a(Gen 1:27)
b(Gen 2:24)
c(Exod 20:12-16)

Mark 10

Nakon ewi na seilon lioi axoan?

Mt 19:1-12; Lk 16:18

Imuh *Jises nahih salili Kapenaum ape i nahih hani texux xux Judia. I kolia hani pape kan Jodan. Kilan seilon nahih apuha hani kapin ape i hanau laha kakai Haeu hanowi ti lawe i to ailele.

Teka *Parisi nahih hani kapi Jises ape kamei tohongi i ukek, “Nakon ewi na tel wawan lioi tel axoan?”

Jises kamei lato, “*Moses kakane amuto waliko la?”

Lato ukek, “Moses kakawen ka ewi na tel wawan tai teik kakain ti sale lioiai tel axoan.”

Jises hone lato, “Moses ukek ewi nake hanauamuto pate ailan. Tuahe ti uli tanomiai tehu pon ie, Haeu ‘tanomi wawan hetekie hehin.’ a  ‘Aile ape tel wawan i salili tel taman ma tinan ape i hukuma hani kapi tel axoan. Lalu sohot hanowi seilon tel.’ b  Lalu ape kumahe hua, lalu masin ka telawe. Aile ape waliko ti na Haeu hukumini, seilon kum seselai.”

10 Ti lato nahih alia haniwa leili ing, tesol kahikahin kamei Jises sale teik kakain i kakak. 11 I kak pahoi lato ukek, “Na tel wawan i lioi tel axoan ape i waxi axoan tel hehin liai, i ailewen saun lialun ti wawan hehin. 12 Tin masin na tel hehin i lioi tel axoan ape i waxi axoan tel wawan liai, tin i ailewen saun lialun ti wawan hehin.”

Jises lotu huali akaik kokol

Mt 19:13-15; Lk 18:15-17

13 Telao teka seilon hakahita teka akaik kokol hani kapi Jises lehe i lotu huali lato tuahe tesol kahikahin kahiloloi laha. 14 Ti Jises paxaiwa, lon i lialu ape i hone tesol kahikahin, “Tiliwen teka akaik nahih hani kapik, kum talo xaaxaweni lato. Teteka seilon laha sohot hanowi teka akaik ie, Haeu neini aweisalulaha. 15 Nga kakane hawane amuto, Haeu neini mewenae teteka laha hana xoxoi namilolaha hani i masin teka akaik laha hana xoxoi namilolaha hani tamalaha ma tinalaha.” 16 I akeni aumi akaik tel tel ape i hana minan patul ti lato ti lotu hualialato.

Tel seilon uluha kilan soxi

Mt 19:16-30; Lk 18:18-30

17 Ti Jises hutui i nahih, tel seilon kiliwama ape i put lokuha hani itan kapi ae Jises, i ukek, “Tel masiwi solian, nga aile la lehe nga uke *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan?”

18 Jises kamei i, “Nake lahan o ukek nga solian? Na masin o ukek nga solian, namiloi paxaiwa nake mewenae Haeu solian. 19 O tioi nauna tetan: ‘Kum tetelei seilon, kum ailele saun lialun ti wawan hehin, kum xuuxuina, kum kau puputini kakain, kum aile pipisi seilon liai ma hongoa kakai tamam tinam ape aile hasolia haniwa lalu.’” c 

20 Tel seilon ukek, “Tel masiwi, nga usi hahatapo tesol nauna ien lilian ti nga akaik.”

21 Jises paxai tioi namili tel seilon ien. Ape hetekie tatahan i ukek, “O tai aile teik waliko. Nahih hangainiwa hatesol soxiam ape haniwa teka seilon tap soxi lehe imuh o uke kahum ti *tone Haeu. Ape o nahih kahitima nga lehe o sohot kahikahik.”

22 Ti tel seilon hongoa kakai Jises, tian kawat hawane ape i nahih alia hetekie tatahan nake soxian pate kilan.

23 Jises paxai aliake tesol kahikahin ape i kakane lato, “Seilon tenen kilan soxi, pate ailan wanen ti usiai aweisal ti Haeu neneini!”

24 Tesol kahikahin ongaini hawane kakaian. Tuahe Jises kak tuhi ulea, “Tesol natuk, pate ailan wanen ti seilon tenen laha hana soxi mateiwa ti laha ti usiai aweisal ti Haeu neneini. 25 Kumahe malimun ti tok kamel na i soh non he tewau aweing laha axai nil ti sawitiai maia. Tuahe pamu ailaian ti seilon tenen kilan soxi ti usiai aweisal ti Haeu neneini.”

