1-12

17 Muhin ti Jises ma teka kahikahin mos aliawa he maunten, i tu teke nahonahon ape teka kilai kahikahin ma kilai seilon liai tu kalini i. Teka seilon ien laha ti Judia, Jerusalem ma taon Taia ma Saidon xohixohin peixux. 18 Laha luama hongoi kakaian ma kameiai Jises ti haewiai teka tinun. Teka ti *spirit lialun kapiti hahalialu, i xaxaweni spirit lialun ti leilolaha. 19 Lawe seilon ien tohongi sotiai Jises nake Haeu hapohea i haewiai teka seilon tinun.

Solian ma kawatan ti Haeu hani seilon

20 Jises paxai teka kahikahin ape i kakane laha hatesol,

“Haeu aile hasolia hani teka pahalaha wanen
i neini ma ngahati laha.
21 Haeu aile hasolia hani teka pahalaha isian wanen
usiai namilon. Laha pono ti lawe waliko.
Haeu axi waliko solian hani teka laha toto ti tatahan.
Haeu hasoli laha ape laha amuam ulea.
22 Haeu aile hasolia hani teteka seilon
teka liai watakai hawane,
kak saxuti laha ma hana laha kaliap
nake laha kahikahik wanen.
23 “Amukewa na tenen ien sohot hani amuto ape tautit amuamua nake kahumuto solian Haeu apeseniwen patul leili tonan. Nameniwa ka *teka kuluiai kakai Haeu ti matahaun tin laha kauen kawatan ti teka seilon aile halialu laha.

24 “Tuahe Haeu axi kawatan hani teka pahalaha kum is
i neini ma ngahati laha.
Haeu kum axi laha waliko solian
nake laha ukek laha pono ti lawe waliko ti aope ie.
25 Haeu axi kawatan hani teka pahalaha kum is
usiai namilon. Laha tae ti lawe waliko.
Haeu axi kawatan hani teka namilolaha
mewenae ti hamuamuaialaha.
Imuh laha tunahi tatahan ma tangitangi.
26 Haeu axi kawatan hani teka pahalaha wanen
seilon sameniwa laha.
Ien masin teka woinakon ka kuluiai kakai Haeu
teka seilon ti matahaun sasameni.”

Waheniwa teka laha pahoxai o

Mt 5:43-48, 7:12

27 Jises kak tatale, “Nga kakane amuto teka amuto hongohong nga, waheniwa teka laha pahoxai amuto ma ailewa saun solian hani laha. 28 Kameiwa Haeu axiai waliko solian hani teka laha sai halialu amuto ma kameiwa i hualiai teka laha aile halialu amuto. 29 Na tel seilon aile hani amuto saun tenen pate hahien, kum aile kahui aliliake. Tiliwen i aile tuhi ulea. Na tel seilon waxi lungei tehu puxuaumuto, hani palahiwa i tehu liai. 30 Axiwa laha waliko na laha kamei amuto. Na tel xuina waliko ti amuto, kum lungelung waxi aliakean. 31 Aile haniwa seilon liai masin ti pahamuto laha aile haniwa amuto.

32 “Haeu kum kahui hasolia amuto na amuto waheni mewenae teka seilon ti laha waheni amuto. Kalak teka seilon ti ailei saun lialun, lato waheni teka seilon ti laha waheni lato. 33 A na masin amuto aile saun solian mewenae hani teka laha aile saun solian hani amuto, kalahai lehe Haeu kahui hasolia amuto? Kalak teka seilon ti ailei saun lialun, tin laha ailele tenen ien.

34 “Haeu kum sameni amuto na amuto axi moni mewenae hani teteka ti amuto pon waxi aliakean. Kalak teka seilon ti ailei saun lialun, laha axi kakali moni hani teteka ti i pon hani hahamahuli aliake laha.

35 “Tuahe amuto kewa liai tenen ti laha. Waheniwa teka seilon laha watakai amuto ma ailewa saun solian hani laha. Axiwa seilon moni ape kum amemene lehe laha aliake hani amuto. Na amuto aile ukek ien, i kola ka amuto salan wanen nati Haeu ape Haeu kahui halapa hani amuto. Aile kolawa solian ti amuto haniwa teka laha watakai amuto nake Haeu tin i aile kola soliaian hani teka seilon lialun ma teka laha kum nam waxi soliaian. 36 Kewa amuto aile kola tatahan hani seilon liai hanowiwa tel Tamamuto Haeu.

Kum kak hahalialu woi seilon liai

Mt 7:1-5

37 “Kum kak hahalialu woi seilon liai lehe Haeu kum lengeini halialu amuto. Kum tieni hahalialu seilon liai lehe Haeu kum namiloi ukek ka amuto uke kawatan ti woumuto. Oxoxiwa seilon liai ti kawatan ti lialui woulaha hani amuto lehe Haeu tin i oxoxi amuto ti kawatan ti lialui woumuto. 38 Amuto kewa ongawi lehe Haeu aile hasolia hawane hani amuto. Saun ti amuto aile hani seilon liai tin Haeu aile aliake hani amuto.”

39 Ape Jises kak haxewa hani teka seilon ukek, “Na tel seilon pulaxa ati tel pulaxa liai, ati lalu put hani leili wal. Teka masiwi laha kum usi nauna tetak, laha masin tel seilon pulaxa neneini tel pulaxa liai. Kum hahanowi ti laha. 40 Tap tel seilon xoini tel hanauan. Na masin tel hanauan hanau aluini tel kahikahin, tel kahikahin ien i sohot hanowi tel hanauan.

41 “Na amuto kahikahik, kum hahanowi teka seilon laha kak halialu woi seilon liai a laha kum paxai tioi puki lialui woulaha. Laha masin teka seilon laha ningahi teik masiap kokol he puli tel seilon liai a laha kum paxai tioi teik masiap lalap he puki pulalaha. 42 Amuto kum hone uke tel seilon liai, ‘Hanima nga xaxaweni teik masiap kokol he pulam’ na masin puki amuto teik masiap lalap he pulamuto. Seilon tenen lehomuto huoka! Amuto xaxawenimua teik masiap lalap he pulamuto ape muhin ien amuto paxapax alua ti xaxaweniai teik masiap kokol he puli tel seilon liai.”

Tea pata ma huan

Mt 7:15-20; 12:33-35

43 Jises hanau tatale teka seilon ukek, “Pata tenen solian, huan kumahe lialun. Pata tenen lialun, huan kumahe solian. 44 Amuto paxai tioi pata na amuto paxai huan. Au kum hahuama huai laku ma koila kum hahuama huai maia. 45 Tin masin seilon solian i ahuti kakain solian nake namilon solian. Ape seilon lialun i ahuti kakain lialun nake namilon lialun. Ie se salan wanen nake kakain ti seilon ahuti i ahutama ti namilon.”

Puas usiai kakai Jises

Mt 7:24-29

46 Ape Jises kak tatale ukek, “Kalahai amuto axai nga Masiwi na amuto kum hong tamani kakaiak? 47 Tuahe tel na i hong ma puas usi kakaiak nga kaxi haxewa hani amuto i seilon tetenen. 48 I masin tel seilon i tahiwi hatahulou hepekeun ailan tuhi kukueun ti i atai tehu ingan. Na kanitax som ape wei tehu ingan, i kum manan nake tutuhan xoxoan.

49 “Tuahe tel seilon i hong kakaiak a kum puas usi, i masin tel seilon i atai ingan he hepekeun wakiakin ape kukui ingan waxuexuen. Ti weu wei tehu ingan i tua mahus. Malehe ape lialui mananaian!”

Copyright information for `SSG