a(Ps 118:25-26, 148:1)
b(Isa 56:7)
c(Jer 7:11)

Mark 11

*Jises soh hani Jerusalem

Mt 21:1-11; Lk 19:28-44; Jn 12:12-19

Jises ma tesol kahikahin nahih hani huowau toan Betfage ma Betani, pape tehu Maunt Oliv, xohixohin Jerusalem. I kilami hua ti lato ti ailei tenen puasain. I hone lalu ukek, “Nahih haniwa tewau toan mateiwaukako. Na amulu tahiawa, amulu tunahi tok donki uluha xinotan ien. Tap tel seilon kikiliwakewen i. Upatiwa ape hakahitama. Na tel seilon kamei amulu, ‘Kalahai amulu upati tok donki?’ honewa i, ‘Tel Masiwi pahan pake i atoheni aliake koseni.’”

Ti lalu nahiwa, lalu tunahi tok donki tutu pape aweisal, xinotan he kukui ing. Ti lalu upapati, teka seilon ien kamei lalu, “Kalahai amulu upati?” Lalu kakane laha hanowi ti Jises hohone lalu ape laha sowini hani lalu waxiai tok donki. Lalu hakahita tok donki hani kapi Jises ape lalu axaheni puxuaulalu he tehiton. Jises to patul ape tok donki kiliwake i.

Kilan seilon axaheni puxuaulaha he aweisal ti i luluainiwa. Ape teka liai axaheni kai hatoh ti laha kotima he kin. Teka seilon nanahiwa mateiwai Jises ma teka nanahima muhin, hatesol tilol ausisini ukek,

“Kako haxawawa axe Haeu.
Kako amukewa tel kahi nati *David,
tel i nahih hehetekiema poh ma solian ti Haeu!
10 Tel seilon ie lehe i neini kako
masin ti tel masiwi David neiniwen!
Kako sameniwa Haeu tel pohen tapein!” a 
11 Ti Jises tahiawa Jerusalem, i nahih soh hani tehu *Ingi Haeu. I paxai kalini hatapo lawe waliko ape i nahih ahuta alia hani Betani hetekie huopanim huhua kahikahin nake pate ape alohah.

Jises usi xaxaweni teka laha hangaini soxi mate Ingi Haeu

Mt 21:12-17; Lk 19:45-48

12 Ngain liai telao ti lato nahih sasaliliwa Betani, Jises ilameni ka i hitol. 13 Ti i pax haniwa mateiwa, i ningahi tea pata axan fig hina kaun. I nahih paxai na hina huan. Ti i tahiawa i tunahi ka tap huan, mewenae kaun nake kumahe taun ti huai fig. 14 Ape i kakane tea pata ukek, “Tap o po hua ulea.” Tesol kahikahin hongoen kakain ti i kakawa.

15 Ti lato tahiawa Jerusalem, lato nahih hani mate Ingi Haeu. Kilan seilon hahangaini soxi ma manihuh ien. Hangainiai waliko ti laha pate lialun. Ti Jises ningahiwa, i usi xaxaweni laha. I aka suoteni sau ti sohiai moni ma sau ti teka seilon laha hahangaini pux. 16 I halini teka seilon kau koti mate Ingi Haeu soxi ti hangaini. 17 Ape i kakane nau laha, “Kakai Haeu ukek,

“‘Tehu ingak ing ti lotu ti lawe seilon.’” b 
Ape Jises ukek, “Tuahe amuto aile hanowi ka ing ti tone munai teka xuxuina.” c 

18 Teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma *teka hanaui nauna ti Moses, lato hongoa waliko ti Jises ailewen ape lato upiup aweisal ti teleian. Lato mamata i nake kilan seilon sameni waliko ti i hahanau laha.

19 Ti ape alohah, Jises ma tesol kahikahin nahih ahuta ti Jerusalem.

Sale matei tea pata fig

Mt 21:18-22

20 Pate letu ti liai telao, ti lato tau nanahih aweisal, lato ningahi ulea tea pata axan fig. I ape maten, mat tamus haniwen taen puolan. 21 Pita nameni aliake kakai Jises ape i ukek, “Tel masiwi, paxaiwa! Tea pata ti o kakane ka i kum huhua ape i matewen! Alahan pate i mat kosea?”

22 Jises hone lato ukek, “Haxoxoa namilomuto ti Haeu! 23 Nga kaxi hawane hani amuto, na tel seilon hina namil xoxoan, tap kakapax, ape i kakane tehu maunten ie, ‘Hutawa ie ape towia haniwa itax,’ hoi liai i sohot. 24 Nga kakane hawane amuto, na amuto kamei Haeu tenen na waliko ape amuto soh hawane ka Haeu hani amuto, amuto uke tetenen ti amuto kamekam. 25 Ti na amuto lotu, hasawimua lialui lomuto ti seilon liai lehe tel Tamamuto Haeu i oxoxi amuto ti kawatan ti saun lialun ti amuto. 26 Tuahe na amuto kum hasawi lialui lomuto ti seilon liai, tel Tamamuto Haeu kum oxoxi amuto ti kawatan ti saun lialun ti amuto.

Aita sowini hani Jises puasain ti i ailele?

Mt 21:23-27; Lk 20:1-8

27 Muhin ien lato ape alia haniwen Jerusalem. Ti Jises tau nanahih mate Ingi Haeu, teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, teka hanaui nauna ti Moses ma teka masiwi liai ti teka *Ju, lato nahih hani kapin. 28 Lato kamei i, “Aita hone o ailei waliko ti o ailele? Aita sowini hani o?”

29 Jises kak pahoi lato, “Nga kameimu amuto tenen kamekame. Amuto pahoimuma nga ape nga kaxi hani amuto tetel i sowini hani nga. 30 Kaxi hanima nga, aita sowini hani Jon baptaisiai seilon, Haeu ka seilon?”

31 Lato kak namiloi papaxai puki lato, “Kaie kako kak ukek ia? Na kako ukek Haeu sowini hani Jon, i kak ukek, ‘A alahan amuto kum soh Jon?’ 32 Tuahe na kako ukek seilon sowini hani i, kaie waliko la i sohot?” Lato mamata uke lato halenge teka kilai seilon laha namiloi ukek Jon i tel kuluiai kakai Haeu. 33 Aile ape lato kak pahoi Jises ukek, “Amite kum tioi aita sowini hani Jon.”

Jises ukek, “Nga tin nga kum kaxi hani amuto aita hone nga ailei waliko ti nga ailele.”

Copyright information for `SSG