Luke 9

*Jises talo huopanim hua *aposel

Mt 10:1-15; Mk 6:7-13

Jises ilowi apuhini huopanim hua aposel ape i axi lato poh ti xaxaweniai *spirit lialun ma nax tenen tenen ti teka seilon. Ape i talo lato kaxiai meng solian ti Haeu neini seilon ma haewiai teka tinun. I hone lato ukek, “Kum lua hehetekie tenen na soxi. Kum kakau kuaiamuto, moni, kak, an ma sohiai sosomuto. Amuto toa leili ing tetehu na laha waxi auni amuto atengi tataen amuto nahih salili tesol ien. Na teka seilon kum waxi auni amuto ma kum hong amuto, tapahiwa anele aemuto ape nahih saliliwa tesol ien. I kola ukek ka teka seilon ien imuh laha kau kawatan nake laha kum hong kakai Haeu.”

Ape tesol aposel nahih kakaxi *meng solian ti Jises hani toan tewau tewau ma hahaewia teka seilon tinun.

*Herod Antipas tataxini

Mt 14:1-12; Mk 6:14-29

Ti Herod tel masiwi ti Galili hong tunahiwa waliko ti Jises ma tesol aposel ailele, pate i tataxini nake hina seilon ukek ka Jon Baptis moih aliawen.

Teka liai ukek ka *Elaija take aliawen ma teka liai ulea ukek ka tel ti *teka kuluiai kakai Haeu liai ti kuewen moih aliawen.

Herod ukek, “Nga tioi ka Jon Baptis matewen nake nga honewen tel unauak koti xaxaweniai kinawen. Lehe aita ulea tel nga hongohong i ailele tesol waliko lalap?” Ape pahan i paxai Jises.

Jises axi ani seilon akulai 5,000

Mt 14:13-21; Mk 6:30-44; Jn 6:1-14

10 Tesol huopanim huhua aposel tahia aliama ape lato kaxi hani Jises lawe waliko ti lato ailewen. Muhin ien i hakahita lato hani tesol xohixohin ti tehu taon Betsaida lehe mewenae lato. 11 Tuahe kilan seilon laha hongoen tetesol Jises ma tesol aposel lua hahaniwa ape laha kahiti lato. Jises paxai amuke laha. I haewia teka tinun ma hanau teka seilon sale nenein ti Haeu. 12 Ti ape alohah, tesol huopanim huhua aposel nahih hani kapin ape lato kakane i ukek, “Taloa teka seilon hani toan ti palieh lehe laha ngah an ma tone matihuin nake tap toan ie.”

13 Jises hone lato ukek, “Puki amuto axiwa analaha.”

Ape lato ukek, “I kum pon! Toi amite ie tepanimawe bret ma huok xixi. Nakon paham amite towi halapa moni ti kahuiai an ape hani teka kilai seilon ie?”
14 Mongohe teka seilon ien 5,000, tai wexe teka hehin ma akaik.

Jises hone tesol kahikahin ukek, “Hatona seiwa teka seilon hani 50 ti tesol tesol.”
15 Ape hatesol seilon to. 16 Jises waxi tepanim bret ma huok xixi. I pax hani patul ape i kak kemulik hani Haeu ti tesol an. I wiki ape i hani tesol kahikahin sei haniwa lawe seilon. 17 Laha hatesol ang ahoi hawane ape huopanim huohu po moxe an ti tesol *kahikahi Jises apuhiniwa.

Pita tioi ka Jises i Krais

Mt 16:13-20; Mk 8:27-30

18 Ngain tehu Jises lolotu mewenae i ti i kapi tesol kahikahin. I lotu kewa ape i kamei lato, “Kaxi hanima nga, teka seilon laha ukek nga aita?”

19 Lato pahoi i ukek, “Teka ukek o Jon Baptis, teka liai ukek o Elaija ape teka laha ukek ka o tel ti teka kuluiai kakai Haeu liai ti kuewen i moih aliawen.”

20 Ape Jises kamei lato, “A puki amuto? Amuto ukek nga aita?”

Pita pahoi i ukek, “O *Krais, tel Haeu taloma.”

