a(Isa 40:3)

Mark 1

Jon Baptis apeseni aweisal ti sohotui tel Masiwi

Mt 3:1-12; Lk 3:1-18; Jn 1:19-28

Hutuiai *meng solian ti *Jises Krais tel Nati Haeu. Leili pepai *Aisaia, Haeu kakane tel Natun ukek,

“Nga talo tel ahutiai kakaiak imat tetam
ti apeseniai seilon ti sohotuam.
I titilol he lohong,
‘Towiahua ti lialui woumuto
lehe tel Masiwi neini amuto taen i tahiama.’” a 
Ape salan, ti Jon Baptis tahia haniwa he lohong, i hone teka seilon nahima lehe i baptaisi laha. Teteka laha uke *baptais, i kola ka laha towiahuen ti lialui woulaha hani Haeu lehe i oxoxi laha ti kawatan ti saun lialun. Lokon ien kilan wanen seilon ti Jerusalem ma ti Judia laha nahih hong kakai Jon. Teteka seilon laha kaxi ahuti lialui woulaha, Jon baptaisi laha leili tehu kan Jodan. Jon, soson ma puxuaun tuahe uli kamel, teik tahan tin tuahe uli manihuh a anan kukunalel ma xuni awe nini. I kakane teka seilon ukek, “Tetel i luluainima muhik i pamu masiwian tetak. Masiwiaian ala i kum pon nga unauan. Nga baptaisi amuto ani kan tuahe taen i baptaisi amuto, i hani amuto *Holi Spirit ti kapitiamuto.”

Jon baptaisi Jises

Mt 3:13-4:11; Lk 3:21-22; 4:1-13

Lokon ien Jises nahima Nasaret, tehu taon ti Galili ape Jon baptaisi i he tehu kan Jodan. 10 Ti Jises xaheale, i ningahi maun hea ape Holi Spirit mos hani kapin hanowi tok pux. 11 Ape tenen kinax wixima ti *tone Haeu i ukek, “O se Natuk pate nga waheni, nga amuke hawane o.”

12 Taen ien wanen Holi Spirit kapiti hulutini Jises hani he lohong. 13 40 ngain Jises he lohong kapi teka manihuh lengean ape *Satan tohongi haputaian. Ti ien teka *engel, spirit solian ti Haeu, mosulih ape ngahati i.

Jises tike waxaini hinalo seilon hani kahikahin

Mt 4:12-22; Lk 4:14-15, 5:1-11

14 Muhin ti *Herod Antipas hanawa Jon leili kalabus, Jises nahih hani Galili ape i kaxi ahuti tenen meng solian ti Haeu. 15 I ukek, “Taun ti nenein ti Haeu ape i xohiwen. Towiahua ti saun lialun ti amuto ape hong sohoa tenen meng solian ie!”

16 Ti Jises nanahih peixux ti Galili, i ningahi hua seilon ti tikei xixi, Saimon ma tel ukalan Andru. Lalu totowi upen puliai xixi. 17 Jises hone lalu, “Kahitima nga ape nga hanau amulu sale tike waxainiai seilon hani kahikahik.” 18 Taen ien wanen lalu hana lioi upen ape kahiti i.

19 Jises tai nahih xau ape i ningahi hahutalin Jeims ma Jon, nati Sebedi. Lalu xoxoi upen leili koap. 20 Jises hone lalu kahitian. Lalu nahih salili tel tamalalu ma teka seilon laha pupuas ti lato ape lalu nahih usi Jises.

Jises xaxaweni spirit lialun

Lk 4:31-37

21 Jises ma tesol kahikahin nahih hani tehu taon Kapenaum. Telao *Sabat, i nahih hani leili *synagog, tehu ing ti apuhai teka *Ju, ape i hanau teka seilon. 22 Ti teka seilon hongoa pate laha ongake sale kakaian nake i kumahe masin *teka hanaui nauna ti Moses. Kakaian masin ka i tel pamu masiwian ti lato.