26 Tesol kahikahin pate lato hong ongaini hawane. Lato he kakak puki lato, “Lehe ape aita pon?”

27 Jises paxai lato ape i ukek, “Ti mewenae kui seilon i kum pon. Tuahe hetekie huhual ti Haeu, lawe waliko i pon.”

28 Pita ukek, “Kaien amite pon nake amite saliliwen lawe waliko ape amite nahih usiusi o.”

29 Jises hone lato, “Nga kakane hawane amuto. Tel na i salili tonan, ukalan, tuan, tinan, taman, natun ma na soxian nake ti usiai kakai Haeu, i uke waliko pamu kilaian. 30 Ti aope ie, i kilan ukalan, tuan, tinan, akaik, soxi ma na tonan. Tuahe tin i tunahi kawatan ma moloan. Ape ngain ti luluainima, i uke tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. 31 Tuahe kilan teka axalaha lalap ti aope ie, Haeu paxai ukek laha seilon tenen tap axalaha ape seilon ti tap axalaha ti aope ie, Haeu paxai ukek laha seilon tenen axalaha lalap.”

Jises kakak ulea sale matean

Mt 20:17-19; Lk 18:31-34

32 Jises ma tesol kahikahin nahih hahaniwa Jerusalem. Jises nanahiwa imat. Tesol kahikahin ilameni ox tuhi lato. Teteka laha nahih usiusi lato, laha mamata waliko tetenen na i sohot Jerusalem. Jises waxi selai tesol huopanim huhua kahikahin hani tesol mewenae lato ape i kaxi hani lato waliko tetenen na i sohot hani i. 33 Jises hone lato ukek, “Kako ape nahih hahaniwa Jerusalem. Ti ien, nga *tel Nati Seilon, laha hangaini nga hani mini teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma *teka hanaui nauna ti Moses. Lato noseni teleiak ape lato hangaini nga hani mini teka seilon ti *Rom. 34 Laha soxeni, pukeini, heti ma telei nga tuahe muhi ngain toluhu nga xahat alia.”

Katekate ti Jeims ma Jon

Mt 20:20-28

35 Muhin ien Jeims ma Jon, hua nati Sebedi, nahih hani kapi Jises. Lalu ukek, “Tel masiwi, pahamili o aile hanima amili teik waliko.”

36 Jises kamei lalu, “Waliko la pahamulu nga aile hani amulu?”

37 Lalu hone Jises, “Tataen o sohotua tel Masiwi ti neiniai hatesol seilon, pahamili o hatonama amili kapim, tel tepaun manau, tel tepaun kalamau lehe tin amili sohot masiwi ti neiniai seilon.”

38 Jises ukek, “Amulu kum tioi waliko tetenen amulu kakamei. Nakon amulu lang pahoi uke laman ti ape nga lang pahoi? Nakon amulu pon kaui kawatan ti nga kau kalak na amulu mat?”

39 Lalu pahoi ukek, “Amili pon.” Jises hone lalu, “Salan imuh amulu lang pahoi laman ti nga lang pahoi. 40 Tuahe kumahe nga tetel kilamiai seilon ti tone minak manau ma na kalamau ti neiniai seilon. Tonain ien Haeu hani teka i kilamiwen.”

41 Ti tesol huopanim kahikahin liai hongoa, lolato lialu ti Jeims ma Jon. 42 Jises apuhini lato hatesol ape i ukek, “Amuto tioi ka kewi teka masiwi ti he tehu pon ie lato neini halialu teka seilon hahitakalato ape lato lungei laha ka tua hongoa lato. 43 Tuahe kumahe pahak i sohot ukek ien leilomuto. Na tel ti amuto pahan ax lalap, i kola hawanewa ka i tel ti hualiai seilon. 44 Tin masin na tel ti amuto pahan i sohot seilon tuah, i kewa unauamuto hatesol. 45 Tataen nga tel Nati Seilon, kumahe nga toma lehe seilon to unauak, nga toma unaualaha. Ape nga mat ti ukei kahi lialui woi seilon.”

Jises haewia Batimeus tel seilon pulaxa

Mt 20:29-34; Lk 18:35-43

46 Ti lato nahih sasaliliwa Jeriko hani Jerusalem, Jises ma tesol kahikahin hetekie kilai seilon, lato apatuini tel seilon pulaxa axan Batimeus, nati Timeus. Lawe i toto ngixi aweisal kameiai huhual. 47 Ti i hongoa ka Jises ti Nasaret ien, i tilol, “Jises, tel kahi nati *David, tahanema nga!”

48 Kilan seilon tumei i ka minginiwa awan. Tuahe i tilol eliel ahe, “Tel kahi nati David, tahanema nga!”

49 Jises tu hamalum ape i ukek, “Taloma i.”

Ape laha tilol hone tel seilon pulaxa, “Amuamua! Tua! Jises titiloi o!”
50 Amuamui Batimeus i hana lioi tehu atuhiai puxuaun, i tit tu ape i nahih hani kapi Jises.

51 Jises kamei i, “Paham nga aile hani o waliko la?”

Tel pulaxa ukek, “Tel masiwi, pahak o haewiama pulak.”

52 Jises hone i, “Nahiwa, xoxoi namilom ti Haeu aile haewiawen o.” Tataen ien wanen, pulan ewi ape i nahih kahiti Jises.

Copyright information for `SSG