Jises kak kilami matean

Mt 16:21-28; Mk 8:31-9:1

21 Muhin ien Jises hone tesol kahikahin ukek, “Kum kakaxi hani tel na seilon ka nga se Krais.” 22 Tin i kakane lato ukek, “Nga *tel Nati Seilon, nga kau kilan kawatan ma moloan lalap. Ape teka masiwi ti teka *Ju, teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma *teka hanaui nauna ti Moses, laha watakai hawane nga. Laha telei nga tuahe muhi ngain toluhu nga xahat alia.”

23 Ape Jises kakane hatesol seilon ien ukek, “Na seilon pahan sohot kahikahik, laha kum namiloi wawaxi mewenae laha. Laha kaua kawatan masin ti nga kakau. Ien i kola ka laha kahikahik wanen. 24 Seilon teka namilolaha mewenae hasoliai tonalaha ti itan ie, laha kum tunahi tonain kapi Haeu. Tuahe teka na laha hana tonalaha hahitake nenein ti Haeu nake nga, laha tunahi *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. 25 Na tel seilon hapono hatapo i waliko ti itan ie tuahe i lioi tonain kapi Haeu, solian la i uke? Tap. Tap tenen waliko kahui uke tonain kapi Haeu. 26 Na tel seilon hiena puluhini nga ma kakaiak, nga tel Nati Seilon tin nga hiena puluhini i taen ti nga alia hetekiema poh ma xewai tel Tamak Haeu ma tesol *engel, spirit solian tetan. 27 Nga kaxi hawane hani amuto, teka ti amuto ie, imat ti amuto mat amuto ningahi Haeu i neini seilon.”

Tanome Jises sohia hawane

Mt 17:1-13; Mk 9:2-10

28 Muhi puasain tehu kewa, Jises hakahita tolu kahikahin Pita, Jeims ma Jon hani he tehu maunten patul lehe lato lotu. 29 Ti Jises kakak kapi tel Taman Haeu, kawan sohia ma tehu puxuaun i xeu papaxaxu hawane. 30 *Moses ma Elaija take hahutuia hani kapi lato. Puxuaulalu tin xeu papaxaxu hawane. 31 Ape lalu kakak kapi Jises sale matean leili Jerusalem ti i hapoponowi namili tel Taman Haeu.

32 Pita ma huhua tuaun matih luhuen. Ti lato haiwa, lato ningahi xewai kamai Jises hetekie Moses ma Elaija. 33 Ti lehe lalu salili Jises, Pita kak ukek, “Tel masiwi, pate ewi ti kako ie. Amite atai toluhu houha, tehu tetam, tehu ti Moses ma tehu ti Elaija.” I kak ukek ien nake i ongake hawane ape i kum tioi tenen na i kak.

34 Lokon ti Pita kakak tutuen, teik maun man atuhi lato ape tolu kahikahi Jises lato mamata hawane.

35 Ape kakai Haeu i ahuma he maun ien i ukek, “Tetel se Natuk, tel nga kilamiwen. Hong usiwa kakaian.” 36 Ti Haeu kak kewa, lato ningahi mewenae Jises tutu. Tolu kahikahin kum kaxi hanimu tel na seilon waliko ti lato ningahiwen.

Jises haewia tel akaik spirit lialun kapiti hahalialu

Mt 17:14-21; Mk 9:14-29

37 Ngain liai tehu, Jises ma tolu kahikahin nahih mosulih he tehu maunten. Kilan wanen seilon apuha hani kapi Jises. 38 Tel ti laha tiloa, “Tel masiwi, nga kamei eliel o tahanema tel natuk wawan, natuk se telawe ien! 39 Lawe na spirit lialun soh haniwa tel natuk, i haxexe hangaxangaxa ape pok sal he awan. Spirit lialun ien lawe i to aile hahalialu tel natuk. 40 Nga kamei eliel hawane tesol kahikahim ti xaxaweniai spirit lialun ien tuahe lato kum pon.”

41 Jises hone laha hatesol ukek, “Amuto teka seilon ti aope ie, tap namil xoxoan ti Haeu ma woumuto pate lialun! Nga hanau kueiniwen amuto. Kaie kuehuan ia pahamuto nga to kapimuto lehe namilomuto i xox tetak? Ati hanima nga tel akaik!”