23 Lokon ien, tel seilon spirit lialun kapiti hahalialu, i tilol ausisini leili synagog. 24 I ukek, “Jises ti Nasaret, paham la ti amite? Nakon o ie ti halialuamite? Nga tioi o tel seilon sawisawin Haeu taloma!”

25 Jises tumei spirit lialun ukek, “Minginiwa awam ape ahuta xaxaua ti tel seilon ie!” 26 Spirit lialun haxexe eliel tel seilon ti i ahuta ape i ausini eliel hawane.

27 Teka seilon ongake hawane ape he kakak alia laha, “Nakon waliko la tetenen? Tetel seilon ie i ahuti kakain tenen haun. Kakaian masin tel seilon masiwi wanen. I tumei spirit lialun ape laha hong usi kakaian!” 28 Ape axe Jises i sawata leili Galili hatexux.

Jises haewia kilan seilon

Mt 8:14-17; Lk 4:38-41

29 Ti Jises ma tesol kahikahin sohotua leili synagog, i hetekie Jeims ma Jon lato nahih sawi hani ingi Saimon ma Andru. 30 Tini tel axoi Saimon tinun. I engeeng he sau, tinun pate ahian. Ape laha kaxi hani Jises. 31 I nahih haniwa kapi tel hehin, i akeni minan ape xahateni. Kiliwan wanen tinun xo ewiwa ape i apeseni analato.

32 Ti al loloa, laha hakahita hani Jises kilan seilon tinun ma teka ti spirit lialun kapiti hahalialu. 33 Kilan wanen seilon ti Kapenaum apuha hanima mate ing. 34 Jises haewia kilan teka tinun ti nax tenen tenen ma i xaxaweni kilan spirit lialun leili teka seilon. Teka spirit lialun tioi ka Jises se Nati Haeu, aile ape i halini na lato kaxi.

Jises kaxi meng solian leili Galili

Mt 4:23-25; Lk 4:42-44

35 Pate letu ti teik tilokoan tutuen, Jises xahat nahih ahuta ti taon hani tesol ti tap seilon ape i kakak kapi tel Taman Haeu. 36 Saimon ma tesol tuaun nahih upia i. 37 Ti lato tunahiwa, lato ukek, “Lawe seilon upiup o!”

38 Jises kak pahoi lato ukek, “Kako tin hina kane toan liai lehe nga kaxi ulei meng solian ti Haeu. Pake nga ie ti ailei teik puasain ien.” 39 Ape Jises nahih kakalini Galili ti kaxi ahutiai kakai Haeu leili synagog ma i xaxaweni spirit lialun leili kilan seilon.

Jises haewia tel seilon naxe tinun hakaliape i

Mt 8:1-4; Lk 5:12-16

40 Telao tel seilon hina nax lialun he tinun nahih hani kapi Jises ape i lokuha hani kapi aen. I kamei eliel Jises ukek, “Na o waheni, xaxaweniwa naxe tinuk lehe nga hau alia!”

41 Jises xuhai tatahan. I tulini aka soti tel seilon ape i ukek, “Nga waheni, ewiwa ma haua!” 42 Kiliwan wanen naxe tinun tapo ape i ewi.

43 Jises kakane eliel i ukek, 44 “Kum kaxi hahani teka seilon liai. Nahih sawi haniwa kapi tel *masiwi ti hukuminiai Haeu ma seilon lehe i paxai kalisi tinum. Kau hetekiewa huok manixux ti haniai Haeu masin ti *Moses kakawen. Ien kola haniai teka seilon ka o ewiwen ape pon o hukuma hani kapi laha.” 45 Tuahe ti tel seilon nahiwa, i kaxi sawateni ka tinun ape i ewiwen. Aile ape Jises kum nahih hani taon ti leili seilon kilan. I tua nanahih melal ti taon tuahe seilon nahih tatale hani kapin.

Copyright information for `SSG