a(Mal 3:1)

Luke 7

*Jises haewia tel unaui tel masiwi ti hile ti *Rom

Mt 8:5-13

Ti Jises ahuti hatapoa kakaian haniwa teka seilon, i alia hani tehu taon Kapenaum. Ti ien tel masiwi ti hile ti Rom. Tel unauan tuah pate tinun sikole i mat. Ti tel masiwi hongoa sale puase Jises, i talo teka masiwi ti teka *Ju kameiai Jises ka nahima haewia tel unauan. Lato nahih hani kapi Jises ape kamei eliel i, “Kahitima amite ape hualiwa tel masiwi ti hile nake i tel seilon solian tapai hawane ti o huali. I waheni hawane kako teka Ju ape i hatuhi tehu *synagog hani amite ti Kapenaum.”

Ape Jises nahih kahiti lato. Tuahe imat ti lato tahia, tel masiwi ien talo teka lohun kakanean. Lato hone Jises, “Tel masiwi ukek, ‘O pate masiwi kasia ti na o nahih hanima leili ingak. Aile ape puki nga kum nahima kakaneam. O tua kakawa ape tel unauak i ewi. Nga kak ukek nake tin hina seilon pamu masiwian tetak ma hina seilon ti hile hahitakak. Na nga hone tel, “Nahiwa,” i nahih. Na nga hone tel, “Nahima,” i nahima. Ape na nga talo tel unauak, “Ailewa tetenen,” i aile.’”

Ti Jises hongoa i ongake hawane. I xeisale ape i hone teka seilon kakahiti i, “Nga kakane amuto, ti leili *Israel nga tai tutunah tel seilon i hina namil xoxoan tetak masin tel seilon ti Rom ie.” 10 Teka kaui kakain alia hani ingi tel masiwi ti hile ape lato tunahi ka tel unauan i ewiwen.

Jises hamoiha nati tel hehin axoan matewen

11 Tai kue, Jises ma tesol kahikahin nahih hani tehu taon Nain ape kilan seilon kahitiwa lato. 12 Jises tahia hani aweingi tehu taon onoteni teka seilon kakau tel seilon maten ti tihinian. Tel seilon maten ien i telawe wanen nati tel hehin axoan matewen. Kilan seilon ti tehu taon ien kakahiti tel hehin. 13 Ti Jises tel Masiwi paxaiwa tel hehin, i tahane hawane. Ape kakane i, “Kum tangitang.” 14 Jises nahih soti teik patiu ti tel maten engeeng ape teka seilon kauan laha tu hamalum. Jises ukek, “Tel wawan uluha, xahatale!” 15 Ape tel seilon kemuk maten xahat to. I hutui kakak kapi teka seilon. Ape Jises aliake i hani tel tinan.

16 Teka kilai seilon ongake hetekie mamata ape laha kak sameni Haeu, laha ukek, “Tel kuluiai kakai Haeu pate tuah tahiawen kapi kako! Ie i kola ka Haeu huali kako teka seilon tetan!” 17 Meng ti sale puase Jises sawata hani hatexux Judia ma xux ti xohixohin kapin.

Jises ma Jon Baptis

Mt 11:2-19

18 Teka kahikahi Jon Baptis kaxi hani i lawe waliko ti Jises ailele. Ape Jon hone hua ti lato nahih hani kapin. 19 I talo lalu hani kapi Jises tel Masiwi kameian na i se *Krais, tetel teka Ju to atetengi na Haeu taloma, ka lato atengi tel seilon liai.

20 Ti lalu tahia haniwa kapi Jises, lalu ukek, “Jon Baptis taloma amili kameiam na o se Krais, tetel amite to atetengi na Haeu taloma, ka amite atengi tel seilon liai?”

21 Lokon ien Jises haewia kilan seilon laha hina nax tenen tenen, teka ti *spirit lialun kapiti hahalialu ma teka pulaxa. 22 Ape i pahoi huhua kahikahi Jon i ukek, “Amulu alia honewa Jon waliko ti amulu hongohong ma niningahi. Teka pulaxa laha nahih hanima kapik ape laha paxapax, teka laha kum nanahih ape laha nahih uke, teka hina nax lialun he tinulaha ape laha ewi, teka taxingalaha sutu ape laha hong uke kakain. Teka maten laha moih alia ape teka pahalaha wanen Haeu neini ma ngahati laha, laha hongohong *meng solian ti Haeu. 23 Ape kaxi haniwa Jon ka teka namilolaha xoxoan tutuen tetak, Haeu aile hasolia hani laha.”

24 Muhin ti huhua kahikahi Jon nahiwa, Jises kakane teka seilon sale Jon. I ukek, “Ti amuto nahiwa hongoi kakai Jon ti he lohong, amuto sokok amuto ningahi aita? Tel seilon namilon lawe i sohisohia? 25 Amuto sokok ka amuto ningahi aita? Tel seilon tenen soson pate solian? Kumahe, seilon kum sosoi maia solian he lohong. 26 Nakon amuto sokok ka amuto ningahi tel kuluiai kakai Haeu? Salan wanen, tuahe nga kakane amuto, Jon tel seilon pamu tuah ti tel kuluiai kakai Haeu. 27 Jon i tel seilon Haeu kakaxi leili pepaun. Haeu kakane tel Natun i ukek,

“‘Nga talo tel ahutiai kakaiak imat tetam
ti apeseniai seilon ti sohotuam.’” a 
28 Jises kak ulea ukek, “Nga kakane amuto, puase Jon ti Haeu kilami i ailean se pamu tuah ti puase hatesol seilon liai. Tuahe kalak teka ti pate naun leili teka seilon Haeu neneini, anesoalaha sale nenein ti Haeu pamu lapan ti Jon.”