42 Ti tel akaik nahih xohi haniwa kapi Jises, spirit lialun aile haputa hahaxexe i. Tuahe Jises usi xaxaweni spirit lialun ien ape i haewia tel akaik. Muhin ien i aliake tel akaik hani tel taman. 43 Ape teka seilon paxai ongaini hawane pohe Haeu.

Jises kak ulea sale matean

Mt 17:22-23; Mk 9:30-32

Ti teka seilon ongangake tutuen lawe waliko ti Jises ailewen, Jises hone tesol kahikahin ukek,
44 “Hong konginiwa! Nga tel Nati Seilon, laha hangaini hani he mini teka seilon laha watakai hawane nga.” 45 Tuahe tesol kahikahin kum xeu waliko ti i kakak. Haeu tai haxewa hani lato salangawe kakain ien. Lato mamata kameiai Jises waliko tetenen.

Aita tel pate tuah?

Mt 18:1-6; Mk 9:33-37

46 Tesol kahikahi Jises he hapatapat aita tel pamu tuah ti lato. 47 Jises tioi waliko ti lato nanamiloi ape i waxi hatuhi tel akaik hani papan. 48 I ukek, “Tel na i waxi auni akaik masin ie nake nga, se i aunini nga. Ape tel i waxi auni nga, i waheni tel Tamak Haeu, tetel i taloma nga. Tel na i teheni i ape i huali seilon liai, tel seilon ien Haeu namiloi ukek ka i pate tuah.”

Seilon tepaun ti Jises

Mk 9:38-41

49 Jon tel kahikahi Jises kakane i, “Tel masiwi, amite ningahi tel seilon i xaxaweni spirit lialun hahitake axam. Tuahe i kumahe tel ti kako ape amite honewen i ka kum ailele.”

50 Jises ukek, “Kum hahalini i nake tel na i kum pahoxai kako ti pupuasakako, i tepaun ti kako.”

Teka *Samaria kum waxi auni Jises

51 Pate ape i xohiwen ti Haeu waxi aliake Jises hani tonan. Aile ape namili Jises i xox ka i lua hani Jerusalem. 52 I talo teka seilon nahiwa imat tetan hani tewau toan ti Samaria, apeseniai lawe waliko pake i ma tesol kahikahin tahiawa. 53 Tuahe teka seilon ti tewau toan ien, laha kum waxi auni Jises ma tesol kahikahin nake laha tioi ka lato nahih hahaniwa Jerusalem. Teka Samaria laha watakai na teka Ju lotu leili Jerusalem. 54 Ti hua kahikahin Jeims ma Jon paxaiwa woulaha, lalu ukek, “Tel masiwi, nakon o waheni na amili kamei Haeu hamosulih ah ti tonan lehe i lui laha?” 55 Tuahe Jises kahiloloi lalu. 56 Ape Jises ma tesol kahikahin nahih hani tewau toan liai.

Sale kahitiai Jises

Mt 8:19-22

57 Lokon ti Jises ma tesol kahikahin nanahiwa he aweisal, tel seilon hone Jises, “Tesol tesol na o nahih, nga kahiti o. Nga lawe kahikahim.”

58 Tuahe Jises hone i, “Sinen hina walun ma manixux hina ingan, tuahe nga tel Nati Seilon, tap tuahe tesol na tone hanawaiak.”

59 Ape i hone tel seilon liai, “Kahitima nga. Pahak o kahikahik.”

Tuahe tel seilon ien hone i, “Tel masiwi, nga aunimu tel tamak lehe na i matewa nga tihini.”

60 Jises ukek, “Teka seilon kumahe ti Haeu laha masin seilon maten. Tiliwen teka ien tihiniai teka maten. Tuahe o nahih kaxi sawateniwa meng solian ti Haeu neini seilon.”

61 Tel seilon liai ukek, “Tel masiwi, pahak nga kahikahim tuahe imat nga to tapeinimu tesol akikik.”

62 Tuahe Jises hone aliake i, “Tel na i kum aile matuhini puase Haeu, liai i kum tapai ailei tenen puasain ien ma kaxi sawateniai meng solian ti Haeu neini seilon.”

Copyright information for `SSG