29 Kilan teka seilon naun, tataen *teka waxiai moni ti teka Ju, ti laha hongoa, laha paxai tioi ka waliko ti Haeu namiloi peleiwen pate sawisawin. Aile ape laha towiahu ti lialui woulaha hani Haeu ape Jon baptaisi laha. 30 Tuahe teka *Parisi ma *teka hanaui nauna ti Moses lato kum nam waxi waliko ti Haeu namiloi peleiwen ti lato. Aile ape lato kum towiahu ti lialui woulato ape Jon tai baptaisi lato.

31 Jises kak ulea ukek, “Kaie nga kolongeni teka seilon ti aope ie ukek ia? Laha masin waliko la? 32 Laha masin teka akaik laha toto ti tone halokoin. Laha tilol ausisini hani teka liai,

“‘Amite pakui pak solian ti salasala hani amuto
tuahe amuto kum amuam.
Amite pakui pak ti tatahan,
tuahe amuto kum tang.’
33 Masin Jon Baptis ti i sohotuma, i kum ang halapa ma i kum un waen ape amuto ukek, ‘Spirit lialun kapiti halialu i.’ 34 Ape ti nga *tel Nati Seilon sohotuma, nga ang ma un waen hanowi teka seilon liai ape amuto ukek, ‘Paxaiwa tel seilon ien! Puhuan wawan ma weli unum. I tin lohi teka seilon ti waxiai moni hani teka masiwi ti Rom ma lohi teka seilon woulaha lialun.’ 35 Tuahe nga kakane amuto, anesoi Haeu ti amili Jon hahanau seilon, i sohot xeu hawane ka salan, na seilon paxai soliai puasamili, tataen ti na kilan seilon aile usi waliko ti amili hahanau laha.”

Tel hehin tihi sanda he ae Jises

Mt 26:6-13; Mk 14:3-9; Jn 12:1-8

36 Tel Parisi axan Saimon ilowi Jises hani tehu angiain. Jises nahih hani leili ingan ape i to ang. 37 Ti tehu taon ien tel hehin ti ailei saun lialun i hong tunahi ka Jises angiang leili ingi Saimon ape i kauma tehu sanda kahun pate lalap ma poun pate solian. 38 Ape i tu tehiti Jises sai aen. I tang ape kani pulan tuh hawaxexa ae Jises. I uke ukun umeni hapaxean ape i to asoasoi aen ma i tihi tehu sanda hani he aen.

39 Ti Saimon ningahiwa, i kakane aliake i, “Tel seilon ie i liai kumahe tel kuluiai kakai Haeu nake i hani lioi tetel hehin soti tinun. Na i tioila ka tel hehin ien weli ailei saun lialun ala i hakonguen.”

40 Jises hone i ukek, “Saimon, nga teik kakain kakaneam.”

Saimon ukek, “Tel masiwi, kakain la?”

41 Ape Jises hutui kaxi hani i tenen meng. I ukek, “Hua seilon lalu hahapuasa moniai tel seilon liai, tel hapuasa moni pate lalap ape tel moni kokol. Taun ti lalu ti ape hamatean. 42 Tuahe tap tel ti lalu pon hamatean ape tel seilon ien oxoxi ati lalu ti kawatan ti lalu. I hone lalu ka lalu kum hahamate moniun. O namiloi ukek ia? Kaie aita ti lalu pamu i amuke tel seilon ien?”

43 Saimon pahoi ukek, “Nga namiloi ukek tetel i uke moni pamu lapan.”

Jises ukek, “Salan wanen.”
44 Jises xeisa paxai tel hehin ape i hone Saimon, “Paxaiwa tel hehin ie. Ti nga tahia hanima leili ingam o tai hani nga kan nuhiai aek, tuahe i nuhi aek kani pulan ape i uke ukun umenian. 45 O tai asoi taliopak ti tengeniak tuahe i asoasoi aek lilian ti nga tahiama. 46 O tai ahui wel hani patuk ti kolakol ka o waxi auni nga tuahe i tihi hani aek tehu sanda kahun pate lalap. 47 Nga kakane hawane o, tel hehin ie waheni hawane nga. Nake ti tetenen, nga oxoxiwen i ti kawatan ti kilan saun lialun i ailewen. Tuahe tel seilon nga oxoxi i ti kawatan ti palaiai saun lialun ti i ailewen, i waheni nga pamu kolean.

48 Ape Jises hone tel hehin, “Nga oxoxiwen o ti kawatan ti lialui woum.”

49 Teka liai laha to angiang kapin laha he kakak alia puki laha, “Nakon i ukek i aita ka i oxoxi seilon ti kawatan ti lialui woulaha? Mewenae Haeu pon.”

50 Ape Jises kakane tel hehin, “Haeu awai o ti kawatan ti lialui woum nake namilom xoxoan tetak. Nahih hawanenewa.”

Copyright information for `SSG